تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

مصاحبه با امیر رضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

مصاحبه با امیر رضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

مصاحبه با امیر رضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی97

اضطراب

مـواردی کـه رتبـه ام در آزمون هـای آزمایشـی خـوب نمی شـد و نتیجۀ مـورد نظـرم را نمیگرفتـم، گاه نگـران می شـدم، امـا میدانسـتم کـه اگـر ایـن نگرانی ادامـه داشـته باشـد، مطالعـه ام مختـل خواهد شـد و وضعیت بدتـری پیـدا خواهم کرد. بـه همیـن منظـور، بـرای خودم اسـتنتاج میکـردم که اگر قرار باشـد اسـترس داشـته باشـم، آزمـون بعـدی ام بدتر می شـود؛ پس بهتر اسـت كه به جـای نگرانی، بـه فکر رفع مشـکل و جبران آن باشـم.

رقابت

رقابت خاصی با کسـی نداشـتم؛ البتـه با یکی از همکلاسـی هایم که رتبه 14 کشـوری شـده اسـت، دوسـت بـودم و با هم نکات درسـی را مـرور میکردیـم و اگر یکـی از مـا بـه نکتـه درسـی جدیدی پـی میبـرد، آن نكته را بـه دیگـری میگفت. در واقـع هـر دوی مـا سـعی میکردیم که به یاری هـم، بهتر از قبلمان بشـویم و همین امر در موفقیـت هـر دوی ما نقش داشـت؛ امـا رقابت خاصی با یکدیگر نداشـتیم.

مشاور

از مشـاور اسـتفاده نمیکـردم و خـودم برنامه ریـزی درسـی ام را انجـام مـی دادم. اگـر هـم ضعفـی داشـتم بـه کمـک کتاب هـای کمـک آموزشـی آن را رفـع می کـردم.

خانواده

خانواده، هـم از نظر تأمیـن منابـع مطالعاتی و امکانـات مورد نیـاز وهم آمـاده کـردن محیط روانی مناسـب، برای من نقش بسـزایی داشـتند؛ زمانـی که اعتماد بـه نفسـم کـم میشـد یا نگران میشـدم، به مـن روحیه می دادنـد. در خانه حتـی برادر کوچکتـرم مراعـات حـال مرا هنگام تماشـاکردن تلویزیـون می کرد. والدینم نیـز در دید و بازدیـد از اقـوام، به شـرایط من توجه داشـتند و امسـال مهمانی رفتـن و مهمان آمدن بـه منزل ما، بسـیار کم شـده بود.

نیایش

بسـیاری از اوقـات، پـس از نماز یا هـر در فرصـت دیگري، با خـدا حرف مـیزدم و از او بـرای اینکـه یـاورم اسـت و در رسـیدن بـه هدفم کمکم میکند، تشـکر میکـردم. زمانـی هـم کـه نتیجـه ام بـد میشـد، بـا پـروردگار حـرف مـیزدم و بـه او میگفتـم کـه فقـط تـو میتوانـی کمکـم کنـی . در کل معتقدم کـه نیایـش در آرامش فرد خیلی مؤثر اسـت؛ اینکه بدانی کسـی هسـت که بسـیار قدرتمند اسـت و حواسـش بـه تـو هسـت، و اگـر تلاش کنـی و به او تـوکل کنـی، کمکت خواهـد کرد.

تغذیه

برای صبحانه چیـزی پر انرژی مثل کـره و مربا میخوردم تـا انرژی مورد نیـازم را در طـول روز تأمیـن کنـد. بـرای ناهـار هم سـعی میکـردم كه غذای سـنگین نخـورم تـا دچـار خـواب آلودگـی نشـوم و شـبها هـم غـذای سـبک میخـوردم تـا ً هیچ خـواب راحتی داشـته باشـم و تقریبـا وقت سـراغ فسـت فودهـا نمی رفتم.

خواب

در شـبانه روز هفت یا هشـت سـاعت میخوابیدم؛ البته سـعی کـردم كه زمـان خوابـم را کمتـر کنـم، امـا دیـدم که وقتـی کمتـر میخوابـم، اذیـت میشـوم؛ پـس سـعی کـردم کـه از وقـت بیـداریام به خوبـی بهـره ببرم.

احساس خستگی

هر زمـان کـه درس میخوانـدم، اما بـه نتیجۀ مـورد نظرم نمیرسـیدم، احسـاس خسـتگی میکـردم؛ امـا چـون هـدف بزرگـی داشـتم، خسـتگی را کنـار میگذاشـتم. مـن معتقـدم که برای موفقیت و رسـیدن به هدف، باید مسـیر سـختی را طـی کـرد، و هـر چـه هدف بزرگتر باشـد، مسـیر رسـیدن به موفقیت سـخت تر اسـت.

تلفن همراه

گوشـی نداشـتم، امـا گاهی سـراغ کامپیوتـر میرفتـم و بـه اینترنت هم سـری میزدم.

تفریح

در این یک سـال تفریح خاصی نداشـتم. گاهـی تلویزیون نـگاه میکردم و، همـان طـور که قبلا اشـاره كـردم، بعضـی از اوقات نيز به اینترنت سـر مـی زدم؛ ولی در کل کمتـر پیـش می آمـد کـه وقتم به بطالت هدر بـرود، و اگر هـم زمانی وقتم صرف مطالعـه نمیشـد، بیش از یک یا دو سـاعت طول نمیکشـید.

سخن آخر امیر رضا براتی

بـه نظـر مـن، موفقیـت دانش آمـوزان شهرسـتان های کوچـک در گروه آزمايشـي علـوم تجربی، بیانگر آن اسـت کـه امکانات، نقش کمـی در موفقیت داوطلبان دارد و مهمتریـن امـر، تلاش یـک داوطلـب اسـت. بـه همين خاطـر، اگـر دانش آموزی مصمـم باشـد تـا به هـدف خود برسـد، نیـازی بـه امکانات عجیـب و غریب مثـل معلم پروازی و … نیسـت.

هـر داوطلبـی بایـد هدفـش را بـه دقـت مشـخص کنـد و مطابـق آن تلاش کنـد؛ زیرا بـدون شـک، تلاش و برنامهریـزی دارنـدة رتبـۀ یک بـا 100 متفـاوت اسـت؛ البته اگر فـردی سـاعی و مصمـم باشـد، میتوانـد در گـذر زمان، هدفـش را متعالی تـر کند. خود مـن اوایـل میخواسـتم که در رشـته پزشـکی دانشـگاه تهـران قبول شـوم، امـا در طی سـال چهـارم، وقتی دیدم کـه در آزمون های آزمایشـی رتبه های خوبی کسـب می کنم، تصمیـم گرفتـم کـه رتبۀ تـک رقمـی بیـاورم و در نهایت به خـودم گفتم که چـرا برای رتبـۀ یـک درس نخوانـم. و بـرای کسـب رتبۀ یک تلاش کردم. و بالاخـره اینکـه داوطلبـان هیچ وقت ناامید نشـوند؛ چـون ناامیدی گناه بزرگی اسـت و به شکسـت منجر خواهد شـد.

مشاهده کارنامه امیر رضا براتی رتبه 1 کنکور تجربی 97

روش مطالعه امیر رضا براتی نیا رتبه 1 کنکور تجربی 97

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=5035

ممکن است شما دوست داشته باشید
1 نظر
  1. زهرا امامی می گوید

    این آدم میگه من هم در آزمون های گاج شرکت کردم هم قلمچی. از همین الان معلومه پول براش خیلی مهمتره اصلا پزشکی هست که برای پول کار کی کنه نه برای مردم.

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]