بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم

بارم بندی دروس پایه دوازدهم

بارم بندی دروس نهایی پایه دوازدهم

پی سی کنکور: در این مطلب می خواهیم بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی ،ریاضی و انسانی را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم.شما با استفاده از بارم بندی دروس دوازدهم می توانید از میزان اهمیت مباحث و فصول مختلف جهت موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم استفاده نمائید.

برای استفاده و دسترسی راحت تر می توانید بارم بندی مخصوص هر درس پایه دوازدهم را پایین آن مشاهده کنید و برای دانلود بارم بندی تمامی دروس دوازدهم به انتهای مطلب همان رشته مراجعه کنید.

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم

 


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی دین و ندگی برای امتحان نهایی د و خرداد و شهریور


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

 


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

 


7- بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

بارم بندی ریاضی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

 


8- بارم بندی فیزیک دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک دوازدهم تجربی

 


9- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی شیمی دوازدهم تجربی

10- بارم بندی زیست شناسی دوازدهم

بارم زیست شناسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زیست شناسی دوازدهم نوبت دوم نهایی خرداد،شهریور،دی

برام بندی زیست دوازدهم تجربی

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم

 


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و ندگی برای امتحان نهایی د و خرداد و شهریور

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

 


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

 


7- بارم بندی حسابان دوازدهم

بارم بندی حسابان دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی حسابان دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی حسابان دوازدهم

 


8- بارم بندی هندسه دوازدهم

بارم بندی هندسه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی هندسه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی هندسه دوازدهم

 

بیشتر بخوانید  برنامه امتحانات نهایی دی ماه 97

9- بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی گسسته دوازدهم

 


10- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

 


11- بارم بندی فیزیک دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی انسانی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی بارم بندی عربی دوازدهم انسانی


3- بارم بندی دین و زندگی انسانی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی دین و زندگی دوازدهم انسانی

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

 


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

 


6- بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

 


7- بارم بندی علوم و فنون دوازدهم

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم و فنون ادبی دوازدهم

 


8- بارم بندی تاریخ دوازدهم

بارم بندی تاریخ دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی تاریخ دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تاریخ دوازدهم

 


 

9- بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم

 


10- بارم بندی جغرافیا دوازدهم

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی

 


11- بارم بندی فلسفه دوازدهم

بارم بندی فلسفه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فلسفه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی

 دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی

ممکن است شما دوست داشته باشید
21 نظر
 1. پریسا می گوید

  ممنون از سایت خوبتون فقط ای کاش ذکر می کردید فارسی و زبان و عربی زبان قرآن تا درس چند هستند

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پریسا خانم گرامی
   خوشحالیم از اینکه با پی سی کنکور همراه هستید
   اگه بارم بندی ها رو جزئی تر میخواستیم بررسی کنیم پست زیاد از حد طولانی میشد،برای بررسی دقیق تر می توانید فایل بارم بندی را دانلود کنید.
   موفق باشید

 2. متین می گوید

  سلام و عرض ادب.ایا از درس جامعه شناسی سوال از بخش بخوانیم و بدانیم طرح نشود یا خیر؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام متین جان
   در مورد جزئیات بیشتر بارم بندی هر درس پیشنهاد می کنیم فایل بارم بندی را از انتهای مطلب دانلود کنید
   موفق باشید

 3. متین می گوید

  سلام و عرض ادب.ایا از درس جامعه شناسی سوال از بخش بخوانیم و بدانیم طرح میشود یا خیر؟

 4. سیده زینب می گوید

  سلام کاش بارم دینی دوازده تجربی رو هم میگفتید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   بارم بندی دینی رو که قرار دادیم و مجددا با دقت بررسی کنید
   همچنین می توانید فایل بارم بندی را دانلود کنید
   موفق باشید

 5. Zahra می گوید

  سلام خب بارم امتحان معرفی نامه هم همین هست یا ن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   دقیقا متوجه منظورتون نشدیم ،ولی این بارم بندی از طرف آموزش و پرورش برای پایه دوازدهم منتشر شده،برای بررسی کامل بارم هر فصل و دروس می توانید فایل آن را در انتهای مطلب دانلود و مطالعه کنید
   موفق باشید

  2. محمدرضا می گوید

   امتحاناي معرفي امتحاناي داخليه،تازه برخلاف گفته ي مدرسه اصلا ربطي نداره كه بخوان توي امتحان نهايي معرفيتون بكنن يا و

 6. Zahra می گوید

  سلام آیا بارم امتحان معرفی نامه و نهایی یکی هستش تو رو خدا جواب بدین فردا امتحان معرفی تاریخ دارم ولی نمیدونم 6تا درس اول چقدر بارم داره و اینکه من دو تا بارم و دیدیم یکیش این بود که بارم درس 1تا 6اینجوریه که دانش آموز سه درس اول (1,2,3)یا سه درس دوم یعنی(3،4،5)رو انتخاب میکنه و این سه درس 5نمره داره و 6درس آخر 15نمره از طرف دیگه بعضی ها میگن درس 1تا ۶ بارمش 6نمرست خب کدوم و باید برای امتحان معرفی نامه باور کنیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   در کامنت قبلی پاسخ داده شد،لطفا فایل pdf را دانلود و با دقت بررسی کنید،بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم چیزی غیر از این نیست و همه توضیحات در مطلب و فایل pdf وجود داره
   موفق باشید

 7. احمدرضا می گوید

  سلام
  دین و زندگی دوازدهم که همش ده درس
  بعد شما زدید ۱۳ درس ، اون سه درس اضافه از کجا اومد ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام احمد رضا جان
   ممنون از دقت نظر شما،بله بارم دین و زندگی رشته انسانی به اشتباه برای رشته تجربی و ریاضی هم درج شده بود که اصلاح شد
   موفق باشید

 8. مریم می گوید

  سلام لطفا بارم بندی دروس تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی رو هم بذارید، ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   مجددا اگر بررسی کنید برای بیشتر دروس رشته انسانی نیز در مطلب قرار داده شده،هم چنین می توانید برای بررسی جزئی تر فایل انتهای مطلب رو چک کنید
   موفق باشید

 9. رادین می گوید

  عالللی بود مرسی…فقط یه چیزی اینا از سازمان سنجش به دست شما میرسه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رادین جان
   خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   خیر، امتحانات نهایی مرتبط با آموزش و پرورش هستش و توسط آن تهیه می شود
   موفق باشید

 10. مریم می گوید

  سلام میخواستم بدونم برای قسمت های شعر خوانی فقط حفظ شعر مد نظر طراحان سوال هست یا باید ارایه ها و معنی شعر خوانی هارو بلد باشیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   بهتره ابتدا نمونه سوالات دوره های قبل رو بررسی کنید تا بهتر با شیوه طرح سوالات آشنا بشید
   دانلود نمونه سوالات نهایی
   موفق باشید

 11. مریم می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم برای قسمت های شعر خوانی فارسی دوازدهم تجربی فقط حفظ شعر مد نظر طراحان امتحانات نهایی هست یا اینکه باید معانی و ارایه های شعر خوانی ها رو هم بلد باشیم

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.

Solve : *
6 + 8 =


عضویت در کانال تلگرام کنکور 98عضو میشم !
+ +