دانشگاه

پایان کلاس

آغاز امتحانات

پایان امتحانات

تهران۱۶ خرداد۲۷ خرداد۹ تیر
صنعتی امیرکبیر۲۳ خرداد۲۸ خرداد۱۳ تیر
تربیت مدرس۲۴ خرداد۲۶ خرداد۱۴ تیر
صنعتی شریف۹ خرداد۲۹ خرداد۱۴ تیر
شهید بهشتی۱۶ خرداد۱۹ خرداد۲ تیر
علامه طباطبایی۲۳ خرداد۲۷ خرداد۷ تیر
اصفهان۱۶ خرداد۱۷ خرداد۳۰ خرداد
فردوسی مشهد۱۶ خرداد۲۷ خرداد۱۱ تیر
صنعتی اصفهان۱۶ خرداد۱۹ خرداد۶ تیر
خواجه نصیر۲۴ خرداد۲۷ خرداد۱۱ تیر
علم و صنعت۲۱ خرداد۳۰ خرداد۱۴ تیر
شیراز۲۳ خرداد۲۷ خرداد۱۳ تیر
تبریز۱۶ خرداد۱۹ خرداد۶ تیر