مشاوره کنکور idnovinتام لند 1400تام لندaka100منتا

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

مباحث مشترک نظام قدیم و جدید (ویژه کنکور 99)

مباحث مشترک نظام قدیم و نظام جدید

پی سی کنکور : با توجه به اعلام سازمان سنجش کنکور 99 نیز همانند کنکور 98 با دو سری سوال جداگانه برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید طراحی می شود، که در همین رابطه جهت آگاهی بیشتر به داوطلبان مطالبی همچون : (در کنکور 99 نظام جدید را انتخاب کنیم یا نظام قدیم؟) (تفاوت کتاب های نظام قدیم و نظام جدید) منتشر کرده ایم که می توانید از آن ها نیز دیدن کنید ،اما در این مطلب با توجه به اینکه در کنکور سراسری 98 طراحی سوالات بیشتر به سمت مباحث مشترک پیش رفته بود،قصد داریم تا بر اساس درخواست کاربران مباحث مشترک نظام قدیم و جدید کنکور را برای داوطلبان تجربی ریاضی و انسانی منتشر می کنیم،پس با ما همراه باشید

مباحث مشترک ادبیات نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس ادبیات

1. آرایه های ادبی بدون کم و کاست:
نکته: اصطلاح جناس همسان و ناهمسان به جای جناس تام و ناقص تفاوت کوچک میان مطالب این دو نظام در مبحث آرایه های ادبی است. )
2. اغلب جفت های املایی (هم آواها، مانند صبا – سبا) در هر دو نظام مشترک است و کتاب املا و لغت نشر دریافت، در هر دو نظام این جفت ها را پوشش می دهد.
3. زمینه های حماسه، مفهوم ادبیات پایداری، طنز و نقیضه پردازی موارد اصلی اشتراک میان سبک شناسی دو نظام است. سایر نکات مربوط به تاریخ ادبیات نظام جدید، در چند صفحه گردآوری شده است پیوست کتاب املا و لغت نظام جدید).

4. انواع واژه ها (ساده، مرکب و …)، جمله ساده و مرکب، جمله هسته و وابسته، حروف ربط وابسته ساز، واو عطف، حروف اضافه ساده و مرکب، مسند، | مفعول، متمم (بدون توجه به نوع متمم) نهاد، بدل نقش تکرار (نقش های تبعی)، نقش های ضمیر پیوسته شیوه عادی و بلاغی، رای حرف اضافه، رای بدل از کسره (فک اضافه)، هسته و وابسته در گروه اسمی، وابسته های وابسته، نمودار پیکانی گروه اسمی، انواع «ان» موارد مشترک دستور زبان فارسی میان دو نظام
است.

توجه: واج شناسی، فرایندهای واجی (آوایی) و ویرایش ویژه نظام قدیم است.

5. مفاهیم رایج در تست های تناسب مفهومی (قرابت معنایی) میان دو نظام تفاوت خاصی ندارد و در کتاب تناسب مفهومی نشر دریافت این مفاهیم به طور کامل آموزش داده شده است.

6. درس های مشترک کتاب های دو نظام رستم و اشکبوس، حمله حیدری، کباب غاز، دخترک بی نوا (کوزت)، مائده های زمینی، خسرو، در سایه سار نخل ولایت، دیباچة گلستان، قاضی بست، سه پرسش، کبوتر طوقدار، زاغ و کبک، بوی جوی مولیان، شبنم عشق، نی نامه، مناجات سنایی (ملکا ذکر تو گویم)، کاوه دادخواه، مناظره خسرو و فرهاد، بارقه های شعر فارسی، مست و هشیار، دماوندیه، شب کویر، خوان هشتم، قصة عینکم، آخرین درس

 

مباحث مشترک عربی نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس عربی

 

مشترکات عربی در کتاب های قدیم و جدید در زمینه افعال :

– شناخت زمان فعل ماضی ، مضارع، امر، نهی ، منفی و معادل ماضی استمراری)

– شناخت افعالی که سوم شخص ماضی آن ها ، دارای حروف زائدند.( وزن ماضی ، مضارع ، امر و مصدرآنها)

– شناخت فعل مجهول در زبان عربي

** هدف، فقط شناخت افعال برای ترجمه صحیح است.

تشخیص و ترجمه فعل در جمله ای که اسم نکره را توضیح می دهد. (بدون اشاره به جمله وصفيه نیست)

– تشخیص ادوات شرط

– تشخيص فعل شرط و جواب آن

– ترجمه فعل مضارع همراه با حروف «أن ، لن ، حتى، كي ، ، يكي»

– ترجمه فعل مضارع همراه با حروف «لم ، لای نھی ، لام امر»

– شناخت انواع «ل» و تأثیر آن ها بر ترجمه فعل

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است

– صیغه افعال ( غايب ، مخاطب ، متکلم)

– لازم و متعدی

– بیان لفظ ثلاثی مجرد و مزيد و ذكر باب

– ساخت فعل در صیغه های مختلف و با بردن فعل به ابواب ثلاثی مزید

– ساخت فعل معلوم و مجهول

– اعراب فعل شرط و جواب آن

– اعراب فعل مضارع منصوب ، مضارع مجزوم) – ساخت فعل با حروف ناصبه يا جازمه

 

مشترکات عربی در کتاب های قدیم و جدید در زمینه اسم ها :

– شناخت مفرد، مثنى و جمع ( علامات مثنى و جمع)

– شناخت مذكر و مؤنث

– شناخت اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه (باید نوع این اسم ها را تشخیص داد و به شکل درست ترجمه کرد)

– تشخیص اسم تفضيل و ترجمه صحیح آن

– تشخيص اسم مكان و ترجمه صحیح آن

– شناخت ۲ نوع معرفه ( معرفه به «ال» ، اسم علم)

– تشخیص اسم نکره

 

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است:

– یادگیری انواع مذكر و مؤنث

-جامد و مشتق و انواع آن

– ساخت اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

– ساخت اسم تفضيل

– ساخت اسم مكان

– شناخت و ساخت اسم زمان

– تشخيص بقیه موارد اسم معرفه (اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به اضافه ، ضاير)

اعداد:
– شناخت عدد و تشخیص نوع آن «اصلی یا ترتیبی»( به منظور ترجمه درست و تشخیص نوع اعداد برای پر کردن جای خالی)

– شناخت معدود

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است :

– نوشتن معدود مناسب و مطابقت عدد و معدود

– نوشتن عدد به عربی ( مگر انتخاب از بين موارد ذکر شده)

– قانون عدد نویسی

 

نقش کلمات در جمله ( المحل الإعرابی):

– تشخیص جمله اسمیه و فعلیه

– تشخیص ارکان جمله «فاعل (فقط اسم ظاهر)، مفعول ، مبتدا ، خبر ، مضاف اليه ، صفت (مفرد)، جار ومجرور »

– حال مفرد و ترجمه صحیح آن (بدون توجه به اعراب)

– جمله حاليه اسميه

– شناخت مستثنی

– ترجمه صحيع جمله دارای اسلوب حصر

– تشخیص مفعول مطلق نوعی و تأکیدی

– ترجمه درست مفعول مطلق

 

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است :

– شناخت و ذكر اعراب كلمات

– حرکت گذاری بر اساس نقش كلمات

– انواع فاعل ( ضمير بارز و مستتر)

– ذكر نوع خبر

– تشخیص نایب فاعل

– انواع صفت ( صفت مفرد و جمله وصفيه)

– تطابق موصوف و صفت

– اعراب حال

– تشخیص ذوالحال و مطابقت حال و صاحب حال

– جمله حاليه فعليه

شناخت مستثنی منه

– مستثنی مفرغ

– اعراب مفعول مطلق نوعی و تأكیدی – ساخت مفعول مطلق

 

افعال ناقصه:
– شناخت افعال ناقصه

– ترجمه افعال ناقصه

– شناخت معانی متفاوت «كان»

حروف مشبهة بالفعل: – شناخت حروف مشبهة بالفعل «ان ،أن ،كأن ، لكن ، ليت، لعل»

– ترجمه حروف مشبهة بالفعل شناخت انواع لا: – شناخت لای نھی، نفی و نفی جنس – تشخیص انواع «لا» – ترجمه جمله همراه با لای نفی جنس

 

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است: 

تشخیص اسم وخبر افعال ناقصه و اعراب آن ها – تأثير افعال ناقصه بر اعراب كلمات ما بعد

– تشخیص اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل و اعراب آن ها

– تأثیر حروف مشبهة بركلات بعد از این حروف تشخیص اسم و خبر لای نفی جنس و اعراب آن ها

دروس مشترک نظام جدید و نظام قدیم

مباحث مشترک زبان انگلیسی نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس زبان انگلیسی

الف۔ گرامر

1- مبحث اسم مصدر و کاربرد آن

2- مبحث مصدر و کاربرد آن

3- کاربرد be going to

4- کاربرد صفت

5- کاربرد صفت مفعولی

6- کاربرد چند صفت پشت سر هم

7- مجهول

ب۔ درك مطلب

 

مباحث مشترک ریاضی تجربی نظام قدیم و جدید :

تابع :

بدون هیچ تغییری از نظر سرفصل ها در کتب نظام جدید وجود دارد.

مثلثات :

در نظام جدید ، نسبت های مثلثاتی a+b) ، tan 2α  ،  cot2α)  و هم چنین معادله مثلثاتی تانژانتی و کتانژانتی وجود ندارد.از بقیه سینوس و کسینوس ها هم خبری نیست.

حد و پیوستگی :

در کتب نظام جدید فقط رفع ابهام تقسیم وجود دارد ، و بقیه رفع ابهام ها در آن دیده نمی شود.بقیه مباحث در کتب نظام جدید وجود دارد.

مشتق :

در کتب نظام جدید فرمول های مشتق گیری مثلثاتی و مشتق ضمنی وجود ندارد.

کاربرد مشتق :

مبحث های مجانب ، تقعر ، نقطه عطف و بررسی نمودار توابع در کتب نظام جدید نیست و مبحث بهینه سازی به این فصل اضافه شده است . نقطه در مبحث تابع ،تابع درجه سوم y=x3  و انتقال های آن را می خوانند.

هندسه : 

اشکال فضایی در نظام جدید نیست ،اما مباحث برش و دوران که در نظام جدید مطرح شده ،ارتباط تنگاتنگی با این فصل دارد.مباحث زاویه در مثلتث،مباحث مثلث ،و قضیه فیثاغورس به وسعتی که در نظام قدیم وجود داشت در نظام جدید مطرح نشده است.

احتمال :

در نظام جدید قاعده بیز ،متغیر تصادفی و تابع احتمال و توزیع دو جمله ای وجود ندارد.

ترکیبات :

عینا در کتاب های نظام جدید با عنوان شمارش بدون شمردن وجود دارد.

دنباله :

در کتب نظام جدید نیست .

دنباله حسابی و هندسی :

مجموعه دنباله های حسابی و هندسی در نظام جدید نیست ، اما بحث  الگویابی پر رنگ تر شده است.

توابع نمایی و لگاریتمی :

بحث رشد و زوال در نظام جدید بسیار کمرنگ تر شده است . تابع  ln  و عدد نپر وجود ندارد.

معادله و تابع درجه دوم :

عیناً در کتاب نظام جدید هست.

ماتریس و دستگاه معدلات خطی :

در کتب نظام جدید نیست.

انتگرال :

در کتب نظام جدید نیست.

منحنی های درجه دوم :

مبحث های هندسه تحلیلی و دایره در نظام جدید هست . بحث بیضی به صورت تحلیل وجود ندارد. آشنایی با نقاط مهم و پارامترهای بیضی و هم چنین بحث خروج از مرکز فقط در نظام جدید مطرح شده است.سهمی و هذلولی به طور کامل حذف شده اند.

آمار و مدلسازی :

مباحث آمار بسیار کم شده اند،مدلسازی ،نمودارها،میانگین وزنی و مد در نظام جدید نیست.

 

مباحث مشترک فیزیک نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس فیزیک

1- فصل ۱ فیزیک دهم فصل ۱ فیزیك دوم (اندازه گیري ، انواع کمیتها ،نمادگزاري علمي دقت اندازه گیري )

2- فصل ۱ فیزیک دهم فصل 6 فيزيك دوم (چگالی)

3- فصل ۲ فیزیک دهم فصل 4 فیزیك دوم (كل فصل مشترك است)

4- فصل 3 فيزيك دهم فصل 5 فيزيك دوم (كل فصل مشترك است به غیر از ارشمیدس و برنولي که در نظام جدید اضافه شده)

5- فصل 4 فیزیک دهم و فصل 6 فيزيك دوم (كل فصل مشترك است)

6- فصل ۱ فیزیك یازدهم و فصل ۱ فیزیك سوم (كل فصل مشترك است به غیر از به هم بستن خارنها که در نظام جدید حذف شده است )

7- فصل ۲ فیزیک یازدهم و فصل ۲ فيزيك سوم (كل فصل مشترك است به جز حل مدارهاي چند حلقه که در نظام جدید حذف شده است )

8- فصل ۳ فیزیک یازدهم دقیقا فصل ۳ و فصل 4 فيزيك سوم است (به غیر از رابطه میدان مغناطيسي سیم راست و میدان سیم پیچ و رابطه ضریب خود القايي که در نظام جدید حذف شده است )

9- فصل ۱ فیزیك دوازدهم فصل ۱ فيزيك چهارم شناخت حرکت ، حرکت سرعت ثابت ، حرکت شتابدار مشترك است اما مباحث حرکت در راستاي قائم و حرکت دو بعدي در نظام جدید حذف شده است)

10- فصل ۲ فيزيك دوازدهم و فصل ۲ فیزیك چهارم آشنايي با انواع نیروها و قوانین نیوتن مشترك است اما بررسي قرقره و سطح شیبدار و لغزش اجسام و بررسي دستگاه هاي شامل چند جرم و حرکت دایره اي در نظام جدید حذف شده است و فقط اندكي نیروی مقاومش شارم بیشتر مورد بحث قرار گرفته است )

11- فصل ۳ فیزیك دوازدهم فصل ۳فصل 4 فصل دوفصل 6 فيزيك چهارم (بسياري از مباحث در نظام جدید حذف شده است موارد مشترك به صورت زیر است : آونگ و فنر انرژي نوسان و تشدید در حرکت نوساني ، مشخصات موج سرعت موج در طناب، مفاهیم امواج الکترو مغناطیس ،مفاهیم اولیه صوت، شدت صوت و تراز شدت صوت مفاهیم دوپلر )

12- فصل 3فيزيك دوازدهم فصل 4 وفصله فيزيك اول قوانین بازتاب نور و مسائل بازتاب نور در اینه هاي تخت قوانین شکست نور و سراب) ) ۱۳-فصل 4 فيزيك دوازدهم فصل ۷ و فصل 8 فيزيك چهارم (اكثر مباحث مشترك است به غیر از موارد زیر که در نظام جدید حذف شده است : روابط پدیده فوتو الكتريك رابطه انرژي جنبشي و پتانسیل الکترون در اتم هیدروژن رابطه انرژي بستگي هسته)

– مباحث مشترک زیست شناسی نظام قدیم و جدید :

مشترکات زیست شناسی نظام جدید و نظام قدیم

مباحث مشترک زیست شناسی نظام قدیم و جدید

– مباحث مشترک شیمی نظام قدیم و جدید :

مشترکات شیمی نظام جدید و نظام قدیم

فصل 3 (سال ۱۱): شیمی آلی (اسیدها، الكل ها و استرها) فصل ۳ سال چهارم

فصل ۱ (سال ۱۲): اسید و باز (فصل ۳ سال چهارم)

فصل ۲ (سال ۱۲): الکتروشیمی (فصل ۴ سال چهارم)

 

 

فصل ۳ (سال ۱۲):

۱) ترکیبات یونی و خواص ترکیبات یونی، مقایسه دمای ذوب ترکیبات یونی، فروپاشی شبکه (فصل ۳ سال دوم)

۲) جامدات کووالانسی (الماس و گرانیت) فصل ۵ سال دوم

۳) جامدات مولکولی فصل ۴ سال دوم

 

فصل ۴ (سال ۱۲) :

۱) آلانيدها فصل ۱ سال چهارم

۲) اصل لوشاتلیه، معادله هابر، مسایل ثابت تعادل فصل ۲ سال چهارم

 

فصل ۱ (شیمی ۱۰)، مشترک با :

۱) ساختار اتم (عدد اتمی، عدد جرمی)، ایزوتوپها و جرم اتمی میانگین، طیف، آرایش الکترونی، اعداد کوانتومی (فصل ۱ سال دوم)

۲) آشنایی با جدول تناوبی، تعیین گروه و دوره، تعداد الکترون لایه ظرفیت، هشتایی شدن (فصل ۲ سال دوم)

۳) پیوند یونی و نام گذاری یونی (فصل ۳ سال دوم)

 

فصل ۲ (شیمی ۱۰):

۱) موازنه کردن، قانون پایستگی، استوکیومتری (فصل ۱ سال سوم)

۲) نام گذاری ترکیبات یونی (فصل ۳ سال دوم)

۳) لوویس (فصل ۴ سال دوم)

 

فصل ۳ (شیمی ۱۰):

۱) فصل ۳ سال سوم

۲) قطبی و ناقطبی، نیروهای بین مولکولی (فصل ۴ سال دوم)

 

فصل ۱ (شیمی ۱۱):

۱) آشنایی با جدول تناوبی، آشنایی با گره ها و دوره ها، آشنایی با عناصر واسطه و آرایش الکترونی عناصر واسطه، شعاع اتمی در گروه ها و دوره ها (فصل ۲ شیمی دوم)

۲) استوکیومتری (فصل ۱ سال سوم)

۳) شیمی آلی (آلکانها، آلكنها، آلكينها، سیکلو آلکانها و ترکیبات آروماتیک (فصل ۵ شیمی دوم)

 

فصل ۲ (شیمی ۱۱):

۱) ترمودینامیک (فصل ۲ سال سوم)

۲) مسایل سینتیک (فصل ۱ سال چهارم)

 

هم چنین می توانید نگاهی به بودجه بندی کنکور 99 نیز بیندازید

 

منابع : دکتر هامون سبطی،مهندس ایدلخانی ،استاد کرد افشاری،مهندس آرش عمید ،اشکان هاشمی(نشر الگو)،کانال تلگرام دکتر سبطی،مهندس علمداری

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=12403

ممکن است شما دوست داشته باشید
61 نظر
 1. ناشناس می گوید

  محسن . سلام من نظام قدیمم میخواستم ببینم وجه تفاوت‌های قدیم و جدید کتابا چیه و چیا رو نخونم

  1. پی سی کنکور می گوید
 2. دلارام می گوید

  سلام.با توجه به مشترکات و اسونیه نظام جدید بازهم به نظرم سخته برای ما نظام قدیما که دروس اونا رو بخونیم.بحث هزینه و اینا که به کنار.

 3. مریم می گوید

  چنددرصددروس نظام جدیدکاملا شبیه همون کتابهای نظام قدیم هست؟من باخوندن مباحث مشترک دونظام به چنددرصدازسوالهای کنکور ۱۴۰۰میتونم جواب بدم؟یعنی باتسلط برمباحث مشترک دونظام میتونم شانس قبولی دررشته های خوب روداشته باشم؟مثل پیراپزشکی و…..؟

 4. مریم می گوید

  سلام خسته نباشیدمن نظام قدیمم یه سوال خیلی مهم دارم،باتوجه به اینکه احتمال زیادی هست که درکنکور۱۴۰۰نظام قدیم حذف بشه میخواستم ببینم من باخوندن همین کتابهای نظام قدیمی که دارم شانس رتبه آوردنم باخوندن همین مباحث مشترک دونظام چقدره؟چون واقعاتوان مالی تهیه ی منابع نظام جدیدروبرای کنکورندارم نمیدونم بایدچیکارکنم؟کمکم کنیدخواهش میکنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   از این بابت واقعا متاسفیم که نمی توانیم کمکی کنیم،ولی این کتب متاسفانه اصلا پیشنهاد نمیشه،چون شما برای دروس زیست و شیمی و دینی مخصوصا کاملا دچار چالش میشید و نیاز به کتب بروز هست

 5. رها می گوید

  سلام
  من نظام جدیدمم پشت کنکور،میخواستم بدونم کتابای نظام جدید تغییری کرده برای ۱۴۰۰؟حذفیات؟منابع؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رها خانم گرامی
   https://p30konkor.com/?p=12231

 6. فاطیما می گوید

  ببخشید دینی که نزدید ینی کلا فرق داره با نظام قدیما؟!

  1. پی سی کنکور می گوید

   نظری توسط دبیران درج نشده در این رابطه

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]