دانلود بودجه بندی کامل کنکور 98 رشته ی تجربی،ریاضی و انسانی

دانلود بودجه بندی کامل کنکور 98 رشته ی تجربی،ریاضی و انسانی

این بودجه بندی تعداد سوالات هر درس را در کنکور به تفکیک هر مبحث و فصل مشخص می کند که هم برای داوطلبان کنکور 98 نظام قدیم و داوطلبان دوازدهم کنکور 98 قابل استفاده خواهد بود.

به محض برگزاری کنکور سراسری 97،بودجه بندی بروزرسانی خواهد شد،هم اکنون می توانید از آخرین بودجه بندی کنکور استفاده نمائید.

 

دانلود بودجه بندی کنکور 98 رشته ی تجربی، ریاضی و انسانی در یک فایل pdf

 

بودجه بندی دروس عمومی کنکور 98

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال888990919293949596
واژگان 3 3 3 3 3 3 3 3 3
املا 2 2 2 2 2 2 2 2 2
دستور زبان و نگارش 5 6 5 5 5 5 5 5 5
تاریخ ادبیات 2 3 3 3 3 3 3 3 3
آرایه ها 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قرابت معنایی 10 8 9 9 9 9 9 9 9

زبان عربی

موضوع   /   سال888990919293949596
ترجمه و تعریب 8 8 8 8 8 8 8 8 8
درک مطلب 4 4 4 4 4 4 4 4 4
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل صرفی 3 3 3 3 3 3 3 3 3
قواعد 8 8 8 8 8 8 8 8 8

دین و زندگی

موضوع   /   سال888990919293949596
سال دوم 9 9 9 9 9 9 9 9 11
سال سوم 9 9 9 9 9 9 9 9 8
سال چهارم 7 7 7 7 7 7 7 7 6

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال888990919293949596
واژگان 7 6 6 7 8 8 8 8 8
گرامر 3 4 4 3 4 4 4 4 4
Cloze Test 5 5 5 5 5 5 5 5 5
درک مطلب (Reading) 10 10 10 10 8 8 8 8 8

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی کنکور 98

ریاضیات پایه و حساب دیفرانسیل

موضوع   /   سال888990919293949596
مشتق و کاربرد آن 7 10 8 7 8 8 6 6 6
مثلثات 3 1 1 2 3 3 4 3 4
دنباله و سری 2 2 2 2 – 1 1 2 2
حد و پیوستگی و مجانب 4 1 3 1 4 4 4 2 2
تابع 1 5 6 8 6 3 2 2 1
انتگرال 3 2 2 2 2 2 2 2 2
تصاعد و لگاریتم 2 1 2 1 – – 3 1 1
دستگاه اعداد 1 1 – – – 1 – – –
ترکیبیات 1 1 – 1 1 2 1 – –
آمار و مدل سازی 2 2 2 2 2 3 2 – –

هندسه پایه

موضوع   /   سال888990919293949596
مساحت و قضیه فیثاغورس 1 2 1 2 2 1 – 1 1
تشابه 1 – – 1 – 2 2 1 1
دایره 1 1 2 2 2 1 1 2 2
هندسه فضایی 1 2 2 2 2 1 1 2 2
تبدیل ها 1 1 1 – 1 1 1 1 1
استدلال در هندسه 2 2 2 1 1 2 3 1 1

جبر و احتمال

موضوع   /   سال888990919293949596
استدلال 1 1 2 1 2 1 1 2
مجموعه ها، ضرب دکارتی 2 3 3 3 2 3 3 1 1
فضای نمونه و احتمال 2 2 1 2 2 1 2 4 4

هندسه تحلیلی و جبر خطی

موضوع   /   سال888990919293949596
بردار 1 2 2 1 1 1 1 1 1
خط و صفحه 2 1 2 2 2 2 2 2 2
مقاطع و مخروطی 1 2 2 2 3 1 2 2 2
ماتریس و دترمینان 2 2 1 2 – 2 1 1 1
دستگاه معادلات خطی 2 1 1 1 2 1 1 2 2

ریاضیات گسسته

موضوع   /   سال888990919293949596
گراف 2 2 1 3 3 1 1 1 2
نظریه اعداد 2 3 4 2 3 3 3 3 2
احتمال 1 2 2 2 3 2 3 – –

فیزیک

موضوع   /   سال888990919293949596
آینه، عدسی و شکست 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ویژگی های ماده 1 – – – – 3 1 – –
گرما و قانون گازها 3 3 3 2 3 2 3 2 3
الکتریسیته ساکن و خازن 2 3 2 2 2 3 3 3 3
جریان الکتریکی 4 4 4 4 3 4 4 3 3
القای الکترومغناطیس 2 2 2 2 2 3 2 2 2
کار و انرژی 1 1 – 1 1 1 1 1 1
حرکت شناسی 5 4 5 4 4 4 4 4 4
دینامیک 3 5 4 4 4 4 4 4 4
مبانی ترمودینامیک 3 3 3 3 3 3 2 3 3
حرکت نوسانی 3 2 3 3 3 3 2 2 2
امواج مکانیکی 1 و 2 5 5 4 4 4 2 5 3 3
امواج الکترومغناطیسی 2 2 2 2 2 2 2 2 2
فیزیک اتمی 4 2 2 2 2 2 2 2 2
فیزیک هسته ای 3 2 2 2 2 1 2 2 2
مغناطیس 4 1 2 2 2 – 2 2 2
فشار و چگالی – 2 1 3 3  1 3 3
بردار – – 1 1 1 2 1 – –

شیمی 2

موضوع   /   سال888990919293949596
ساختار اتم 3 2 2 2 3 3 3 3 2
جدول تناوب عناصر 2 2 3 4 2 2 1 3 3
پیوند یونی 2 2 1 1 1 1 1 – 1
پیوند کووالانسی 2 3 3 2 3 3 4 3 3
شیمی آلی 2 2 2 2 2 2 1 2 3

شیمی 3

موضوع   /   سال888990919293949596
استوکیومتری 4 4 4 4 4 4 5 4 4
ترمودینامیک 4 4 4 4 4 4 4 4 4
محلول ها 4 4 4 4 4 4 4 4 1

شیمی 4

موضوع   /   سال888990919293949596
سینتیک شیمیایی 2 2 2 2 2 3 2 3 4
تعادل 3 2 3 3 2 2 3 2 2
اسید و باز 4 4 4 3 4 3 4 4 4
الکتروشیمی 3 4 3 4 4 4 3 3 3

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ی تجربی کنکور 98

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1 – – – – 1 1 1 1
فصل 2 1 1 1 1 2 2 2 2
فصل 3 1 2 2 2 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 6 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 7 2 1 2 2 2 2 2 2
فصل 8 2 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 1 – – – 2 2 2 2
فصل 10 – 1 1 1 1 1 1 1
فصل 11 2 2 1 2 – – – –
فصل 12 1 1 1 1 – – – –

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1 – – – – – – – –
فصل 2 1 2 2 1 1 1 1 1
فصل 3 – 1 1 1 1 1 1 1
فصل 4 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 5 3 3 3 3 2 2 2 2
فصل 6 3 2 2 2 1 3 3 3
فصل 7 2 2 2 2 2 2 2 2
فصل 8 1 1 1 1 1 1 1 1
فصل 9 2 1 1 1 2 1 1 1

ریاضی

موضوع   /   سال888990919293949596
تصاعد و لگاریتم 1 2 2 – 1 2 2 2 2
آنالیز ترکیبی و احتمال 2 3 3 3 5 2 2 2 2
معادله های مثلثاتی 1 1 1 1 2 2 3 3 3
تابع 3 4 3 5 4 4 3 3 3
مشتق و کاربرد آن 6 5 6 3 4 4 4 5 5
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب 3 3 3 5 2 2 3 3 3
مقاطع مخروطی 2 2 2 2 3 2 2 2 2
انتگرال 2 2 2 2 2 2 2 1 1
توابع نمایی و لگاریتمی – 1 – 2 1 1 – – –
دستگاه معادلات 1 1 1 – – 1 – – –
معادله ی درجه 2 1 – 1 – – 1 1 1 1
ماتریس 1 – – 1 – 1 1 1 1
هندسه 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
آمار 2 2 2 2 2 2 4 2 2

زیست شناسی 1

موضوع   /   سال8990919293949596
مولکول های زیستی – – – – – – – –
سفری به درون سلول 2 3 3 1 – – – 1
سازمان بندی سلول ها – 1 1 1 2 1 1 1
تغذیه و گوارش 4 – – 3 2 4 4 2
تبادل گازها 1 – – – 2 – – 1
گردش مواد 4 4 4 2 5 5 5 5
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید – – – – 1 1 1 1
حرکت 1 4 4 2 3 2 2 2

زیست شناسی 2

موضوع   /   سال8990919293949596
ایمنی 1 2 2 1 1 1 1 1
دستگاه عصبی 2 1 1 2 4 3 1 1
حواس 3 1 1 1 – 1 2 2
هورمون ها و دستگاه درون ریز 1 1 1 2 2 1 2 2
ماده ی ژنتیک 1 1 1 1 – – – –
کروموزوم ها و میتوز 2 1 1 1 – 2 1 1
میوز و تولید مثل جنسی – 1 1 – 1 2 – –
ژنتیک و خاستگاه آن 4 4 4 4 3 3 3 3
تولید مثل گیاهان 2 3 3 2 2 3 2 2
رشد و نمو در گیاهان 1 1 1 1 2 2 2 2
تولید مثل و رشد و نمو جانوران 2 3 3 2 3 3 2 2

زیست شناسی 4

موضوع   /   سال8990919293949596
پروتئین سازی 1 2 2 3 3 2 2 2
تکنولوژی زیستی 2 2 2 – – 1 1 1
پیدایش و گسترش زندگی – – 1 1 – – 2 2
تغییر و تحول گونه ها – – 1 1 – 3 3 3
ژنتیک جمعیت 3 3 3 2 3 4 2 2
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی – 1 – 1 1 1 1 1
رفتار شناسی 2 – – 3 1 1 1 1
شارش انرژی در جانداران 3 3 3 5 4 7 2 2
ویروس ها و باکتری ها 3 3 3 4 1 2 1 1
آغازیان 4 3 3 3 2 4 4
قارچ ها 1 2 1 1 2 2 1 1

فیزیک

موضوع   /   سال888990919293949596
آینه، عدسی و شکست 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ویژگی های ماده و انرژی 1 1 1 – – 1 1 1 1
گرما و قانون گازها 3 2 2 2 3 3 3 3 3
الکتریسیته ساکن و خازن 2 2 2 2 2 2 2 2 2
مدارهای الکتریکی 3 3 3 3 3 3 3 3 3
القای مغناطیسی 1 1 1 2 1 1 2 1 1
کار و انرژی 1 – 1 – 1 1 1 1 1
حرکت شناسی 3 4 3 2 3 3 3 4 4
دینامیک 2 3 2 2 2 3 3 2 2
حرکت نوسانی 2 2 2 2 2 2 2 2 2
امواج مکانیکی 1 و 2 3 3 4 4 3 1 1 2 2
امواج الکترومغناطیسی 2 1 1 2 1 1 1 1 1
فیزیک اتمی 3 2 2 2 2 2 3 2 2
فشار – 1 1 1 1 – – 2 2
مغناطیس 1 – 1 1 1 1 1 1 1
صوت      2 1 1 1
فیزیک هسته ای      1 – 1 1

شیمی 2

موضوع   /   سال888990919293949596
ساختار اتم 3 2 2 1 2 2 2 2 2
جدول تناوب عناصر 2 3 3 3 2 2 2 2 2
پیوند یونی 2 1 2 2 2 2 2 2 2
پیوند کووالانسی 2 3 2 3 3 3 4 4 4
شیمی آلی 2 2 2 2 2  2 2 2

شیمی 3

موضوع   /   سال888990919293949596
استوکیومتری 5 4 4 4 4 4 4 6 6
ترمودینامیک 3 3 4 3 4 4 4 4 4
محلول ها 4 3 4 4 4 4 4 4 4

شیمی 4

موضوع   /   سال888990919293949596
سینتیک شیمیایی 3 3 2 3 3 3 3 3 3
تعادل 3 3 3 2 3 2 3 3 3
اسید و باز 4 4 4 4 3 3 2 2 2
الکتروشیمی 3 4 3 4 3 4 3 3 3

 

بودجه بندی دروس اختصاصی رشته انسانی کنکور 98

ریاضی

موضوع   /   سال8990919293949596
استدلال ریاضی 1 1 1 – – – – 1
مثلثات 1 1 1 – – – – –
عبارت گویا و مجموعه ها 2 1 2 2 2 1 2 3
چند جمله ای ها، اتحادها و گویا کردن 2 2 1 2 1 2 1 1
تابع و معادله 4 4 4 4 4 3 4 4
ترکیبیات و جایگشت 1 1 1 1 1 1 1 1
دنباله اعداد 2 2 1 2 2 2 2 2
احتمال 2 2 2 2 2 2 2 2
لگاریتم 1 1 1 1 1 1 2 2
بهینه سازی 1 1 2 1 1 1 – –
توان و معادله توانی – 1 – – 1 1 2 1
دستگاه محورهای مختصات – – 1 1 – 1 – –
نامعادلات   – 1 – – – –
آمار و مدل سازی 3 3 3 3 3 4 4 3

زبان و ادبیات اختصاصی

موضوع   /   سال8990919293949596
قرابت معنایی 8 6 6 4 6 6 6
تاریخ ادبیات 7 8 8 10 5 10 10 10
آرایه ادبی 5 5 7 4 5 5 5 5
نقد ادبی 2 2 2 1 1 1 1 1
سبک ادبی 1 1 1 3 1 1 1 1
قافیه و تبصره ها 2 2 2 2 2 2 2 2
وزن های عروضی 5 6 4 6 5 5 5 5

زبان عربی اختصاصی

موضوع   /   سال8990919293949596
ترجمه 6 6 6 6 3 6 6 6
تشکیل 2 2 2 2 2 2 2 2
تحلیل 2 2 2 2 2 2 2 2
قواعد 10 10 10 10 10 10 10 10

تاریخ

موضوع   /   سال8990919293949596
سال دوم 5 5 5 5 5 5 5 5
سال سوم 5 5 5 5 5 5 5 5
پیش دانشگاهی 5 5 5 5 5 5 5 5

جغرافیا

موضوع   /   سال8990919293949596
سال دوم 5 5 5 5 5 5 5 5
سال سوم 5 5 5 5 5 5 5 5
سال چهارم 5 5 5 5 5 5 5 5

اقتصاد

موضوع   /   سال8990919293949596
فصل 1 – مقدمات 1 – 1 – 1 – 1 1
فصل 2 – مقدمات 1 4 3 3 2 3 4 4
فصل 1 – تولید و بازار 1 1 – 2 1 1 1 1
فصل 2 – تولید و بازار 1 1 1 1 1 – – –
فصل 1 – مدیریت کلان اقتصاد 1 – – – 1 1 1 1
فصل 2 – مدیریت کلان اقتصاد 1 1 1 – – 1 1 1
فصل 3 – مدیریت کلان اقتصاد 1 2 2 3 1 2 1 1
فصل 1 – توسعه اقتصادی 1 1 1 1 2 1 1 1
فصل 2 – توسعه اقتصادی 1 – 1 1 – 1 1 1
فصل 3 – توسعه اقتصادی 1 1 – 1 – 1 1 1
فصل 1 – بازارهای مالی 1 1 1 2 1 1 1 1
فصل 2 – بازارهای مالی 1 1 1 2 1 1 1 1
فصل 3 – بازارهای مالی 1 – 2 1 1 1 – –
فصل 1 – اقتصاد جهانی 1 – 1 1 1 1 1 1
فصل 2 – اقتصاد جهانی 1 2 – 1 2 – 1 1

علوم اجتماعی

موضوع   /   سال89909192939596
سال دوم 7 6 5 6 7 4 3
سال سوم 5 6 7 6 5 1 3
سال چهارم 8 8 8 8 8 6 9
ترکیبی 3 سال – – – – – 3 3
ترکیبی دوم و چهارم – – – – – 2 2
ترکیبی سوم و چهارم – – – – – 4 4

فلسفه و منطق

موضوع   /   سال89909192939596
فلسفه سال سوم 5 6 6 5 5 5 4
منطق سال سوم 7 9 9 10 10 11 10
فلسفه سال چهارم 13 10 10 10 10 9 10

روانشناسی

موضوع   /   سال89909192939596
فصل 1 3 7 5 5 4 2 4
فصل 2 4 2 7 7 6 7 3
فصل 3 9 7 6 6 6 4 6
فصل 4 4 4 2 2 4 7 7

برگرفته از نشر مهر و ماه همراه با ویرایش توسط پی سی کنکور

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*