مباحث مشترک نظام قدیم و جدید (ویژه کنکور 99)

مباحث مشترک نظام قدیم و نظام جدید

پی سی کنکور : با توجه به اعلام سازمان سنجش کنکور 99 نیز همانند کنکور 98 با دو سری سوال جداگانه برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید طراحی می شود، که در همین رابطه جهت آگاهی بیشتر به داوطلبان مطالبی همچون : (در کنکور 99 نظام جدید را انتخاب کنیم یا نظام قدیم؟) (تفاوت کتاب های نظام قدیم و نظام جدید) منتشر کرده ایم که می توانید از آن ها نیز دیدن کنید ،اما در این مطلب با توجه به اینکه در کنکور سراسری 98 طراحی سوالات بیشتر به سمت مباحث مشترک پیش رفته بود،قصد داریم تا بر اساس درخواست کاربران مباحث مشترک نظام قدیم و جدید کنکور را برای داوطلبان تجربی ریاضی و انسانی منتشر می کنیم،پس با ما همراه باشید

مباحث مشترک ادبیات نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس ادبیات

1. آرایه های ادبی بدون کم و کاست:
نکته: اصطلاح جناس همسان و ناهمسان به جای جناس تام و ناقص تفاوت کوچک میان مطالب این دو نظام در مبحث آرایه های ادبی است. )
2. اغلب جفت های املایی (هم آواها، مانند صبا – سبا) در هر دو نظام مشترک است و کتاب املا و لغت نشر دریافت، در هر دو نظام این جفت ها را پوشش می دهد.
3. زمینه های حماسه، مفهوم ادبیات پایداری، طنز و نقیضه پردازی موارد اصلی اشتراک میان سبک شناسی دو نظام است. سایر نکات مربوط به تاریخ ادبیات نظام جدید، در چند صفحه گردآوری شده است پیوست کتاب املا و لغت نظام جدید).

4. انواع واژه ها (ساده، مرکب و …)، جمله ساده و مرکب، جمله هسته و وابسته، حروف ربط وابسته ساز، واو عطف، حروف اضافه ساده و مرکب، مسند، | مفعول، متمم (بدون توجه به نوع متمم) نهاد، بدل نقش تکرار (نقش های تبعی)، نقش های ضمیر پیوسته شیوه عادی و بلاغی، رای حرف اضافه، رای بدل از کسره (فک اضافه)، هسته و وابسته در گروه اسمی، وابسته های وابسته، نمودار پیکانی گروه اسمی، انواع «ان» موارد مشترک دستور زبان فارسی میان دو نظام
است.

توجه: واج شناسی، فرایندهای واجی (آوایی) و ویرایش ویژه نظام قدیم است.

5. مفاهیم رایج در تست های تناسب مفهومی (قرابت معنایی) میان دو نظام تفاوت خاصی ندارد و در کتاب تناسب مفهومی نشر دریافت این مفاهیم به طور کامل آموزش داده شده است.

6. درس های مشترک کتاب های دو نظام رستم و اشکبوس، حمله حیدری، کباب غاز، دخترک بی نوا (کوزت)، مائده های زمینی، خسرو، در سایه سار نخل ولایت، دیباچة گلستان، قاضی بست، سه پرسش، کبوتر طوقدار، زاغ و کبک، بوی جوی مولیان، شبنم عشق، نی نامه، مناجات سنایی (ملکا ذکر تو گویم)، کاوه دادخواه، مناظره خسرو و فرهاد، بارقه های شعر فارسی، مست و هشیار، دماوندیه، شب کویر، خوان هشتم، قصة عینکم، آخرین درس

 

مباحث مشترک عربی نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس عربی

 

مشترکات عربی در کتاب های قدیم و جدید در زمینه افعال :

– شناخت زمان فعل ماضی ، مضارع، امر، نهی ، منفی و معادل ماضی استمراری)

– شناخت افعالی که سوم شخص ماضی آن ها ، دارای حروف زائدند.( وزن ماضی ، مضارع ، امر و مصدرآنها)

– شناخت فعل مجهول در زبان عربي

** هدف، فقط شناخت افعال برای ترجمه صحیح است.

تشخیص و ترجمه فعل در جمله ای که اسم نکره را توضیح می دهد. (بدون اشاره به جمله وصفيه نیست)

– تشخیص ادوات شرط

– تشخيص فعل شرط و جواب آن

– ترجمه فعل مضارع همراه با حروف «أن ، لن ، حتى، كي ، ، يكي»

– ترجمه فعل مضارع همراه با حروف «لم ، لای نھی ، لام امر»

– شناخت انواع «ل» و تأثیر آن ها بر ترجمه فعل

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است

– صیغه افعال ( غايب ، مخاطب ، متکلم)

– لازم و متعدی

– بیان لفظ ثلاثی مجرد و مزيد و ذكر باب

– ساخت فعل در صیغه های مختلف و با بردن فعل به ابواب ثلاثی مزید

– ساخت فعل معلوم و مجهول

– اعراب فعل شرط و جواب آن

– اعراب فعل مضارع منصوب ، مضارع مجزوم) – ساخت فعل با حروف ناصبه يا جازمه

 

مشترکات عربی در کتاب های قدیم و جدید در زمینه اسم ها :

– شناخت مفرد، مثنى و جمع ( علامات مثنى و جمع)

– شناخت مذكر و مؤنث

– شناخت اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه (باید نوع این اسم ها را تشخیص داد و به شکل درست ترجمه کرد)

– تشخیص اسم تفضيل و ترجمه صحیح آن

– تشخيص اسم مكان و ترجمه صحیح آن

– شناخت ۲ نوع معرفه ( معرفه به «ال» ، اسم علم)

– تشخیص اسم نکره

 

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است:

– یادگیری انواع مذكر و مؤنث

-جامد و مشتق و انواع آن

– ساخت اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه

– ساخت اسم تفضيل

– ساخت اسم مكان

– شناخت و ساخت اسم زمان

– تشخيص بقیه موارد اسم معرفه (اسم اشاره، اسم موصول، معرفه به اضافه ، ضاير)

اعداد:
– شناخت عدد و تشخیص نوع آن «اصلی یا ترتیبی»( به منظور ترجمه درست و تشخیص نوع اعداد برای پر کردن جای خالی)

– شناخت معدود

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است :

– نوشتن معدود مناسب و مطابقت عدد و معدود

– نوشتن عدد به عربی ( مگر انتخاب از بين موارد ذکر شده)

– قانون عدد نویسی

 

نقش کلمات در جمله ( المحل الإعرابی):

– تشخیص جمله اسمیه و فعلیه

– تشخیص ارکان جمله «فاعل (فقط اسم ظاهر)، مفعول ، مبتدا ، خبر ، مضاف اليه ، صفت (مفرد)، جار ومجرور »

– حال مفرد و ترجمه صحیح آن (بدون توجه به اعراب)

– جمله حاليه اسميه

– شناخت مستثنی

– ترجمه صحيع جمله دارای اسلوب حصر

– تشخیص مفعول مطلق نوعی و تأکیدی

– ترجمه درست مفعول مطلق

 

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است :

– شناخت و ذكر اعراب كلمات

– حرکت گذاری بر اساس نقش كلمات

– انواع فاعل ( ضمير بارز و مستتر)

– ذكر نوع خبر

– تشخیص نایب فاعل

– انواع صفت ( صفت مفرد و جمله وصفيه)

– تطابق موصوف و صفت

– اعراب حال

– تشخیص ذوالحال و مطابقت حال و صاحب حال

– جمله حاليه فعليه

شناخت مستثنی منه

– مستثنی مفرغ

– اعراب مفعول مطلق نوعی و تأكیدی – ساخت مفعول مطلق

 

افعال ناقصه:
– شناخت افعال ناقصه

– ترجمه افعال ناقصه

– شناخت معانی متفاوت «كان»

حروف مشبهة بالفعل: – شناخت حروف مشبهة بالفعل «ان ،أن ،كأن ، لكن ، ليت، لعل»

– ترجمه حروف مشبهة بالفعل شناخت انواع لا: – شناخت لای نھی، نفی و نفی جنس – تشخیص انواع «لا» – ترجمه جمله همراه با لای نفی جنس

 

مواردی از کتاب های نظام قدیم که در کتاب های جدید حذف گردیده است: 

تشخیص اسم وخبر افعال ناقصه و اعراب آن ها – تأثير افعال ناقصه بر اعراب كلمات ما بعد

– تشخیص اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل و اعراب آن ها

– تأثیر حروف مشبهة بركلات بعد از این حروف تشخیص اسم و خبر لای نفی جنس و اعراب آن ها

دروس مشترک نظام جدید و نظام قدیم

مباحث مشترک زبان انگلیسی نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس زبان انگلیسی

الف۔ گرامر

1- مبحث اسم مصدر و کاربرد آن

2- مبحث مصدر و کاربرد آن

3- کاربرد be going to

4- کاربرد صفت

5- کاربرد صفت مفعولی

6- کاربرد چند صفت پشت سر هم

7- مجهول

ب۔ درك مطلب

 

مباحث مشترک ریاضی تجربی نظام قدیم و جدید :

تابع :

بدون هیچ تغییری از نظر سرفصل ها در کتب نظام جدید وجود دارد.

مثلثات :

در نظام جدید ، نسبت های مثلثاتی a+b) ، tan 2α  ،  cot2α)  و هم چنین معادله مثلثاتی تانژانتی و کتانژانتی وجود ندارد.از بقیه سینوس و کسینوس ها هم خبری نیست.

حد و پیوستگی :

در کتب نظام جدید فقط رفع ابهام تقسیم وجود دارد ، و بقیه رفع ابهام ها در آن دیده نمی شود.بقیه مباحث در کتب نظام جدید وجود دارد.

مشتق :

در کتب نظام جدید فرمول های مشتق گیری مثلثاتی و مشتق ضمنی وجود ندارد.

کاربرد مشتق :

مبحث های مجانب ، تقعر ، نقطه عطف و بررسی نمودار توابع در کتب نظام جدید نیست و مبحث بهینه سازی به این فصل اضافه شده است . نقطه در مبحث تابع ،تابع درجه سوم y=x3  و انتقال های آن را می خوانند.

هندسه : 

اشکال فضایی در نظام جدید نیست ،اما مباحث برش و دوران که در نظام جدید مطرح شده ،ارتباط تنگاتنگی با این فصل دارد.مباحث زاویه در مثلتث،مباحث مثلث ،و قضیه فیثاغورس به وسعتی که در نظام قدیم وجود داشت در نظام جدید مطرح نشده است.

احتمال :

در نظام جدید قاعده بیز ،متغیر تصادفی و تابع احتمال و توزیع دو جمله ای وجود ندارد.

ترکیبات :

عینا در کتاب های نظام جدید با عنوان شمارش بدون شمردن وجود دارد.

دنباله :

در کتب نظام جدید نیست .

دنباله حسابی و هندسی :

مجموعه دنباله های حسابی و هندسی در نظام جدید نیست ، اما بحث  الگویابی پر رنگ تر شده است.

توابع نمایی و لگاریتمی :

بحث رشد و زوال در نظام جدید بسیار کمرنگ تر شده است . تابع  ln  و عدد نپر وجود ندارد.

معادله و تابع درجه دوم :

عیناً در کتاب نظام جدید هست.

ماتریس و دستگاه معدلات خطی :

در کتب نظام جدید نیست.

انتگرال :

در کتب نظام جدید نیست.

منحنی های درجه دوم :

مبحث های هندسه تحلیلی و دایره در نظام جدید هست . بحث بیضی به صورت تحلیل وجود ندارد. آشنایی با نقاط مهم و پارامترهای بیضی و هم چنین بحث خروج از مرکز فقط در نظام جدید مطرح شده است.سهمی و هذلولی به طور کامل حذف شده اند.

آمار و مدلسازی :

مباحث آمار بسیار کم شده اند،مدلسازی ،نمودارها،میانگین وزنی و مد در نظام جدید نیست.

 

مباحث مشترک فیزیک نظام قدیم و جدید :

مطالب مشترك دو نظام در درس فیزیک

1- فصل ۱ فیزیک دهم فصل ۱ فیزیك دوم (اندازه گیري ، انواع کمیتها ،نمادگزاري علمي دقت اندازه گیري )

2- فصل ۱ فیزیک دهم فصل 6 فيزيك دوم (چگالی)

3- فصل ۲ فیزیک دهم فصل 4 فیزیك دوم (كل فصل مشترك است)

4- فصل 3 فيزيك دهم فصل 5 فيزيك دوم (كل فصل مشترك است به غیر از ارشمیدس و برنولي که در نظام جدید اضافه شده)

5- فصل 4 فیزیک دهم و فصل 6 فيزيك دوم (كل فصل مشترك است)

6- فصل ۱ فیزیك یازدهم و فصل ۱ فیزیك سوم (كل فصل مشترك است به غیر از به هم بستن خارنها که در نظام جدید حذف شده است )

7- فصل ۲ فیزیک یازدهم و فصل ۲ فيزيك سوم (كل فصل مشترك است به جز حل مدارهاي چند حلقه که در نظام جدید حذف شده است )

8- فصل ۳ فیزیک یازدهم دقیقا فصل ۳ و فصل 4 فيزيك سوم است (به غیر از رابطه میدان مغناطيسي سیم راست و میدان سیم پیچ و رابطه ضریب خود القايي که در نظام جدید حذف شده است )

9- فصل ۱ فیزیك دوازدهم فصل ۱ فيزيك چهارم شناخت حرکت ، حرکت سرعت ثابت ، حرکت شتابدار مشترك است اما مباحث حرکت در راستاي قائم و حرکت دو بعدي در نظام جدید حذف شده است)

10- فصل ۲ فيزيك دوازدهم و فصل ۲ فیزیك چهارم آشنايي با انواع نیروها و قوانین نیوتن مشترك است اما بررسي قرقره و سطح شیبدار و لغزش اجسام و بررسي دستگاه هاي شامل چند جرم و حرکت دایره اي در نظام جدید حذف شده است و فقط اندكي نیروی مقاومش شارم بیشتر مورد بحث قرار گرفته است )

11- فصل ۳ فیزیك دوازدهم فصل ۳فصل 4 فصل دوفصل 6 فيزيك چهارم (بسياري از مباحث در نظام جدید حذف شده است موارد مشترك به صورت زیر است : آونگ و فنر انرژي نوسان و تشدید در حرکت نوساني ، مشخصات موج سرعت موج در طناب، مفاهیم امواج الکترو مغناطیس ،مفاهیم اولیه صوت، شدت صوت و تراز شدت صوت مفاهیم دوپلر )

12- فصل 3فيزيك دوازدهم فصل 4 وفصله فيزيك اول قوانین بازتاب نور و مسائل بازتاب نور در اینه هاي تخت قوانین شکست نور و سراب) ) ۱۳-فصل 4 فيزيك دوازدهم فصل ۷ و فصل 8 فيزيك چهارم (اكثر مباحث مشترك است به غیر از موارد زیر که در نظام جدید حذف شده است : روابط پدیده فوتو الكتريك رابطه انرژي جنبشي و پتانسیل الکترون در اتم هیدروژن رابطه انرژي بستگي هسته)

– مباحث مشترک زیست شناسی نظام قدیم و جدید :

مشترکات زیست شناسی نظام جدید و نظام قدیم

مباحث مشترک زیست شناسی نظام قدیم و جدید

– مباحث مشترک شیمی نظام قدیم و جدید :

مشترکات شیمی نظام جدید و نظام قدیم

فصل 3 (سال ۱۱): شیمی آلی (اسیدها، الكل ها و استرها) فصل ۳ سال چهارم

فصل ۱ (سال ۱۲): اسید و باز (فصل ۳ سال چهارم)

فصل ۲ (سال ۱۲): الکتروشیمی (فصل ۴ سال چهارم)

 

 

فصل ۳ (سال ۱۲):

۱) ترکیبات یونی و خواص ترکیبات یونی، مقایسه دمای ذوب ترکیبات یونی، فروپاشی شبکه (فصل ۳ سال دوم)

۲) جامدات کووالانسی (الماس و گرانیت) فصل ۵ سال دوم

۳) جامدات مولکولی فصل ۴ سال دوم

 

فصل ۴ (سال ۱۲) :

۱) آلانيدها فصل ۱ سال چهارم

۲) اصل لوشاتلیه، معادله هابر، مسایل ثابت تعادل فصل ۲ سال چهارم

 

فصل ۱ (شیمی ۱۰)، مشترک با :

۱) ساختار اتم (عدد اتمی، عدد جرمی)، ایزوتوپها و جرم اتمی میانگین، طیف، آرایش الکترونی، اعداد کوانتومی (فصل ۱ سال دوم)

۲) آشنایی با جدول تناوبی، تعیین گروه و دوره، تعداد الکترون لایه ظرفیت، هشتایی شدن (فصل ۲ سال دوم)

۳) پیوند یونی و نام گذاری یونی (فصل ۳ سال دوم)

 

فصل ۲ (شیمی ۱۰):

۱) موازنه کردن، قانون پایستگی، استوکیومتری (فصل ۱ سال سوم)

۲) نام گذاری ترکیبات یونی (فصل ۳ سال دوم)

۳) لوویس (فصل ۴ سال دوم)

 

فصل ۳ (شیمی ۱۰):

۱) فصل ۳ سال سوم

۲) قطبی و ناقطبی، نیروهای بین مولکولی (فصل ۴ سال دوم)

 

فصل ۱ (شیمی ۱۱):

۱) آشنایی با جدول تناوبی، آشنایی با گره ها و دوره ها، آشنایی با عناصر واسطه و آرایش الکترونی عناصر واسطه، شعاع اتمی در گروه ها و دوره ها (فصل ۲ شیمی دوم)

۲) استوکیومتری (فصل ۱ سال سوم)

۳) شیمی آلی (آلکانها، آلكنها، آلكينها، سیکلو آلکانها و ترکیبات آروماتیک (فصل ۵ شیمی دوم)

 

فصل ۲ (شیمی ۱۱):

۱) ترمودینامیک (فصل ۲ سال سوم)

۲) مسایل سینتیک (فصل ۱ سال چهارم)

 

هم چنین می توانید نگاهی به بودجه بندی کنکور 99 نیز بیندازید

 

منابع : دکتر هامون سبطی،مهندس ایدلخانی ،استاد کرد افشاری،مهندس آرش عمید ،اشکان هاشمی(نشر الگو)،کانال تلگرام دکتر سبطی،مهندس علمداری

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=12403

ممکن است شما دوست داشته باشید
47 نظر
 1. عسل می گوید

  سلام. من نظام قدیم هستم. نمیدونم چرا تا الان ریاضی و فیزیک نخوندم. اما بقیه درسا مشکلی ندارم. زیست رو بالای ۹۰ میزنم. تورو خدا بگید تو این مدت مباحث مشترک بخونم به پزشکی میرسم؟ برای این دو درس؟ چه منبعی؟ تورو خدا کمکم کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عسل خانم گرامی
   بله میشه این دو تا رو هم تا حد مناسبی بالا بیارید
   و اینکه ما دقیقا نمی توانیم کتاب خاصی را با توجه به سطح درسی تون پیشنهاد کنیم
   پس ابتدا از جزوه ای که دارید استفاده کنید حتما و سپس تست های کنکور سراسری و برای تست های بیشتر می توانید ریاضی و فیزیک خط ویژه را بررسی کنید

 2. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید. امکانش هست مباحث مشترک دینی نظام جیدی با قدیم رو هم بگین؟؟ ممنون میشم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   دین و زندگی نظام قدیم نسبت به نظام جدید دارای تغییرتی بوده و در کل در حدود 6 تا 8 درس کم شده است.
   در صورت انتشار جزئیات بیشتر چشم ،قرار خواهد گرفت

 3. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید ،یعنی احتمال اینکه سال بعد حتی مباحث مشترک دونظام سهم بیشتری نسبت به کنکور 98 داشته باشه هم هست؟یعنی منظورم اینه از مباحث مشترک بیشتر از پارسال ،سوال طرح بشه،این احتمال هست؟ممنون میشم جواب بدین

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   بله امکانش است

 4. Atefeh می گوید

  بله ،حالا موندم چیکار کنم …

  1. پی سی کنکور می گوید

   خب ببینید ابتدا آیا پیش زمینه ای از نظام قدیم مونده براتون یا نه
   و مورد بعدی اینکه در این ظرایط تهیه کتاب های کدوم نظام راحت تره
   و پس از این انتخاب کنید و شریعا شروع کنید ولی خب برای امسال کار سختی در پیش دارید و باید واقعا تلاش کنید
   موفق باشید

   1. Atefeh می گوید

    وقتتون بخیر، میخواستم بدونم این قسمتهای کتابای نظام جدید و قدیم ک باهم مشترکن،آیا تو کنکور هر نظام هم سوالا مث هم هست؟؟؟
    یعنی منکه نظام قدیم شرکت کردم،آزمونای نظام جدید رو بخونم کار درستیه؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام عاطفه خانم گرامی
     بله حدودا سوالات یکیه
     بهتره از فروردین یا اردیبهشت به بعد به این شکل آزمون های نظام جدید رو هم در کنار آزمون های نظام قدیم بررسی کنید

 5. Atefeh می گوید

  آیا الان با این تغییرات کتاب ها،امتحان در کنکور نظام جدید بهتر یا نظام قدیم؟؟؟

 6. Atefeh می گوید

  سلام وقت بخیر،من نظام قدیم درس خوندم الان بعد چند سال میخوام دوباره کنکور بدم حالا موندم نظام جدید یا نظام قدیم امتحان بدم؟؟؟ میشه کمکم کنید لطفا….

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عاظفه خانم گرامی
   برای کنکور 99 می خواهید شرکت کنید؟

   1. Atefeh می گوید

    من تا الان فقط کتابای دینی رو خوندم با گرامر زبان، زیست دوم شیمی دوم ، چون میگن نظام جدید آسون تره،با توجه ب اینکه سال های قبل تو کنکور نتیجه خوبی نگرفتم الان خودمم موند؟؟
    قدیم یا جدید…

    1. پی سی کنکور می گوید

     با این وضعیت معطل نکنید و نظام قدیم رو ادامه بدید
     شما باید یه برنامه ریزی جدید داشته باشید

 7. مهتاب سادات می گوید

  سلام من نظام قدیم هستم ایا کار درستی هست که برای ریاضی و فیزیک ابتدا از روی کلا کتاب تست نظام جدید ها تست بزنم و بعد به کتاب تست قدیم بیام و مضربی تست بزنم؟ درصد های کنکور۹۸ ریاضی ۳۰ فیزیک۴۱ زیست۷۸ شیمی۷۲ بود و این دو درس رو به نحوی که براشون برنامه ریزی کرده بودم نیومد مخصوصا فیزیک پیش دانشگاهی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهتاب خانم گرامی
   ما فعلا پیشنهادمون اینه که شما همون تست های نظام قدیم رو کار کنید
   اما از فروردین یا اردیبهشت ماه به بعد تست های آزمون های جامع آزمایشی نظام جدید اکثر موسسات رو در خانه کار کنید

 8. bahar می گوید

  سلام
  ببخشید سوالی داشتم
  من لیسانسم رو دانشگاه شبانه بودم و ارشدم رو دانشگاه روزانه در رشته علوم پایه
  در جریان هستم که میتونم کنکور 99 رو شرکت کنم اما سوالم اینه که اگر رتبه قبولی در روزانه رو بدست بیارم میتونم بدون شهریه و در دانشگاه سراسری در رشته پزشکی تحصیل کنم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام بهار خانم گرامی
   پاسخ بله است
   لطفا مطلب مربوطه را بخوانید :
   https://p30konkor.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF/

   1. bahar می گوید

    یعنی واقعا این موضوع دیگه قابل اجرا هست در کنکور 99 ؟ علت پرسشم این هست که در سالهای قبل وزارت بهداشت و دفترچه کنکور ساز خودشون رو میزدن و توجهی به قوانین دیوان عدالت متاسفانه نداشتن.
    واقعا ممنونم از اطلاعات خوبی که دادین.امیدوارم که شما و همکارانتون که پیگیر سوالات ما هستین همیشه موفق باشین.

    1. پی سی کنکور می گوید

     خیر شما می توانید ثبت نام کنید و مشکلی پیش نمیاد،اگر هم بخواهند ازتون حق خوری کنند به دیوان عدالت شکایت می کنید

 9. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشین. من dvd گرامر نظام قدیم رو دارم ولی خودم نظام جدیدم.
  میشه لطف کنین بگید گرامر کدوم درس های نظام قدیم (مثلا زبان سوم، درس 1) رو باید ببینم ک با نظام جدید مشترکه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   همانطور که در مطلب گفته شده :

   1- مبحث اسم مصدر و کاربرد آن

   2- مبحث مصدر و کاربرد آن

   3- کاربرد be going to

   4- کاربرد صفت

   5- کاربرد صفت مفعولی

   6- کاربرد چند صفت پشت سر هم

   7- مجهول

 10. فرشاد می گوید

  سلام در دانشگاه فرهنگیان زبان دانشگاه تهران دختر و بسر در کلاس باهم هستن یا کلاس دختر و بسر جدا است

  1. فرشاد می گوید

   روزانه دولتی ایاا

  2. پی سی کنکور می گوید

   فرشاد جان
   لطفا سوالات غیر مرتبط با مطلب بالا را در انجمن پرسش و پاسخ سایت مطرح کنید
   *برای اینکه سوال جدید بپرسید از طریق قسمت(پرسیدن سوال)اقدام کنید :
   https://p30konkor.com/questions/question

   این سوال نیز در لینک زیر پاسخ داده شد :
   https://p30konkor.com/questions/question/%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7

 11. محسن می گوید

  سلام خسته نباشید من دوبار در کنکور از سهمیه بدرم جانباز زیر25 هستن استفاده کردم و دانشگاه روزانه قبول نشدم و نرفتم دانشگاه ایا میتونم در کنکور1400 بازم از سهمیه جانبازیی زیر25 درصد استفاده کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محسن جان
   شما یکبار می توانید استفاده کنید ازش،تا زمانی که با استفاده از سهمیه در دانشگاه روزانه قبول نشدید قابل استفاده است

 12. دانیال می گوید

  مباحث مشترک زبان فارسی نظام جدید و قدیم کدومان سباس

  1. پی سی کنکور می گوید

   انواع واژه ها (ساده، مرکب و …)، جمله ساده و مرکب، جمله هسته و وابسته، حروف ربط وابسته ساز، واو عطف، حروف اضافه ساده و مرکب، مسند، | مفعول، متمم (بدون توجه به نوع متمم) نهاد، بدل نقش تکرار (نقش های تبعی)، نقش های ضمیر پیوسته شیوه عادی و بلاغی، رای حرف اضافه، رای بدل از کسره (فک اضافه)، هسته و وابسته در گروه اسمی، وابسته های وابسته، نمودار پیکانی گروه اسمی، انواع «ان» موارد مشترک دستور زبان فارسی میان دو نظاماست.

   1. دانیال می گوید

    خیلی ممنون

    1. پی سی کنکور می گوید

     موفق باشید

 13. محمد می گوید
 14. میلاد می گوید

  کسی که دوبار قبول شده کنکور دولتی بازم میتونه کنکور بدهه سومین سال

  1. پی سی کنکور می گوید

   لطفا سوالتون رو کامل تر بپرسید دو بار چه مقطعی و در چه دانشگاهی درس خواندید؟

   1. میلاد می گوید

    دانشگاه دولتی روزانه قبول شده ولی ثبت نام نکرده بازم میتونه کنکور بده

    1. پی سی کنکور می گوید

     ببیینید یه سری محدودیت ها وجود داره مثل خدمت نظام وظیفه و محرومیت یکساله از کنکور سال بعد،شما اگر این محدودیت ها رو ندارید بهتره از سایت سنجش استعلام بگیرید

     1. میلاد می گوید

      واسه دانشگاه ثبت نام نکردم فقط نوشته بود دانشگاه روزانه مجاز ولی ثبت نام نکردم اینکه بازم میتونم ثبت نام کنم سربازی هم معاف شدم

      1. پی سی کنکور می گوید

       اگر در پذیرش نهایی که شهریور ماه میاد،برای مثال شما پرستاری شیراز روزانه قبول شدید و نرفتید از کنکورسال آینده محروم هستید
       ولی اگردر شهریور ماه رشته ی روزانه قبول نشدید مشکلی برای شرکت مجدد در کنکور ندارید

 15. محمد می گوید

  سلام خداقوت
  در بخش عربی:
  لا نهی هست نه تهی
  و هم چنین یکی نه لکی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   تشکر از دقت نظر شما

 16. امیر می گوید

  تو رو خدا جواب بدین خیلی ممنون.سلام خدا قوت
  من نظام قدیمم دوسال هم پشت موندم میخوام ۹۹ فقط کنکور زبان بدم میخواستم بدونم همون کتابهای نظام قدیم رو بخونم یا نظام جدید رو بخونم؟
  تششکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   بستگی به خودتون داره،ولی نظر ما اینه که اگر توان تهیه کتب جدید رو ندارید کنکور زبان نظام قدیم شرکت کنید با همون کتب خودتون

 17. Pln می گوید

  سلام وقتتون بخير لطفا براي دروس اختصاصي انساني هم مباحث مشترك و مشخص بفرماييد.
  با تشكر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   اگر به دستمون برسه چشم

 18. سمانه می گوید

  سلام.خوبین.خداقوت.من داوطلب نظام قدیمم قراره کنکور نظام قدیم بدم .برامباحث مشترک باید هم اون مبحثهاروازکتابهای دونظام بخونم ؟یا فقط نظام قدیم بخونم کافیه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سمانه خانم گرامی
   شما تمامی مطالب رو بخونید و سعی کنید از عید به بعد روی این مباحث مشترک بیشتر تمرکز کنید و همون کتب نظام قدیم تون کفایت می کنه در صورت نیاز می توانید برخی از تست های مباحث مشترک نظام جدید رو نیز کار کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*