تام لند

مدابوک

تام لند

بارم بندی امتحانات دهم 1400-1401 (تجربی+ریاضی+انسانی)

بارم بندی امتحانات دهم 1400-1401
بارم بندی دروس دهم تجربی انسانی نوبت اول و نوبت دوم

با نزدیک شدن به فصل امتحانات، بارم بندی امتحانات دهم سال تحصیلی 1400-1401 برای دانش آموزان پایه دهم و داوطلبان متفرقه و بزرگسالان دهم تجربی، ریاضی و انسانی و کارودانش در دروس مختلف توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آموزش و پرورش منتشر شد.

بر اساس این بارم بندی می توانید به اهمیت هر فصل در طراحی سوالات امتحانی نوبت اول و دوم پی ببرید و برنامه مطالعه ای خود را نیز بر این اساس تنظیم کنید.

منظور از بارم بندی دهم سال تحصیلی 1400-1401 یعنی این بارم بندی مناسب امتحانات دهم نوبت دی 1400 – خرداد 1401 – شهریور1401 – بزرگسالان دی 1401 می باشد.

فهرست مطالب : نمایش

قبل از مشاهده چند نکته :

برخی از دروس ممکن است توضیحات زیادی در رابطه با بارم شان داشته باشند، که می توانید pdf را چک کنید.

نحوه بودجه بندی و بارم بندی نمره مستمر هر درس را در فایل pdf بارم بندی انتهای مطلب دانلود و بررسی کنید.

اگر دروسی رو پیدا نکردید، فایل PDF در انتهای مطلب رو بررسی کنید.

– دانش آموزان رشته کار و دانش، می توانند از فایل PDF انتهای مطلب بارم دروس رو بررسی کنند

– چنانچه اشتباهی مشاهده کردید در بارم بندی حتما از ظریق کامنت ما را مطلع کنید.

توجه : در حال حاضر بارم بندی درج شده در این مطلب به تاریخ 17 دی 1400، بر اساس نسخه منتشر شده در سایت دفتر تالیف آموزش و پرورش می باشد.

– بارم بندی ادبیات فارسی دهم 

بارم بندی امتحان ادبیات فارسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ادبیات فارسی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دهم دی خرداد شهریور
بارم بندی درس فارسی دهم

– بارم بندی عربی دهم تجربی و ریاضی

بارم عربی ریاضی و تجربی با انسانی مقداری متفاوت هست، پس ابتدا برای رشته ریاضی و تجربی و سپس برای رشته انسانی رو مشاهده می کنید.

 

– بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن دهم ریاضی و تجربی / میان نوبت اول و دوم

بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن دهم ریاضی و تجربی
بارم امتحان میان ترم عربی دهم تجربی ریاضی

 

– بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم نوبت اول دی ماه (از درس 1 تا پایان درس چهارم)

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم نوبت اول دی ماه
بارم عربی دهم ریاضی و تجربی نوبت اول دی ماه

 

– بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم نوبت دوم
بارم عربی دهم ریاضی و تجربی نوبت دوم

 

– بارم بندی عربی دهم انسانی 

– بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن دهم انسانی / میان نوبت اول و دوم

بارم بندی امتحان شفاهی عربی زبان قرآن دهم انسانی
بارم امتحان میان ترم عربی دهم انسانی

– بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم انسانی نوبت اول دی ماه (از درس 1 تا پایان درس چهارم)

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم انسانی نوبت اول دی ماه
بارم عربی دهم انسانی نوبت اول دی ماه

– بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم نوبت دوم انسانی

بارم بندی امتحان عربی زبان قرآن دهم انسانی نوبت دوم
بارم عربی دهم انسانی نوبت دوم

– بارم بندی دین و زندگی دهم ریاضی و تجربی (به جز انسانی)

بارم بندی امتحان دین و زندگی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان دین و زندگی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی درس دین و زندگی دهم تجربی و ریاضی
بارم بندی درسی دینی ریاضی و تجربی دهم -1

 

بارم بندی درس دین و زندگی دهم تجربی و ریاضی دی خرداد شهریور
بارم بندی درسی دینی ریاضی و تجربی دهم -1

 

بارم بندی امتحان دین و زندگی دهم انسانی 

بارم بندی درس دین و زندگی دهم انسانی
بارم بندی درسی دینی انسانی دهم -1
بارم بندی درس دین و زندگی دهم انسانی دی خرداد شهریور
بارم بندی درسی دینی انسانی دهم -1

 

– بارم بندی زبان انگلیسی دهم 

بارم بندی امتحان زبان انگلیسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان زبان انگلیسی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی درس زبان انگلیسی دهم دی خرداد شهریور
بارم بندی درسی زبان انگلیسی دهم تجربی ریاضی انسانی -1

 

بارم بندی درس زبان انگلیسی دهم دی خرداد شهریور
بارم بندی درسی زبان انگلیسی دهم تجربی ریاضی انسانی -2

– بارم بندی آمادگی دفاعی دهم

بارم بندی امتحان آمادگی دفاعی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان آمادگی دفاعی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی آمادگی دفاعی دهم
بارم درس آمادگی دفاعی دهم

– بارم بندی درس هنر دهم

بارم بندی درس هنر دهم

بارم بندی امتحان هنر دهم

– بارم بندی تفکر و سواد رسانه ای دهم

بارم بندی تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان تفکر و سواد رسانه ای دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تفکر و سواد رسانه ای دهم

بارم بندی امتحان تفکر و سواد رسانه ای دهم

– بارم بندی آزمایشگاه تجربی دهم

بارم بندی آزمایشگاه علوم تجربی دهم دی خرداد شهریور
بارم آزمایشگاه علوم تجربی دهم

– بارم بندی فیزیک تجربی دهم

بارم بندی امتحان فیزیک تجربی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان فیزیک دهم تجربی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک تجربی دهم
بارم بندی امتحان فیزیک دهم تجربی

– بارم بندی فیزیک ریاضی دهم

بارم بندی امتحان فیزیک ریاضی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان فیزیک دهم ریاضی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک ریاضی دهم
بارم بندی امتحان فیزیک دهم ریاضی

 

– بارم بندی شیمی دهم 

بارم بندی امتحان شیمی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان شیمی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی شیمی دهم تجربی و ریاضی
بارم بندی امتحان شیمی دهم تجربی و ریاضی

– بارم بندی زیست شناسی دهم 

بارم بندی امتحان زیست دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان زیست دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زیست شناسی دهم تجربی
بارم بندی امتحان زیست شناسی دهم نوبت اول و دوم

– بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم 

بارم بندی امتحان ریاضی و آمار انسانی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ریاضی و آمار انسانی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی و آمار انسانی دهم 
بارم درس ریاضی انسانی دهم

– بارم بندی ریاضی دهم تجربی و ریاضی 

بارم بندی امتحان ریاضی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان ریاضی دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی دهم تجربی و ریاضی
بارم بندی درس ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی

– بارم بندی هندسه دهم 

بارم بندی امتحان هندسه دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان هندسه دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی هندسه دهم ریاضی
بارم درس هندسه دهم

– بارم بندی علوم و فنون دهم 

بارم بندی امتحان علوم و فنون دهم نوبت اول دی ماه و نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم و فنون دهم
بارم علوم و فنون دهم انسانی نوبت اول و دوم

– بارم بندی منطق دهم 

بارم بندی امتحان منطق دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان منطق دهم نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی منطق دهم انسانی
بارم درس منطق انسانی دهم

– بارم بندی اقتصاد دهم 

بارم بندی امتحان اقتصاد دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان اقتصاد دهم نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

بارم بندی اقتصاد دهم 
بارم بندی اقتصاد دهم انسانی

– بارم بندی جامعه شناسی دهم 

بارم بندی امتحان جامعه شناسی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان جامعه شناسی دهم نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

- بارم بندی جامعه شناسی دهم 
بارم بندی درس جامعه شناسی دهم انسانی

– بارم بندی تاریخ ایران و جهان باستانی انسانی دهم 

بارم بندی امتحان تاریخ ایران و جهان انسانی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان تاریخ ایران و جهان انسانی دهم نوبت دوم خرداد ، شهریور ، دی

بارم بندی تاریخ ایران و جهان باستانی انسانی دهم 
بارم تاریخ دهم انسانی – 1
بارم بندی تاریخ ایران و جهان باستانی دهم انسانی 
بارم تاریخ دهم انسانی – 2

 

– بارم بندی جغرافیا ایران و استان شناسی دهم 

بارم بندی امتحان جغرافیا انسانی دهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی امتحان جغرافیا انسانی دهم نوبت دوم خرداد، شهریور، دی

بارم بندی جغرافیا ایران و استان شناسی دهم 
بارم بندی درس جغرافیا دهم

– دانلود pdf بارم بندی امتحانات دهم تجربی ریاضی انسانی

بارم بندی دروس دهم سال تحصیلی 1400-1401

(آپدیت شده در 16 دی 1400)

 

منبع : سازمان پژوهش و برنامه ریزی – دفتر تالیف کتب درسی

ممکن است شما دوست داشته باشید
9 نظر
 1. ناشناس می گوید

  سلام
  بارم بندی فارسی دهم رو متوجه نشدم منظور از ردیف چیه ؟ چرا ننوشته از هر درس چند نمره میاد ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام
   بارم فارسی به همین صورت اعلام میشه

 2. ‌. می گوید

  سلام ممنونم

 3. رضا می گوید

  سلام

  1. پی سی کنکور می گوید

   علیک سلام
   لطفا در روزهای آینده به سایت مجددا سر بزنید تا نسخه جدید رو دانلود کنید

 4. مهدی می گوید

  با سلام
  لطفا علوم و فنون دهم انسانی رو هم قرار میدید.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   پی دی اف رو انتهای مطلب دانلود کنید،بارم بندی علوم و فنون هم درج شده داخلش

 5. نیما می گوید

  سلام به سایت خوب شما.می خواستم ببینم تا چه اندازه این بارم بندیها معتبر هستند .اخه نوشتین فقط ۳نمره از فصل ۲ فیزیک دهم میاد.من هم اون فصل رو بلد نیستم.یعنی اگر اون فصل رو نخونم، نمره خوبی میگیرم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نیما جان
   این بارم بندی رسما توسط آموزش و پرورش منتشر شده، و اینکه تا چه حد این بارم بندی توسط خود طراحان سوالات رعایت بشه باز برمیگرده به خود آموزش و پرورش

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه (مشاهده) می باشد. ::

X
[تام لند]