تام لندتام لندمازتام لندماز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود pdf کتاب های درسی دوازدهم چاپ 99 [تجربی – ریاضی – انسانی]

دانلود pdf کتاب های دوازدهم چاپ 99
فایل کتب درسی دوازدهم سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

پی سی کنکور : کتب درسی دوازدهم چاپ 99-1400 به عنوان منبع درسی دانش آموزان دوازدهم و داوطلبان کنکور 1400 می باشد. که در ادامه می توانید با دانلود فایل pdf کتاب های دوازدهم 1400 با آخرین نسخه چاپ و نگارش آن ها آشنا بشید.

بعضی از دروس منتشر شده (با رنگ آّبی) و سایر دروس نیز به محض انتشار در این مطلب قرار می گیرند . . .

– دانلود کتاب های درسی دوازدهم ریاضی چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم ریاضی فیزیک سال تحصیلی 99- 1400

دانلود کتاب هندسه دوازدهم ریاضی چاپ 99 کتاب درسی هندسه دوازدهم
دانلود کتاب دین و زندگی دوازدهم ریاضی چاپ 99 کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت دینی) دوازدهم چاپ 99 کتاب درسی تعلیمات دینی دوازدهم
دانلود کتاب حسابان دوازدهم چاپ 99 کتاب درسی حسابان دوازدهم
دانلود کتاب ریاضیات گسسته دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب ریاضیات گسسته دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب عربی دوازدهم ریاضی چاپ 99 دانلود کتاب عربی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی چاپ 99 دانلود کتاب فیزیک ریاضی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب شیمی دوازدهم ریاضی چاپ 99 دانلود کتاب شیمی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم پسران

– دانلود کتاب های دوازدهم تجربی چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم تجربی سال تحصیلی 99- 1400

دانلود کتاب زیست شناسی دوازدهم تجربی چاپ 99 دانلود کتاب ریاضی تجربی دوازدهم
دانلود کتاب دین و زندگی دوازدهم تجربی چاپ 99 کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت دینی) دوازدهم چاپ 99 کتاب درسی تعلیمات دینی دوازدهم
دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب ریاضی دوازدهم تجربی چاپ 99 دانلود کتاب ریاضی تجربی دوازدهم
دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب عربی دوازدهم تجربی چاپ 99 دانلود کتاب عربی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب فیزیک دوازدهم تجربی چاپ 99 دانلود کتاب فیزیک تجربی دوازدهم
دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب شیمی دوازدهم تجربی چاپ 99 دانلود کتاب شیمی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم پسران

– دانلود کتاب های درسی دوازدهم انسانی چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم انسانی سال تحصیلی 99 – 1400

دانلود کتاب تاریخ دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود کتاب جامعه شناسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب جامعه شناسی دوازدهم انسانی
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت دینی) دوازدهم چاپ 99 کتاب درسی تعلیمات دینی دوازدهم
دانلود کتاب دین و زندگی دوازدهم انسانی چاپ 99 کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم
دانلود کتاب ریاضی و آمار دوازدهم انسانی چاپ 99 دانلود کتاب ریاضی و آمار دوازدهم
دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب عربی،زبان قرآن دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب عربی دوازدهم
دانلود کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم
دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی چاپ 99 دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم
دانلود کتاب فلسفه دوازدهم انسانی چاپ 99 دانلود کتاب فلسفه دوازدهم
دانلود کتاب جغرافیا دوازدهم انسانی چاپ 99 دانلود کتاب جغرافیا دوازدهم
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99 دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم پسران

– دانلود کتاب های درسی دوازدهم معارف چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم معارف سال تحصیلی 99 – 1400

دانلود کتاب تاریخ دوازدهم معارف چاپ 99

دانلود کتاب ریاضی و آمار دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب فلسفه دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب جریان شناسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب اصول عقايد دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب روش استنباط احکام چاپ 99

دانلود کتاب اخلاق اسلامي دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب علوم و معارف قرآني دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99

 

 

امیدواریم که استفاده کافی را برده باشید چنانچه می خواهید به کتاب های سایر پایه ها نیز دسترسی داشته باشید ،روی لینک کتاب های دهم چاپ 99  کتاب های دوازدهم چاپ 99 کلیک کنید.

هم چنین برای اطلاع از تهیه نسخه چاپی کتب درسی دوازدهم، می توانید مطلب نحوه سفارش کتب درسی 99-1400 را بخوانید.

 

برگرفته از اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=15574

ممکن است شما دوست داشته باشید
8 نظر
 1. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید زیست دوازدهم تجربی دانلود نمی شه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد عزیز
   لطفا بدون پروکسی تست کنید

 2. Nad می گوید

  سلامpdfدینی تجربی دانلود نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   دانلود میشه فقط باید یکی دو دقیقه صبر کنید چون سرور دیر لود میشه

 3. فاطمه می گوید

  سلام ببخشید وقتی جامعه شناسی رشته انسانی رو دانلود میکنم تاریخ دانلود میشه!ممنون میشم درست کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   سپاس از شما
   اصلاح شد

 4. مریم منتظری می گوید

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  ببهشید وقتی روی لینک کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه پسران میزنم ویژه دختران رو دانلود میکنه لطفا رسیدگی کنید
  تو هر سه شاخه نظری هم امتحان کردم همینطور بود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   سپاس از شما
   اصلاح شد

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]