دانلود بودجه بندی کامل کنکور 98 رشته ی تجربی،ریاضی و انسانی

دانلود بودجه بندی کامل کنکور 98 رشته ی تجربی،ریاضی و انسانی

این بودجه بندی تعداد سوالات هر درس را در کنکور به تفکیک هر مبحث و فصل مشخص می کند که هم برای داوطلبان کنکور 98 نظام قدیم و داوطلبان دوازدهم کنکور 98 قابل استفاده خواهد بود.

به محض برگزاری کنکور سراسری 97،بودجه بندی بروزرسانی خواهد شد،هم اکنون می توانید از آخرین بودجه بندی کنکور استفاده نمائید.

 

دانلود بودجه بندی کنکور 98 رشته ی تجربی، ریاضی و انسانی در یک فایل pdf

 

بودجه بندی دروس عمومی کنکور 98

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  3  3  3  3  3  3  3  3  3
املا  2  2  2  2  2  2  2  2  2
دستور زبان و نگارش  5  6  5  5  5  5  5  5  5
تاریخ ادبیات  2  3  3  3  3  3  3  3  3
آرایه ها  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قرابت معنایی  10  8  9  9  9  9  9  9  9

زبان عربی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه و تعریب  8  8  8  8  8  8  8  8  8
درک مطلب  4  4  4  4  4  4  4  4  4
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل صرفی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
قواعد  8  8  8  8  8  8  8  8  8

دین و زندگی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  9  9  9  9  9  9  9  9  11
سال سوم  9  9  9  9  9  9  9  9  8
سال چهارم  7  7  7  7  7  7  7  7  6

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
واژگان  7  6  6  7  8  8  8  8  8
گرامر  3  4  4  3  4  4  4  4  4
Cloze Test  5  5  5  5  5  5  5  5  5
درک مطلب (Reading)  10  10  10  10  8  8  8  8  8

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 98

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
مشتق و کاربرد آن  7  10  8  7  8  8  6  6  6
مثلثات  3  1  1  2  3  3  4  3  4
دنباله و سری  2  2  2  2  –  1  1  2  2
حد و پیوستگی و مجانب  4  1  3  1  4  4  4  2  2
تابع  1  5  6  8  6  3  2  2  1
انتگرال  3  2  2  2  2  2  2  2  2
تصاعد و لگاریتم  2  1  2  1  –  –  3  1  1
دستگاه اعداد  1  1  –  –  –  1  –  –  –
ترکیبیات  1  1  –  1  1  2  1  –  –
آمار و مدل سازی  2  2  2  2  2  3  2  –  –

هندسه پایه

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
مساحت و قضیه فیثاغورس  1  2  1  2  2  1  –  1  1
تشابه  1  –  –  1  –  2  2  1  1
دایره  1  1  2  2  2  1  1  2  2
هندسه فضایی  1  2  2  2  2  1  1  2  2
تبدیل ها  1  1  1  –  1  1  1  1  1
استدلال در هندسه  2  2  2  1  1  2  3  1  1

جبر و احتمال

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استدلال  1  1  2  1  2  1  1  2
مجموعه ها، ضرب دکارتی  2  3  3  3  2  3  3  1  1
فضای نمونه و احتمال  2  2  1  2  2  1  2  4  4

هندسه تحلیلی و جبر خطی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
بردار  1  2  2  1  1  1  1  1  1
خط و صفحه  2  1  2  2  2  2  2  2  2
مقاطع و مخروطی  1  2  2  2  3  1  2  2  2
ماتریس و دترمینان  2  2  1  2  –  2  1  1  1
دستگاه معادلات خطی  2  1  1  1  2  1  1  2  2

ریاضیات گسسته

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
گراف  2  2  1  3  3  1  1  1  2
نظریه اعداد  2  3  4  2  3  3  3  3  2
احتمال  1  2  2  2  3  2  3  –  –

فیزیک

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
آینه، عدسی و شکست  4  4  4  4  4  4  4  4  4
ویژگی های ماده  1  –  –  –  –  3  1  –  –
گرما و قانون گازها  3  3  3  2  3  2  3  2  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  3  2  2  2  3  3  3  3
جریان الکتریکی  4  4  4  4  3  4  4  3  3
القای الکترومغناطیس  2  2  2  2  2  3  2  2  2
کار و انرژی  1  1  –  1  1  1  1  1  1
حرکت شناسی  5  4  5  4  4  4  4  4  4
دینامیک  3  5  4  4  4  4  4  4  4
مبانی ترمودینامیک  3  3  3  3  3  3  2  3  3
حرکت نوسانی  3  2  3  3  3  3  2  2  2
امواج مکانیکی 1 و 2  5  5  4  4  4  2  5  3  3
امواج الکترومغناطیسی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
فیزیک اتمی  4  2  2  2  2  2  2  2  2
فیزیک هسته ای  3  2  2  2  2  1  2  2  2
مغناطیس  4  1  2  2  2  –  2  2  2
فشار و چگالی  –  2  1  3  3    1  3  3
بردار  –  –  1  1  1  2  1  –  –

شیمی 2

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ساختار اتم  3  2  2  2  3  3  3  3  2
جدول تناوب عناصر  2  2  3  4  2  2  1  3  3
پیوند یونی  2  2  1  1  1  1  1  –  1
پیوند کووالانسی  2  3  3  2  3  3  4  3  3
شیمی آلی  2  2  2  2  2  2  1  2  3

شیمی 3

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استوکیومتری  4  4  4  4  4  4  5  4  4
ترمودینامیک  4  4  4  4  4  4  4  4  4
محلول ها  4  4  4  4  4  4  4  4  1

شیمی 4

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سینتیک شیمیایی  2  2  2  2  2  3  2  3  4
تعادل  3  2  3  3  2  2  3  2  2
اسید و باز  4  4  4  3  4  3  4  4  4
الکتروشیمی  3  4  3  4  4  4  3  3  3

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ی تجربی کنکور 98

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  –  –  –  –  1  1  1  1
فصل 2  1  1  1  1  2  2  2  2
فصل 3  1  2  2  2  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 6  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 7  2  1  2  2  2  2  2  2
فصل 8  2  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  1  –  –  –  2  2  2  2
فصل 10  –  1  1  1  1  1  1  1
فصل 11  2  2  1  2  –  –  –  –
فصل 12  1  1  1  1  –  –  –  –

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1  –  –  –  –  –  –  –  –
فصل 2  1  2  2  1  1  1  1  1
فصل 3  –  1  1  1  1  1  1  1
فصل 4  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 5  3  3  3  3  2  2  2  2
فصل 6  3  2  2  2  1  3  3  3
فصل 7  2  2  2  2  2  2  2  2
فصل 8  1  1  1  1  1  1  1  1
فصل 9  2  1  1  1  2  1  1  1

ریاضی

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
تصاعد و لگاریتم  1  2  2  –  1  2  2  2  2
آنالیز ترکیبی و احتمال  2  3  3  3  5  2  2  2  2
معادله های مثلثاتی  1  1  1  1  2  2  3  3  3
تابع  3  4  3  5  4  4  3  3  3
مشتق و کاربرد آن  6  5  6  3  4  4  4  5  5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب  3  3  3  5  2  2  3  3  3
مقاطع مخروطی  2  2  2  2  3  2  2  2  2
انتگرال  2  2  2  2  2  2  2  1  1
توابع نمایی و لگاریتمی  –  1  –  2  1  1  –  –  –
دستگاه معادلات  1  1  1  –  –  1  –  –  –
معادله ی درجه 2  1  –  1  –  –  1  1  1  1
ماتریس  1  –  –  1  –  1  1  1  1
هندسه 1  4  4  4  4  4  4  4  4  4
آمار  2  2  2  2  2  2  4  2  2

زیست شناسی 1

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
مولکول های زیستی  –  –  –  –  –  –  –  –
سفری به درون سلول  2  3  3  1  –  –  –  1
سازمان بندی سلول ها  –  1  1  1  2  1  1  1
تغذیه و گوارش  4  –  –  3  2  4  4  2
تبادل گازها  1  –  –  –  2  –  –  1
گردش مواد  4  4  4  2  5  5  5  5
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید  –  –  –  –  1  1  1  1
حرکت  1  4  4  2  3  2  2  2
بیشتر بخوانید  کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی شود

زیست شناسی 2

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
ایمنی  1  2  2  1  1  1  1  1
دستگاه عصبی  2  1  1  2  4  3  1  1
حواس  3  1  1  1  –  1  2  2
هورمون ها و دستگاه درون ریز  1  1  1  2  2  1  2  2
ماده ی ژنتیک  1  1  1  1  –  –  –  –
کروموزوم ها و میتوز  2  1  1  1  –  2  1  1
میوز و تولید مثل جنسی  –  1  1  –  1  2  –  –
ژنتیک و خاستگاه آن  4  4  4  4  3  3  3  3
تولید مثل گیاهان  2  3  3  2  2  3  2  2
رشد و نمو در گیاهان  1  1  1  1  2  2  2  2
تولید مثل و رشد و نمو جانوران  2  3  3  2  3  3  2  2

زیست شناسی 4

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
پروتئین سازی  1  2  2  3  3  2  2  2
تکنولوژی زیستی  2  2  2  –  –  1  1  1
پیدایش و گسترش زندگی  –  –  1  1  –  –  2  2
تغییر و تحول گونه ها  –  –  1  1  –  3  3  3
ژنتیک جمعیت  3  3  3  2  3  4  2  2
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی  –  1  –  1  1  1  1  1
رفتار شناسی  2  –  –  3  1  1  1  1
شارش انرژی در جانداران  3  3  3  5  4  7  2  2
ویروس ها و باکتری ها  3  3  3  4  1  2  1  1
آغازیان  4  3  3  3  2  4  4
قارچ ها  1  2  1  1  2  2  1  1

فیزیک

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
آینه، عدسی و شکست  3  3  3  3  3  3  3  3  3
ویژگی های ماده و انرژی  1  1  1  –  –  1  1  1  1
گرما و قانون گازها  3  2  2  2  3  3  3  3  3
الکتریسیته ساکن و خازن  2  2  2  2  2  2  2  2  2
مدارهای الکتریکی  3  3  3  3  3  3  3  3  3
القای مغناطیسی  1  1  1  2  1  1  2  1  1
کار و انرژی  1  –  1  –  1  1  1  1  1
حرکت شناسی  3  4  3  2  3  3  3  4  4
دینامیک  2  3  2  2  2  3  3  2  2
حرکت نوسانی  2  2  2  2  2  2  2  2  2
امواج مکانیکی 1 و 2  3  3  4  4  3  1  1  2  2
امواج الکترومغناطیسی  2  1  1  2  1  1  1  1  1
فیزیک اتمی  3  2  2  2  2  2  3  2  2
فشار  –  1  1  1  1  –  –  2  2
مغناطیس  1  –  1  1  1  1  1  1  1
صوت            2  1  1  1
فیزیک هسته ای            1  –  1  1

شیمی 2

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
ساختار اتم  3  2  2  1  2  2  2  2  2
جدول تناوب عناصر  2  3  3  3  2  2  2  2  2
پیوند یونی  2  1  2  2  2  2  2  2  2
پیوند کووالانسی  2  3  2  3  3  3  4  4  4
شیمی آلی  2  2  2  2  2    2  2  2

شیمی 3

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
استوکیومتری  5  4  4  4  4  4  4  6  6
ترمودینامیک  3  3  4  3  4  4  4  4  4
محلول ها  4  3  4  4  4  4  4  4  4

شیمی 4

موضوع   /   سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96
سینتیک شیمیایی  3  3  2  3  3  3  3  3  3
تعادل  3  3  3  2  3  2  3  3  3
اسید و باز  4  4  4  4  3  3  2  2  2
الکتروشیمی  3  4  3  4  3  4  3  3  3

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور 98

ریاضی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
استدلال ریاضی  1  1  1  –  –  –  –  1
مثلثات  1  1  1  –  –  –  –  –
عبارت گویا و مجموعه ها  2  1  2  2  2  1  2  3
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن  2  2  1  2  1  2  1  1
تابع و معادله  4  4  4  4  4  3  4  4
ترکیبیات و جایگشت  1  1  1  1  1  1  1  1
دنباله اعداد  2  2  1  2  2  2  2  2
احتمال  2  2  2  2  2  2  2  2
لگاریتم  1  1  1  1  1  1  2  2
بهینه سازی  1  1  2  1  1  1  –  –
توان و معادله توانی  –  1  –  –  1  1  2  1
دستگاه محورهای مختصات  –  –  1  1  –  1  –  –
نامعادلات      –  1  –  –  –  –
آمار و مدل سازی  3  3  3  3  3  4  4  3

زبان و ادبیات اختصاصی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
قرابت معنایی  8  6  6  4  6  6  6
تاریخ ادبیات  7  8  8  10  5  10  10  10
آرایه ادبی  5  5  7  4  5  5  5  5
نقد ادبی  2  2  2  1  1  1  1  1
سبک ادبی  1  1  1  3  1  1  1  1
قافیه و تبصره ها  2  2  2  2  2  2  2  2
وزن های عروضی  5  6  4  6  5  5  5  5

زبان عربی اختصاصی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
ترجمه  6  6  6  6  3  6  6  6
تشکیل  2  2  2  2  2  2  2  2
تحلیل  2  2  2  2  2  2  2  2
قواعد  10  10  10  10  10  10  10  10

تاریخ

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
پیش دانشگاهی  5  5  5  5  5  5  5  5

جغرافیا

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
سال دوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال سوم  5  5  5  5  5  5  5  5
سال چهارم  5  5  5  5  5  5  5  5

اقتصاد

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 94 95 96
فصل 1 – مقدمات  1  –  1  –  1  –  1  1
فصل 2 – مقدمات  1  4  3  3  2  3  4  4
فصل 1 – تولید و بازار  1  1  –  2  1  1  1  1
فصل 2 – تولید و بازار  1  1  1  1  1  –  –  –
فصل 1 – مدیریت کلان اقتصاد  1  –  –  –  1  1  1  1
فصل 2 – مدیریت کلان اقتصاد  1  1  1  –  –  1  1  1
فصل 3 – مدیریت کلان اقتصاد  1  2  2  3  1  2  1  1
فصل 1 – توسعه اقتصادی  1  1  1  1  2  1  1  1
فصل 2 – توسعه اقتصادی  1  –  1  1  –  1  1  1
فصل 3 – توسعه اقتصادی  1  1  –  1  –  1  1  1
فصل 1 – بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 2 – بازارهای مالی  1  1  1  2  1  1  1  1
فصل 3 – بازارهای مالی  1  –  2  1  1  1  –  –
فصل 1 – اقتصاد جهانی  1  –  1  1  1  1  1  1
فصل 2 – اقتصاد جهانی  1  2  –  1  2  –  1  1

علوم اجتماعی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
سال دوم  7  6  5  6  7  4  3
سال سوم  5  6  7  6  5  1  3
سال چهارم  8  8  8  8  8  6  9
ترکیبی 3 سال  –  –  –  –  –  3  3
ترکیبی دوم و چهارم  –  –  –  –  –  2  2
ترکیبی سوم و چهارم  –  –  –  –  –  4  4

فلسفه و منطق

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
فلسفه سال سوم  5  6  6  5  5  5  4
منطق سال سوم  7  9  9  10  10  11  10
فلسفه سال چهارم  13  10  10  10  10  9  10

روانشناسی

موضوع   /   سال 89 90 91 92 93 95 96
فصل 1  3  7  5  5  4  2  4
فصل 2  4  2  7  7  6  7  3
فصل 3  9  7  6  6  6  4  6
فصل 4  4  4  2  2  4  7  7

برگرفته از نشر مهر و ماه همراه با ویرایش توسط پی سی کنکور

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +