تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

روش مطالعه امیر رضا براتی نیا رتبه 1 کنکور تجربی 97

روش مطالعه امیر رضا براتی نیا رتبه 1 کنکور تجربی 97

روش مطالعه امیر رضا براتی نیا رتبه 1 کنکور تجربی 97

پی سی کنکور: روش مطالعه رتبه های برتر همواره می تواند نکات خوبی را برای شما داوطلبان کنکور داشته باشد،روش مطالعه امیر رضا براتی نیا رتبه 1 کنکور تجربی 97 نیز میتونه بسیار کمک کننده باشه براتون،او در ادامه این مطلب از روش مطالعه خود در دروس عمومی و اختصاصی کنکور 97 می گوید.شما داوطلبین عزیز سعی کنید به جای تقلید با استفاده از نکاتی که امیر رضا براتی نیا در این مطلب اشاره میکنه شما هم متناسب با شرایط خودتون برنامه ریزی خوبی داشته باشید.

روش مطالعه دروس عمومی رتبه 1 کنکور تجربی 97

روش مطالعه ادبیات رتبه 1 تجربی 97

 ادبیـات را بـه صـورت موضوعی مطالعـه میکـردم؛ یعنی شـش مبحث اصلـی ادبیـات شـامل: قرابت مفهومی، زبان فارسـی، آرایه هـا، لغات، تاریـخ ادبیات و املا را بـه صورت تفکیک شـده میخواندم و تسـت میزدم؛ البته مباحثـی مثل لغت و تاریخ ادبیـات را بسـیار مـرور میکـردم تـا در خاطـرم بماند؛ برای مثال، شـاید بعضـی از لغات را 10 یـا 12 بـار خوانده باشـم. برای مابقی مباحث نيز بیشـتر تسـت مـیزدم تا مطالعه کنـم؛ چـون معتقدم كه با تسـت زدن، لِم سـؤال دسـت داوطلب می آیـد .در کل به طور میانگیـن روزی یک سـاعت بـرای مطالعۀ ادبیات وقت میگذاشـتم.

روش مطالعه عربی رتبه 1 تجربی 97

تلاش میکـردم تـا از روی کتـاب درسـی مطالـب را یـاد بگیـرم و بعد بـا توجـه بـه آموخته هایـم و تکنیک‌هـای تسـت زنـی، تسـت بزنم؛ بـرای مثـال، خیلی وقت هـا در سـؤالهای ترجمه، بررسـی کل سـؤال لازم نیسـت و با ترجمۀ فعـل و توجه بـه نـوع ضمیـر بـه کار رفتـه یـا جمـع و مفرد بـودن کلمـه، میتـوان به پاسـخ صحیح رسید. بـه نظـر من اگر قواعـد و اصول عربی را یـاد بگیری، فراموش نخواهی کـرد. برای همین، وقـت کمتـری به این درس اختصـاص میدادم و در هفته به طور میانگین چهار سـاعت برای درس عربی وقت میگذاشـتم.

روش مطالعه معارف اسلامی رتبه 1 تجربی 97

فراگيري معارف اسلامی نیاز به تکرار بسـیار دارد. باید بـه آیه های قرآنی کـه در کتـاب درسـی آمـده اسـت، مسـلط بـود و آنهـا را حفـظ کـرد. به همیـن دلیل، مطالعـۀ آن، زمـان بـر اسـت و بایـد مطالـب را بارهـا مطالعه نمـود تا به درصـد مطلوبی دسـت یافـت .خـود من حجم زیـادی از مطالعـۀ دروس عمومـیام را به مطالعـۀ معارف اسلامي اختصاص میدادم؛ شـاید به این دلیل که در این درس، مطالعۀ کتاب درسـی، مهمتر از تسـت زنی اسـت.

روش مطالعه زبان انگلیسی رتبه 1 تجربی 97

زبـان انگلیسـی ام چنـدان خـوب نبـود و در آزمون هـای آزمایشـی جزو درصدهـای پایینـم بـود، اما با مطالعه و تکرار، توانسـتم ضعفم را رفع کنـم. برای توانمند شـدن در ایـن درس، متـن کتاب درسـی را روزنامـه وار میخواندم تا بفهمـم که موضوع آن چیسـت و شـمای کلـی درس دسـتم بیایـد. از کتابهـای کمک آموزشـی نیز برای مسـلط شـدن بـر قواعـد و فراگیـری نحـوۀ تسـت زنی در ايـن درس اسـتفاده میکردم؛مثلا بـرای تسـلط بـر درک مطلب، که در کنکور هشـت سـؤال از آن می آیـد، متنهای درک مطلـب زیـادی را مطالعـه میکـردم تا بتوانم هـر درک مطلبی را بـا وجود کلمات جدیـد و ناشـناخته پاسـخگو باشـم. بـه داوطلبان پیشـنهاد میدهـم بـرای اینکه معنی لغـات را فرامـوش نکننـد، معنـی آنهـا را در قالب جمله فـرا بگیرند. برای ایـن درس نیز چهـار سـاعت در هفته وقت میگذاشـتم.


روش مطالعه دروس اختصاصی رتبه 1 کنکور تجربی 97

روش مطالعه زمین شناسی رتبه 1 تجربی 97

درس زمین شناسـی در زیر گروه یـک علوم تجربـی ضریب نـدارد. برای همیـن وقـت کمـی را بـه آن اختصـاص مـیدادم؛ در واقع فقـط هفته ای یک سـاعت یا حتـی کمتـر از آن بـرای این درس تسـت میزدم.

روش مطالعه ریاضی و فیزیک رتبه 1 تجربی 97

دروس ریاضـی و فیزیک برای داوطلبان گروه آزمايشـي علـوم تجربی نیز بسـیار مهـم و تأثیرگـذار اسـت . من سـعی کردم كـه اول ایـن دروس را سـر کلاس و با مطالعـۀ درس نامـۀ کتـاب یـاد بگیـرم و سـپس بـا تسـت و تمرین زیـاد به آنها مسـلط شـوم؛ البتـه در هـر دو درس، وقـت زیـادی بـرای مطالعه نمیگذاشـتم و بیشـتر تسـت مـیزدم. مـن بـه طـور ذاتی در هـر دو درس توانمند بـودم؛ با این همه، بـرای هر یک به طـور متوسـط هفته ای شـش یـا هفت سـاعت وقت میگذاشـتم.

روش مطالعه زیست شناسی رتبه 1 تجربی 97

کتـاب زیست شناسـی را بایـد بسـیار مطالعه کـرد و بـه متن آن کاملا مسـلط شـد. در ضمـن تسـت هم بايـد زیاد حل کـرد. خود من بـرای این درس، تسـت زیـادی از انتشـارات مختلـف میزدم و برای تسـت زدن هم نگاهم به تسـتهای دشـوار بـود و بـه ایـن فکـر نمیکـردم کـه شـبیه این سـؤال تا حـاال در آزمـون سراسـری داده نشـده اسـت؛ چون شـاید طراحـان آزمون سراسـری امسـال، سـؤال متفاوتـی میدادند کـه همیـن طور نیز شـد و سـؤالهای زیست شناسـي امسـال، در مقايسـه با سـالهاي گذشـته، تا حـدودی متفـاوت بود. در کل بیشـترین سـاعت مطالعـۀ مـن بـه درس زیست شناسـي تعلـق داشـت. بـرای روزهـای تعطیـل حداقـل سـه سـاعت زیست شناسـي میخوانـدم و در کل بـه طـور میانگیـن هفتـهای 20سـاعت بـه مطالعـۀ زیست شناسـي اختصـاص مـیدادم.

روش مطالعه شیمی رتبه 1 تجربی 97

تلاش میکـردم به خـود کتاب درسی کاملا مسـلط شـوم تـا بتوانم به سـؤال هایی که به حفظیات شـیمی مربوط میشـود پاسـخ بدهم. برای بخش محاسبات نیـز زیـاد تمریـن کردم و بـا تمرین زیاد، محاسـباتم قوی شـد. بعضی از سـؤالهای این درس نیـز نـه حفظـی اسـت نه محاسـباتی، و برای پاسـخ به این سـؤالها بایـد مفاهیم دروس شـیمی را کاملا فهمید و دانسـت که هـدف از طرح این مطلب در کتاب درسـی چیسـت و چـه فایـده ای دارد؛ برای مثال، من سـعی میکردم كه یک واکنش شـیمیایی ً وقتـی یـک مولکـول با مولکـول دیگـر برخورد را در ذهنـم تجسـم کنـم: اینکـه فرض میکنـد چـه اتفاقـی میافتد. به یـاری این تحلیـل، راحت تر از پس سـوال های شـیمی بـر می آمـدم. بـرای شـیمی نیـز بعـد از زیست شناسـي، بیـش از سـایر درس هـا وقـت میگذاشتم،حدوداً 10 سـاعت در هفتـه درس میخواندم.

البتـه باید بگویم که سـاعتهای ذکر شـده بـرای زمانی بود که تعطیل بودیم و مدرسـه نداشـتیم، امـا در دوران مدرسـه، بـه غيـر از روزهـای تعطیـل، شـش یـا هفـت سـاعت مطالعـه میکردم.

برخلاف عده ای که میگویند باید اسفند ماه تمام درس ها را خواند و به پایان رساند، من اواسط اردیبهشت به طور کامل درس هایم تمامشد و به جمع بندی جامع درس ها رسیدم اوایل میخواستم که پزشکی دانشگاه تهران قبول شوم، اما در طی سال چهارم، وقتی دیدم که در آزمون های آزمایشی رتبه های خوبی کسب می‌کنم، تصمیم گرفتم که رتبۀ تک رقمی بیاورم و در نهایت به خودم گفتم که چرا برای رتبۀ یک درس نخوانم

تابستان قبل از سال چهارم از نگاه امیر ذضا بذاتی نیا

تابسـتان مدرسـه نمیرفتـم و بـا برنامـۀ آزمون هـای آزمایشـی مطالعه میکـردم. مباحـث مـورد مطالعه ام نيـز دروس پایه بود؛ یعنی سـعی میکـردم كه نقاط ضعفـم را در دروس سـال دوم و سـوم ترمیـم کنـم و روزانه بین هفت تا هشـت سـاعت مطالعـه میکردم.

تعطیلات نوروز از نگاه رتبه 1 تجربی 97

میدانسـتم که اگـر از این ایـام خوب اسـتفاده کنـم و برنامـه مطالعاتی دقیقـی داشـته باشـم، میتوانـم از خیلی از داوطلبان کـه در این ایـام مطالعه نمیکنند، جلـو بزنـم و خـودم را بالا بکشـم. برای همیـن طبق برنامـه آزمون های آزمایشـی درس میخوانـدم و بـه جمع بنـدی دروس پایـه و مطالعـۀ مباحـث نیمسـال اول سـال چهارم می پرداختـم. لازم اسـت بگویـم کـه برخلاف عـده ای کـه میگویند باید اسـفندماه تمام درسهـا را خوانـد و بـه پایان رسـاند، من اواسـط اردیبهشـت بـه طور کامـل درس هایم تمـام شـد و بـه جمع بندی جامـع درسها رسـیدم.

یک روز قبل از کنکور رتبه 1 تجربی 97

صبـح قبل از کنکـور، حـدود یک یا دو سـاعت معـارف اسلامي خواندم و روی مباحثـی کـه کمتـر مطالعـه کـرده بـودم، تمرکـز کـردم. بعـد مباحث مشـترک سـؤال های کنکـور ریاضـی را حـل کـردم و غـروب هـم همـراه خانـواده بیـرون رفتم و در نهایـت بـه خانـه برگشـتم و بـه موقع خوابیدم.

نحوه استفاده از ماشین حساب امیر رضا براتی نیا

مسـائل را ذهنی یا بـا کاغذ حـل میکـردم و اصلا از ماشـین حسـاب اسـتفاده نمیکردم؛ چون در جلسـۀ آزمون نمیشـود از ماشـین حساب اسـتفاده نمود.

(نشریه پیک سنجش)

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=5845

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]