دانشگاه

پایان کلاس

آغاز امتحانات

پایان امتحانات

تهران ۱۶ خرداد ۲۷ خرداد ۹ تیر
صنعتی امیرکبیر ۲۳ خرداد ۲۸ خرداد ۱۳ تیر
تربیت مدرس ۲۴ خرداد ۲۶ خرداد ۱۴ تیر
صنعتی شریف ۹ خرداد ۲۹ خرداد ۱۴ تیر
شهید بهشتی ۱۶ خرداد ۱۹ خرداد ۲ تیر
علامه طباطبایی ۲۳ خرداد ۲۷ خرداد ۷ تیر
اصفهان ۱۶ خرداد ۱۷ خرداد ۳۰ خرداد
فردوسی مشهد ۱۶ خرداد ۲۷ خرداد ۱۱ تیر
صنعتی اصفهان ۱۶ خرداد ۱۹ خرداد ۶ تیر
خواجه نصیر ۲۴ خرداد ۲۷ خرداد ۱۱ تیر
علم و صنعت ۲۱ خرداد ۳۰ خرداد ۱۴ تیر
شیراز ۲۳ خرداد ۲۷ خرداد ۱۳ تیر
تبریز ۱۶ خرداد ۱۹ خرداد ۶ تیر