تام لندکلاسینوتام لند

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

دانلود pdf کتاب های درسی دوازدهم چاپ 99 [تجربی – ریاضی – انسانی]

دانلود pdf کتاب های دوازدهم چاپ 99
فایل کتب درسی دوازدهم سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰

پی سی کنکور : کتب درسی دوازدهم چاپ 99-1400 به عنوان منبع درسی دانش آموزان دوازدهم و داوطلبان کنکور 1400 می باشد. که در ادامه می توانید با دانلود فایل pdf کتاب های دوازدهم 1400 با آخرین نسخه چاپ و نگارش آن ها آشنا بشید.

بعضی از دروس منتشر شده (با رنگ آّبی) و سایر دروس نیز به محض انتشار در این مطلب قرار می گیرند . . .

– دانلود کتاب های درسی دوازدهم ریاضی چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم ریاضی فیزیک سال تحصیلی 99- 1400

دانلود کتاب هندسه دوازدهم ریاضی چاپ 99کتاب درسی هندسه دوازدهم
دانلود کتاب دین و زندگی دوازدهم ریاضی چاپ 99کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت دینی) دوازدهم چاپ 99کتاب درسی تعلیمات دینی دوازدهم
دانلود کتاب حسابان دوازدهم چاپ 99کتاب درسی حسابان دوازدهم
دانلود کتاب ریاضیات گسسته دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب ریاضیات گسسته دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب عربی دوازدهم ریاضی چاپ 99دانلود کتاب عربی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب فیزیک دوازدهم ریاضی چاپ 99دانلود کتاب فیزیک ریاضی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب شیمی دوازدهم ریاضی چاپ 99دانلود کتاب شیمی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم پسران

– دانلود کتاب های دوازدهم تجربی چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم تجربی سال تحصیلی 99- 1400

دانلود کتاب زیست شناسی دوازدهم تجربی چاپ 99دانلود کتاب ریاضی تجربی دوازدهم
دانلود کتاب دین و زندگی دوازدهم تجربی چاپ 99کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت دینی) دوازدهم چاپ 99کتاب درسی تعلیمات دینی دوازدهم
دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب ریاضی دوازدهم تجربی چاپ 99دانلود کتاب ریاضی تجربی دوازدهم
دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب عربی دوازدهم تجربی چاپ 99دانلود کتاب عربی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب فیزیک دوازدهم تجربی چاپ 99دانلود کتاب فیزیک تجربی دوازدهم
دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب شیمی دوازدهم تجربی چاپ 99دانلود کتاب شیمی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب هویت اجتماعی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم پسران

– دانلود کتاب های درسی دوازدهم انسانی چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم انسانی سال تحصیلی 99 – 1400

دانلود کتاب تاریخ دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب تاریخ دوازدهم انسانی
دانلود کتاب جامعه شناسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب جامعه شناسی دوازدهم انسانی
دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (ویژه اقلیت دینی) دوازدهم چاپ 99کتاب درسی تعلیمات دینی دوازدهم
دانلود کتاب دین و زندگی دوازدهم انسانی چاپ 99کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم
دانلود کتاب ریاضی و آمار دوازدهم انسانی چاپ 99دانلود کتاب ریاضی و آمار دوازدهم
دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب سلامت و بهداشت دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب عربی،زبان قرآن دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب عربی دوازدهم
دانلود کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم
دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم
دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی چاپ 99دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم
دانلود کتاب فلسفه دوازدهم انسانی چاپ 99دانلود کتاب فلسفه دوازدهم
دانلود کتاب جغرافیا دوازدهم انسانی چاپ 99دانلود کتاب جغرافیا دوازدهم
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم چاپ 99
دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99دانلود کتاب مدیریت خانواده دوازدهم پسران

– دانلود کتاب های درسی دوازدهم معارف چاپ ۹۹

کتاب های دوازدهم معارف سال تحصیلی 99 – 1400

دانلود کتاب تاریخ دوازدهم معارف چاپ 99

دانلود کتاب ریاضی و آمار دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب نگارش دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب کار زبان انگلیسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران) دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی (پسران) دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب فلسفه دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب علوم و فنون ادبی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب جریان شناسی دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب اصول عقايد دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب روش استنباط احکام چاپ 99

دانلود کتاب اخلاق اسلامي دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب علوم و معارف قرآني دوازدهم چاپ 99

دانلود کتاب ادبیات فارسی دوازدهم چاپ 99

 

 

امیدواریم که استفاده کافی را برده باشید چنانچه می خواهید به کتاب های سایر پایه ها نیز دسترسی داشته باشید ،روی لینک کتاب های دهم چاپ 99  کتاب های دوازدهم چاپ 99 کلیک کنید.

هم چنین برای اطلاع از تهیه نسخه چاپی کتب درسی دوازدهم، می توانید مطلب نحوه سفارش کتب درسی 99-1400 را بخوانید.

 

برگرفته از اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=15574

ممکن است شما دوست داشته باشید
14 نظر
 1. فرحناز می گوید

  خدا خیر بده .عالی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس از دعای خیر شما

 2. بی نشان می گوید

  سلام لطفا چاپ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱دوازدهم تجربی هم بذارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام به روی چشم

 3. Zahra می گوید

  من فلسفه دوازدهم رو دانلود میکنم ولی نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   لطفا بدون پروکسی کلیک کنید و چند ثانیه منتظر بمانید تا دانلود بشه
   اگر نشد در ساعت های دیگری تست کنید

 4. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید زیست دوازدهم تجربی دانلود نمی شه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد عزیز
   لطفا بدون پروکسی تست کنید

 5. Nad می گوید

  سلامpdfدینی تجربی دانلود نمیشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   دانلود میشه فقط باید یکی دو دقیقه صبر کنید چون سرور دیر لود میشه

 6. فاطمه می گوید

  سلام ببخشید وقتی جامعه شناسی رشته انسانی رو دانلود میکنم تاریخ دانلود میشه!ممنون میشم درست کنید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   سپاس از شما
   اصلاح شد

 7. مریم منتظری می گوید

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  ببهشید وقتی روی لینک کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی ویژه پسران میزنم ویژه دختران رو دانلود میکنه لطفا رسیدگی کنید
  تو هر سه شاخه نظری هم امتحان کردم همینطور بود

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   سپاس از شما
   اصلاح شد

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[تام لند]