تام لند

مدابوک

تام لند

بارم بندی امتحانات یازدهم 1400-1401 (تجربی+ریاضی+انسانی)

بارم بندی امتحانات یازدهم 1400-1401
بارم بندی دروس یازدهم ریاضی تجربی انسانی نوبت اول و نوبت دوم

با نزدیک شدن به فصل امتحانات، بارم بندی امتحانات یازدهم سال تحصیلی 1400-1401 برای دانش آموزان پایه یازدهم و داوطلبان متفرقه و بزرگسالان یازدهم تجربی، ریاضی و انسانی و کارودانش در دروس مختلف توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش منتشر شد.

بر اساس این بارم بندی می توانید به اهمیت هر فصل در طراحی سوالات امتحانی نوبت اول و دوم پی ببرید و برنامه مطالعه ای خود را نیز بر این اساس تنظیم کنید.

منظور از بارم بندی یازدهم سال تحصیلی 1400-1401 یعنی این بارم بندی مناسب امتحانات یازدهم نوبت دی 1400 – خرداد 1401 – شهریور1401 – بزرگسالان دی 1401 می باشد.

فهرست مطالب : نمایش

قبل از مشاهده چند نکته :

برخی از دروس ممکن است توضیحات زیادی در رابطه با بارم شان داشته باشند، که می توانید pdf را چک کنید.

نحوه بودجه بندی و بارم بندی نمره مستمر هر درس را در فایل pdf بارم بندی انتهای مطلب دانلود و بررسی کنید.

اگر دروسی رو پیدا نکردید، فایل PDF در انتهای مطلب رو بررسی کنید.

– دانش آموزان رشته کار و دانش، می توانند از فایل PDF انتهای مطلب بارم دروس رو بررسی کنند

– چنانچه اشتباهی مشاهده کردید در بارم بندی حتما از ظریق کامنت ما را مطلع کنید.

توجه : در حال حاضر بارم بندی درج شده در این مطلب به تاریخ 17 دی 1400، بر اساس نسخه منتشر شده در سایت دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.

– بارم بندی ادبیات فارسی یازدهم

بارم بندی امتحان فارسی یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان فارسی یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی یازدهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی عربی زبان قرآن یازدهم تجربی و ریاضی

بارم بندی امتحان شفاهی میان ترم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

بارم بندی امتحان شفاهی میان ترم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

– بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی و تجربی نوبت اول دی ماه

(از درس اول تا پایان متن و درک مطلب درس چهارم)

بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم نوبت اول دی ماه
بارم عربی یازدهم نوبت اول ریاضی و تجربی
بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم نوبت اول دی ماه
بارم عربی یازدهم نوبت اول ریاضی و تجربی – 2

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن یازدهم خرداد،شهریور،دی ریاضی و تجربی

بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم نوبت دوم
بارم عربی یازدهم نوبت دوم ریاضی و تجربی – 1
بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم نوبت دوم
بارم عربی یازدهم نوبت دوم ریاضی و تجربی – 2

– بارم بندی عربی یازدهم انسانی

بارم بندی امتحان شفاهی میان ترم عربی یازدهم تجربی و ریاضی

بارم بندی امتحان شفاهی میان ترم عربی یازدهم انسانی

 

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن یازدهم نوبت اول انسانی

(از درس اول تا پایان متن و درک مطلب درس چهارم)

بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم انسانی نوبت اول دی ماه
بارم عربی یازدهم نوبت اول انسانی – 1
بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم انسانی نوبت اول دی ماه
بارم عربی یازدهم نوبت اول انسانی – 2

 

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن یازدهم نوبت دوم (خرداد و شهریور) انسانی

بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم انسانی نوبت دوم
بارم عربی یازدهم نوبت دوم انسانی – 1
بارم بندی امتحان عربی بان قرآن یازدهم انسانی نوبت دوم
بارم عربی یازدهم نوبت دوم انسانی – 2

– بارم بندی دین و زندگی یازدهم

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی و کارو دانش نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی و کارو دانش نوبت دوم (خرداد،شهریور، بزرگسال دی ماه)

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی و کارو دانش نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی و کارو دانش نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی و کارو دانش نوبت اول دی ماه

 

– بارم بندی امتحان دین و زندگی انسانی یازدهم

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت دوم (خرداد،شهریور، بزرگسال دی ماه)

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی دی خرداد شهریور

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی دی خرداد شهریور

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول و دوم

– بارم بندی زبان انگلیسی یازدهم

بارم بندی امتحان زبان انگلیسی یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان زبان انگلیسی یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی درس زبان انگلیسی دهم دی خرداد شهریور
بارم بندی درسی زبان انگلیسی دهم تجربی ریاضی انسانی -1

 

بارم بندی درس زبان انگلیسی دهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی آزمایشگاه علوم یازدهم

بارم بندی امتحان آزمایشگاه علوم یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان آزمایشگاه علوم یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی شیمی یازدهم تجربی و ریاضی
بارم شیمی یازدهم نوبت اول و دوم

بارم بندی آزمایشگاه علوم یازدهم

– بارم بندی انسان و محیط زیست یازدهم

بارم بندی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی انسان و محیط زیست یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی انسان و محیط زیست یازدهم

– بارم بندی تاریخ معاصر یازدهم

(کلیه رشته ها به استثنای رشته ها ادبیات انسانی و معارف اسلامی)

بارم بندی تاریخ معاصر یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی تاریخ معاصر یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تاریخ معاصر یازدهمبارم بندی تاریخ معاصر یازدهم

– بارم بندی فیزیک یازدهم ریاضی

– بارم بندی امتحان فیزیک یازدهم ریاضی نوبت اول دی ماه

– بارم بندی امتحان فیزیک یازدهم ریاضی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان دین و زندگی یازدهم انسانی نوبت اول و دوم

بارم بندی فیزیک یازدهم ریاضی
بارم فیزیک ریاضی یازدهم

– بارم بندی فیزیک یازدهم تجربی

– بارم بندی امتحان فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول دی ماه

– بارم بندی امتحان فیزیک یازدهم تجربی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک یازدهم تجربی نوبت اول و دوم
بارم فیزیک تجربی یازدهم

– بارم بندی شیمی یازدهم تجربی و ریاضی

بارم بندی امتحان شیمی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان شیمی یازدهم تجربی و ریاضی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی شیمی یازدهم تجربی و ریاضی
بارم شیمی یازدهم نوبت اول و دوم

 

بارم بندی شیمی یازدهم تجربی و ریاضی
بارم بندی شیمی زادهم

– بارم بندی ریاضی و آمار انسانی یازدهم

بارم بندی امتحان ریاضی و آمار انسانی یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ریاضی و آمار انسانی یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی و آمار انسانی یازدهم
بارم بندی امتحان ریاضی و آمار انسانی یازدهم

– بارم بندی ریاضی یازدهم تجربی 

بارم بندی امتحان ریاضی یازدهم تجربی نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ریاضی یازدهم تجربی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی یازدهم تجربی 
بارم ریاضی تجربی یازدهم

– بارم بندی هندسه یازدهم 

بارم بندی هندسه یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی هندسه یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی هندسه یازدهم 
بارم هندسه یازدهم ریاضی

 

– بارم بندی آمار و احتمال یازدهم ریاضی 

بارم بندی امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان آمار و احتمال یازدهم ریاضی  نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

بارم بندی آمار و احتمال یازدهم ریاضی 
بارم آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی

– بارم بندی حسابان یازدهم 

بارم بندی امتحان حسابان یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان حسابان یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی حسابان یازدهم 
بارم حسابان یازدهم ریاضی

– بارم بندی زیست شناسی یازدهم 

بارم بندی امتحان زیست شناسی یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان زیست شناسی یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زیست شناسی یازدهم تجربی
بارم زیست شناسی یازدهم

 

– بارم بندی زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی

بارم بندی امتحان زمین شناسی یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان زمین شناسی یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی
بارم زمین شناسی یازدهم

 

– بارم بندی روان شناسی یازدهم انسانی

بارم بندی امتحان روان شناسی یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان روان شناسی یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی روان شناسی یازدهم انسانی
بارم روان شناسی یازدهم

 

– بارم بندی فلسفه یازدهم انسانی

بارم بندی امتحان فلسفه یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان فلسفه یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فلسفه یازدهم انسانی
بارم فلسفه یازدهم

– بارم بندی علوم و فنون یازدهم انسانی

بارم بندی امتحان علوم و فنون یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان علوم و فنون یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم و فنون یازدهم انسانی
بارم علوم و فنون یازدهم

– بارم بندی جامعه شناسی یازدهم انسانی

بارم بندی امتحان جامعه شناسی یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان جامعه شناسی یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جامعه شناسی یازدهم انسانی
بارم جامعه شناسی یازدهم

– بارم بندی جغرافیا یازدهم انسانی

بارم بندی امتحان جغرافیا یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان جغرافیا یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جغرافیا یازدهم انسانی

– بارم بندی تاریخ یازدهم انسانی

(از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه)

بارم بندی امتحان تاریخ یازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان تاریخ یازدهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تاریخ یازدهم انسانی

بارم بندی تاریخ یازدهم انسانی

– دانلود pdf بارم بندی یازدهم تجربی ریاضی انسانی

بارم بندی دروس یازدهم سال تحصیلی 1400-1401

(آپدیت شده در 16 دی 1400)

 

منبع : سازمان پژوهش و برنامه ریزی – دفتر تالیف کتب درسی

ممکن است شما دوست داشته باشید
24 نظر
 1. M می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم پیوند با پزشکی جز ارزشیابی هست یا نه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   باید بارم درس موردنظر رو ببینید

 2. ناشناس می گوید

  تشکرات فراوان

 3. ناشناس می گوید

  حجم جغرافیا و جامعه شناسی برای امتحان ترم دوم یکم زیاده

 4. بنده خدا می گوید

  نظری ندارم

 5. فردین می گوید

  سلام بسیار مفید بود زحمت کشیدید مچکرمم

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]