تام لندتام لندمازتام لندمازلوییز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

زمان و مکان مصاحبه کنکور 99 دانشگاه فرهنگیان+ فوریت های پزشکی+ علوم قضایی و …

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان و علوم قضایی و فوریت های پزشکی و سایر رشته های دارای مصاحبه کنکور 99

زمان و مکان مصاحبه کنکور 99 دانشگاه فرهنگیان+ فوریت های پزشکی+ علوم قضایی و ...
زمان مراجعه به مصاحبه رشته های کنکور 99

پی سی کنکور : برخی از رشته ها در دفترچه کنکور سراسری وجود دارد که دارای بعضی از شرایط خاص هستند که صرفا داوطلبان را از طریق مصاحبه و گزینش پذیرش می کنند که در 13 مهر 99 نتایج رشته های دارای شرایط خاص 99 اعلام شد ، و سازمان سنجش نیز در اطلاعیه ای که منتشر کرده ،جزئیات کامل زمان و مکان مصاحبه رشته های دارای مصاحبه کنکور 99 برای دانشگاه های مختلف از جمله فرهنگیان ، فوریت های پزشکی ، علوم قضایی و … به شرح زیر می باشد :

 

رشته های دارای مصاحبه کنکور 99 کدامند؟

شامل: دانشگاههاي شهيد مطهري، شاهد، علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج)، علوم پزشكي ارتش، رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران، رشته مديريت بيمه اكو دانشگاه علامه‌طباطبائي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه، غير انتفاعي امام رضا (ع)- مشهد، مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم، رشته هاي تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريتهای پزشكي پیش بیمارستانی دانشگاههاي علوم پزشكي و كدرشته‌هاي تحصيلي‌ دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي – تهران) كه در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، يك و يا چندكدرشته از دانشگاههاي مذكور را در آزمون سراسري سال 1399 در فرم انتخاب رشته اينترنتي خود انتخاب نموده‌اند، مي‌رساند كه فهرست اسامي معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي از بين متقاضیاني كه كدرشته محل‌هاي موسسات مذكور را انتخاب نموده و حدنصاب چند برابر ظرفيت لازم را كسب كرده‌اند، با رعايت تقدم انتخاب رشته در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org درج گرديده است.

 

لذا توجه آن دسته از داوطلباني را كه در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاههاي فوق قرارگرفته‌اند، به نكات ذيل معطوف مي‌دارد:

الف) در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني قبول اعلام خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه و يا ساير مراحل گزينش به شرح مندرج در اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شوند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت‌مركزي گزينش ذيربط تائيد شده و ضوابط انتخاب‌رشته فوق را رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره‌ علمی نهايي براي هر رشته را نيز كسب نمايند. لازم به توضيح است كه اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي اين دانشگاهها به همراه نتايج ساير رشته‌هاي متمركز آزمون‌ سراسري اعلام خواهد ‌شد.

ب) معرفي متقاضیان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي نمي‌باشد و معرفي‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزينش‌ در تاريخ‌هاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات در اين اطلاعيه مراجعه‌ نمايند. متقاضی ممكن است به يك و يا دو مؤسسه معرفي شده­ باشد، لذا متقاضیاني كه به دو مؤسسه معرفي شده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند به يك مؤسسه و يا هر دو براي انجام مراحل مختلف گزينش مراجعه نمايد. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ متقاضیان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش در هر مورد معرفي،‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط آن مؤسسه تلقي‌ خواهد شد و وضعیت متقاضی در اولویت‌های بعدی وی بررسی­ خواهد ­شد. ضمناً در ستون نتيجه كارنامه نهائي در مقابل كدرشته مربوطه آنان عدد يك (1) به منزله عدم داشتن شرايط گزينش درج مي‌گردد.

ج) آن دسته متقاضیاني كه نسبت به انتخاب يك يا چند كدرشته محل از مؤسسات داراي شرايط خاص مندرج در اين اطلاعيه اقدام نموده ولي در اين مرحله معرفي نشده‌اند، عدم معرفي آنها به يكي از دلايل ذيل مي‌باشد: يا شانس قبولي در اولويتهاي بالاتر از كدهاي مربوط به رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص را دارا مي‌باشند؛ و يا اينكه فاقد حداقل نمره علمي لازم براي معرفي در اين مرحله مي‌باشند. بنابراين دليل عدم معرفي آنان در اين مقطع، در كارنامه نتايج نهايي مشخص خواهد شد.

د) بنا به دلايل متفاوت (اعم از نمره علمي و ترتيب اولويت انتخاب رشته متقاضی و يا عدم رعايت استان بومي و…) هيچگونه اعتراضي در اين مرحله از اعلام نتايج از سوي متقاضیان پذيرفته نمي‌باشد و پس از اعلام نتايج نهائي، در اوایل آبان ماه، برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 1399 که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در درگاه اين سازمان در زمان مقرر اقدام نموده‌اند، کارنامه نتیجه نهایی تهيه و قابل رؤيت و بهره‌برداري خواهد بود، لذا متقاضیاني كه پس از دريافت كارنامه نسبت به مندرجات آن براي آنان سوالاتي وجود دارد، می‌توانند به استناد پرينت کارنامه نتيجه نهائي در موعد مقرر با دلیل، درخواست خود را مطرح نمایند.

هـ) معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت مي‌بايست قبل از مراجعه به موسسه ذيربط، براي اطلاع از برنامه زمانی و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتماً به درگاه اطلاع‌رساني موسسه یا ارگان معرفی شده محل مصاحبه مراجعه نمايند.

زمان و مکان مصاحبه رشته های دارای مصاحبه کنکور 98 + جزئیات
– برنامه زمانی، نحوه مراجعه و مدارک لازم رشته های دارای شرایط خاص کنکور 99 :

 

1- زمان مراجعه معرفی شدگان به مصاحبه رشته های تحصیلی دانشگاه شاهد تهران در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي دانشگاه‌ شاهد تهران اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌ عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس : www.shahed.ac.ir مراجعه نمايند.

 

2- زمان مراجعه معرفی شدگان به مصاحبه رشته های تحصیلی دانشگاه شهيدمطهري در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شهيدمطهري اعلام گرديده‌، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس :www.golestan.motahari.ac.ir و www.motahari.ac.ir مراجعه نمايند.

 

3- زمان مراجعه معرفی شدگان به مصاحبه كارشناسي و كارشناسي‌ ارشد علوم قضايي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته‌هاي مذكور در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري اعلام گرديده‌، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس: www.ujsas.ac.ir مراجعه نمايند.

 

4- زمان مراجعه معرفی شدگان رشته‌ مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبائي تهران در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو در دانشگاه علامه طباطبائي تهران اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس: www.atu.ac.ir مراجعه نمايند.

 

5- زمان مراجعه معرفی شدگان به رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ دكتري پیوسته بيوتكنولوژي دانشگاه تهران اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مراجعه نمايند.

 

6- زمان مراجعه معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهران در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي دانشكده غيرانتفاعي رفاه اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس: www.refah.ac.ir مراجعه نمايند.

 

7- زمان مراجعه معرفي ‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فوق اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس : www.iribu.ac.ir مراجعه نمايند.

 

8- زمان مراجعه معرفي‌شدگان رشته‌‌ تحصيلي مديريت فرهنگي هنري (كد 35563) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي فوق در مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مراجعه نمايند.

 

9- زمان مراجعه معرفي ‌شدگان رشته‌ كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)- مشهد در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌ كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع)- مشهد اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه: به آدرس: www.imamreza.ac.ir مراجعه نمايند.

 

10- زمان مراجعه معرفي‌‌شدگان رشته‌‌هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج) در کنکور 99 :

معرفي‌‌شدگان رشته‌‌هاي تحصيلي بورسيه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج): رشته هاي تحصيلي پزشكي (كد31996)، داروسازي (كد31999)، پرستاري(كد 32004)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي 32009و32010) و رشته تحصيلي دندانپزشكي (كد31813) بورسيه در دانشگاه علوم پزشكي ارتش.

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي ‏شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه فوق اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 بمنظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس: www.bmsu.ac.ir مراجعه نمايند.

 

11- زمان مراجعه معرفي‌شدگان رشته¬هاي تحصيلي بورسيه ‌دانشگاه علوم پزشكي ارتش در کنکور 99 :

معرفي‌شدگان رشته¬هاي تحصيلي بورسيه ‌دانشگاه علوم پزشكي ارتش: رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كدهاي 31809 و 31810)، دندانپزشكي (كدهاي 31811و31815)، پرستاري (كدهاي31816،31817،31818و31820) ، تكنولوژي اتاق¬عمل (كدهاي 31821و31823)، تكنولوژي-پرتوشناسي (كد31825)، علوم آزمايشگاهي (كدهاي31826و31828)، فناوري¬اطلاعات¬سلامت (كدهاي31829و31830) ، هوشبري (كدهاي31831و31833)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كد31834و31836)، موسيقي نظامي (كد 34641) و رشته تحصيلي داروسازي (كدهاي 32000و32001) بورسيه در دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله /عج/.

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه فوق اعلام گرديده، لازم است از تاريخ 99/07/14 به منظور اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي‌عمومي به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس: www.ajaums.ac.ir مراجعه نمايند.

 

 

12- زمان مراجعه معرفي‌شدگان رشته هاي تحصيلي كارداني فوريتهاي پزشكی دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در کنکور 99 :

معرفي‌شدگان رشته هاي تحصيلي كارداني و کارشناسی فوريتهاي پزشكي پیش بیمارستانی دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، لازم است با توجه به استان و شهرستان محل اقامت خود و مطابق جدول شماره (4) پیوست این اطلاعیه به دانشگاههای علوم پزشکی مشخص شده مراجعه نمایند. معرفی شدگان مي‌بايست از تاريخ 99/07/14 قبل از مراجعه به موسسات اعلام شده برای انجام مصاحبه، براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش به درگاه اطلاع‌رساني موسسه محل مصاحبه ذبربط مراجعه نمايند.

 

13- زمان مراجعه معرفي‌شدگان‌ رشته‌هاي تحصيلي مربوط به دانشگاه‌ اطلاعـات‌ و امنيت ملي در کنکور 99 :

از متقاضيان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي متعاقباً و بصورت مستقيم از سوي دانشگاه فوق براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش دعوت بعمل خواهد آمد؛ به عبارت ديگر در اين مرحله اسامي براي اين كدرشته‌ها اعلام نمي‌شود.

 

 

14- زمان مراجعه معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت در كليه كدرشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي-تهران (رشته‌هاي مخصوص داوطلبان بومي و داراي تعهد استخدام) در کنکور 99 :

متقاضیاني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي‏ شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي‌- تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اعلام گرديده، لازم است براي انجام مراحل مختلف مصاحبه اختصاصي و با در دست داشتن مدارك مورد نياز و براساس برنامه زماني و آدرسهای اعلام شده در جدول شماره (3) پیوست این اطلاعیه اقدام نمايند:

جدول شماره 1- زمان مصاحبه معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت ذبیر شهید رجایی

جدول شماره 3- زمان مصاحبه معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان

** انجام مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي در آزمون سراسري سال 1399 در دو بخش مجزا به شرح ذيل خواهد بود. معرفي‌شدگان دقت نمايند كه در مراحل مورد نظر شركت نموده باشند.

یادآوری مهم :

1- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل به منزله انصراف از تحصیل در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی می‌گردد. مسئولیت آن نيز صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

2- انجام مصاحبه اختصاصی و بررسي صلاحيت هاي عمومي معرفی شدگان به آموزش و پرورش، با رعايت دقيق مفاد دستورالعمل کنترل و مراقبت کرونا ویروس 19 و فاصله گذاری اجتماعی كه به مراكز مجري مصاحبه ابلاغ شده، صورت خواهد گرفت. به متقاضیان توصيه مي شود ضمن همراه داشتن مواد ضد عفوني كننده و زدن ماسك درتمام مراحل انجام مصاحبه و گزينش، نكات بهداشتي را نيز به طور كامل و به دقت رعايت نمايند.

3- معرفي شدگاني كه مبتلا به كويد 19 شده و درحالت قرنطينه و يا در بيمارستان بستري مي باشند به شرطي كه درطول مدت انجام مصاحبه، مدارك و مستندات پزشكي آنان، توسط والدين متقاضی و يا وكيل قانوني به اداره كل آموزش وپرورش استان معرفي شده، ارائه شود، مصاحبه از اين گونه متقاضیان، حداكثر با گذشت يك ماه از آخرين روز مصاحبه، درصورت تأييد سلامت وي توسط پزشك معتمد آموزش وپرورش، در همان استان صورت خواهد گرفت. در راستاي صيانت از حقوق ساير متقاضیان آزمون، بعد از انقضاي مهلت مقرر،اقدامي ميسر نخواهدبود.

4- متقاضیاني كه صلاحیت‌های تخصصي و يا عمومي آنان مورد تأييد آموزش‌ و پرورش قرار نمی‌گیرد از فرایند گزينش نهايي براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

مراحل مصاحبه اختصاصی دانشگاه فرهنگیان کنکور 99
نحوه معرفی به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 99

الف ):نحوه تكميل و ارسال فرم مشخصات بررسي صلاحيت هاي عمومي گزينش:

توجه آن دسته از متقاضیان آزمون سراسري سال 1399 را كه اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هريك از رشته‌هاي تحصیلی دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي اعلام شده است، به رعايت دقيق موارد ذيل جلب مي نماید:

1- پس از تهيه نسخه پرينت فرم اطلاعات فردي (فرم شماره 1) مندرج در ذيل اين اطلاعيه، نسبت به تكميل دقيق آن و الصاق يك قطعه عكس اقدام و به همراه تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملي حداكثر ظرف مدت 48 ساعت از تاريخ انتشار اسامي در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش، به وسيله پست پيشتاز به هسته گزينش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود «نشاني مندرج در جدول شماره (2) مندرج در ذيل اين اطلاعيه» ارسال نمايند.

2- لازم است در تكميل فرم اطلاعات فردي دقت كافي معمول ­گردد. بديهي ­است مسئوليت هرگونه نقص و … در تكميل فرم به عهده متقاضی خواهد بود.

3-عدم تكميل فرم اطلاعات و يا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزينش آموزش و پرورش استان بومي، به منزله انصراف از تحصيل در دانشگاه‌هاي مذكور بوده و برابر مقررات تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.

 

ب): اقدامات لازم برای انجام بخشی از مراحل گزينش و مصاحبه اختصاصی :

مصاحبه جزئي از شرايط قانوني در مراحل آزمون سراسري براي پذيرش دانشجو معلم دردانشگاه فرهنگيان ودانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي باشد. انجام مصاحبه اختصاصی صرفاً درمهلت مقرر مندرج در اين اطلاعيه امكان پذيرمي‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و يا تمديد مهلت اعلام شده، تحت هر شرايطي به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود.

1- متقاضیان پس از دریافت نتیجه رشته هاي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1399، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه، جزء معرفی‌شدگان براي انجام مصاحبه در رشته‌هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي قرار گرفته باشند، باید برای اقدامات بعدي با مراجعه به آدرس درگاه اینترنتی اداره كل آموزش و پرورش محل اقامت به شرح جدول شماره (3) مندرج در ذیل این اطلاعیه اقدام نمایند.

یادآوری 1 : معرفي شدگان دقت نمايند چنانچه تغييري در مراكز مجري مصاحبه ايجاد گردد متعاقبا از طريق اداره كل آموزش و پرورش استان محل اقامت ويا مركز مجري مصاحبه، اعلام خواهد شد.

یادآوری 2 : انجام مصاحبه اختصاصي ازمعرفي شدگان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي نيز همانند دانشگاه فرهنگيان، در استان محل اقامت، صورت خواهد گرفت.

2- عدم حضور درمهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل دررشته هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي‌گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود.

3- عدم حضور در مهلت مقرر براي انجام مصاحبه و ساير مراحل گزينش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در رشته ­هاي مورد نياز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي مي‌گردد و مسئوليت آن صرفاً به عهده متقاضی خواهد بود .

4- از معرفي شدگاني مصاحبه اختصاصي به عمل خواهد آمد كه داراي شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه شماره (2) راهنماي انتخاب رشته و (بخش پيوست­ها) آزمون سراسري سال 1399 و اطلاعيه‌هاي اصلاحي بعدي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور (كسب نمره علمي كل 6500 و بالاتر در زيرگروه گروه آزمايشي مربوط براي مجاز شدن براي انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل كل 14 در دوره متوسطه­ي دوم (معدل سه پايه اول، دوم و سوم)، برخورداري از سلامت كامل تن و روان و شرايط مناسب جسماني برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداكثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه (1/7/1375 به بعد) و …) باشند. در غير اين صورت انجام مصاحبه اختصاصی، منتفي خواهد بود.

تبصره ): حداقل معدل و حداكثر سن، تحت هر شرايطي تغيير نخواهد كرد.

5- ويژگي­هاي جسماني معرفي ­شدگان چند برابر ظرفیت با رعایت بند 8 بخش (ج) “شرایط اختصاصی” شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، باید توسط پزشك معتمد واجد شرايط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه؛ بايد مورد تأييد قرار گيرد. در غير اين صورت انجام مصاحبه امكان پذير نخواهد بود.

6- معرفي متقاضی از سوي سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش جهت بررسي صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي و همچنين بررسي ويژگي‌هاي جسماني به منزله قبولي در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي تلقي نمي­گردد. درصورت تأييد صلاحيت‌هاي افراد معرفي شده از سوي آموزش وپرورش (موفقيت درمصاحبه اختصاصي و تاييد صلاحيت هاي عمومي)، گزينش علمي نهايي آنان در مقايسه با ساير متقاضیان آزمون، براساس ضوابط و نمرات علمي كه در آزمون كتبي (كنكور) كسب نموده‌اند و با در نظر گرفتن اولويت‌هاي انتخابي متقاضی، توسط سازمان سنجش آموزش كشور صورت خواهد گرفت.

تبصره): تأييد مصاحبه تخصصي متقاضی در هر يك از مراكز مجري مصاحبه، به اين مفهوم خواهد بود كه صلاحيت تخصصي متقاضی معرفي شده به آموزش وپرورش، براي رشته محل­هاي انتخابي در پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان و همچنين دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مورد تأييد قرار گرفته است. بنابراين درصورت تاييد صلاحيت هاي عمومي (گزينش) متقاضی توسط دبيرخانه هيات مركزي گزينش، سازمان سنجش آموزش كشور براساس نمره علمي آزمون سراسري و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، گزينش نهايي را انجام خواهد داد.

7- با توجه به اصلاحات دفترچه شماره (2) آزمون سراسري سال 1399 به متقاضیان معرفي شده براي انجام مصاحبه تخصصي، توصيه مي‌شود اصلاحات بعدي دفترچه مزبور را از طريق درگاه سازمان سنجش آموزش كشور به دقت مطالعه نموده و براساس آخرين اصلاحات اعلام شده، براي مصاحبه اختصاصي اقدام نمايند.

تبصره): متقاضیان معرفي شده درصورت عدم تمايل به تحصيل در كدرشته محل انتخابي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مي‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست كتبي نسبت به انصراف از تحصيل در دانشگاه­هاي مزبور اقدام نمودهو يا در مراحل مصاحبه اختصاصي و بررسي صلاحيت­هاي عمومي شركت ننمايند.

8- تغییر رشته و گرايش، تغيير اولويت، تغيير دوره تحصیلی، انتقال و جابجايي در بين دانشگاه ها و بالعكس در بدو ورود و يا در طول تحصیل تحت هيچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

9- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستي خانواده، فوت والدین و غیره … ممنوع می‌باشد.

10- مسئوليت رعايت شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي آزمون سراسري سال 1399 از سوي همه متقاضیان و همچنين مقررات نظام وظيفه عمومي (متقاضیان ذكور) در مراحل مختلف آزمون مزبور، به عهده آنان خواهد بود.

11- محل تحصيل پذيرفته­ شدگان پس از ثبت نام قطعي، توسط پرديس­ها در واحدهاي تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (1) صفحه 3 بخش پيوست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون سراسري سال 99 (مندرج در درگاه سازمان سنجش آموزش كشور) تعيين خواهد شد.

تبصره1 : در كلاس­هايي كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر) براي تشكيل در پرديس محل قبولي نرسد، سازمان مركزي دانشگاه فرهنگيان به تشخيص خود نسبت به جابجايي پذيرفته­ شدگان در سطح پرديس­هاي كشور اقدام خواهد نمود. پذيرفته ­شدگان حق هيچگونه اعتراضي را نخواهند داشت، در غير اينصورت قبولي آنان “كان لم يكن” تلقي خواهد شد.

تبصره2 : انتقال و جابجايي در بين پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان ممنوع مي‌باشد.

12-قدرت بينايي: قدرت بینایی (قدرت دید هرچشم حداقل پنج دهم یا هردو چشم بدون عینک و لنز، (حداقل ده بیستم) و نداشتن کوررنگی و انحراف چشم).

تبصره : پس از اصلاح با عينك و لنز، داشتن دید 10/10 هر چشم و داشتن دید حداقل 20/16 در دو چشم، الزامی می باشد.

13- مصاحبه در پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان (مراكز مجري مصاحبه در استانها) و يا دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با توجه به گروه آزمايشي مربوط، براي تمامی كدرشته محل­هاي مورد نياز آموزش و پرورش مندرج در دفترچه شماره (2) گروه آزمايشي مربوط، در دانشگاههاي مزبور مي­باشد.

14- جهت شركت در مصاحبه به همراه داشتن اصل و تصوير مدارك (كارت ملي، شناسنامه ، دفترچه درماني درصورت وجود- ديپلم ويا گواهي تأييد شده كه معدل كل در آن قيد شده است ) و يك قطعه عكس 4 ×3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (ترجيحاً عكسي كه موقع ثبت­نام در آزمون از طريق پست الكترونيكي به سازمان سنجش آموزش كشور ارسال شده است)، الزامي است.

15- براساس جدول تعرفه­ هاي آزمون سراسري، موضوع مصوبه هئيت محترم وزيران در جلسه مورخ 98/11/02 به شماره ابلاغي 142128/ت 56918 هـ مورخ 98/11/06، هر يك از متقاضیان معرفي شده برای هزینه مصاحبه، با رعايت موارد فوق، مبلغ چهار صد و شصت هزار (460.000) ریال به حسابي كه در زمان مصاحبه اختصاصي، توسط ستاد مصاحبه استان اعلام مي‌گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مركز مجری مصاحبه تحویل نمایند.

توجه : از متقاضیاني كه فاقد شرايط اختصاصي آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده ­اند مصاحبه اختصاصي انجام نمی­پذیرد، بنابراين اين گونه متقاضیان از واريز مبلغ مزبور خودداري نمايند. بديهي است مبلغ واريزي برگشت داده نمي‌شود.

16- چنانچه فردي با ارائه اطلاعات نادرست پذيرفته شود و يا متعاقب آن مشخص گردد كه شرايط لازم را نداشته است، در هر مرحله از ثبت‌نام، تحصيل و يا استخدام قطعي، قبولي وي لغو مي­گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت­هاي ناشي از آن خواهد بود.

تذکرات مهم مصاحبه دانشگاه فرهنگیان 99

1): در صورتی که روزهای تعيين شده برای انجام مصاحبه معرفي­شدگان کفایت ننماید، ممکن است مصاحبه متقاضی در روزهای بعد از تاریخ اعلام شده به متقاضی(حداکثر تا آخرین روز مهلت مقرر در این اطلاعیه برای مصاحبه) ادامه یابد.

2): از متقاضیان محترم درخواست می‏شود جهت انجام مصاحبه اختصاصی در روز و تاریخ تعیین شده در این اطلاعیه و با در نظر گرفتن یادآوری ذيل جدول شماره (1)، به محل تعیین شده مراجعه نمایند.

3): همه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي مكلفند فرم شماره 5 ضمیمه این اطلاعیه درخصوص اعلام آمادگي براي پذيرش و انجام مصاحبه اختصاصي مندرج در ذيل اين اطلاعيه را تكميل و در زمان مراجعه براي انجام مصاحبه اختصاصي (در مهلت مقرر) به مركز مجري مصاحبه تحويل نمايند.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می­توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمایند. پس از ثبت درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرهگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می­شود. متقاضیان می­توانند پس از دریافت شماره و کد رهگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سوال يا سوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 نیز در ميان بگذارند.

 

دریافت فایل جدول شماره (2) – نشاني و شماره تلفن هسته هاي گزينش وزارت آموزش و پرورش فرمت PDF

دریافت فایل جدول شماره (3) – آدرس سايت براي انجام مصاحبه تخصصي از معرفي شدگان رشته هاي پرديس دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي فرمت PDF

دریافت فایل جدول شماره (4) – محل انجام مصاحبه از معرفي شدگان رشته فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني در آزمون سراسري سال 1399 فرمت PDF

دریافت فایل فرم شماره (1)- اطلاعات فردي براي بررسي صلاحيت عمومي رشته هاي پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي فرمت PDF

دریافت فایل فرم شماره (5) – اعلام آمادگي براي پذيرش مصاحبه رشته هاي پرديس دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي فرمت PDF

 

هم چنین پیشنهاد می کنیم حتما از مطلب همه چیز درباره مصاحبه دانشگاه فرهنگیان و راهنمای قبولی در فوریت های پزشکی دیدن کنید.

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=12061

ممکن است شما دوست داشته باشید
62 نظر
 1. علی می گوید

  سلام
  من برای مصاحبه فوریت شرکت کردم الان نتایج نهایی زده مردود الان یعنی قبول نشدم؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   خیر قبول نشدید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]