بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی ریاضی انسانی (آپدیت 99)

بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم 98 – 99

بارم بندی دروس پایه دوازدهم

بارم بندی دروس نهایی پایه دوازدهم

پی سی کنکور: در این مطلب می خواهیم بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی ،ریاضی و انسانی را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم.شما با استفاده از بارم بندی دروس دوازدهم می توانید از میزان اهمیت مباحث و فصول مختلف جهت موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم استفاده نمائید.

 برای دانلود بارم بندی تمامی دروس دوازدهم به انتهای مطلب مراجعه کنید.

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم تجربی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و زندگی نهایی ترم اول و ترم دوم دوازدهم

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی درس علوم اجتماعی امتحان نهایی دوازدهم


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور

 


7- بارم بندی ریاضی دوازدهم تجربی

بارم بندی ریاضی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی دوازدهم دی و خرداد و شهریور

 

 


8- بارم بندی فیزیک دوازدهم

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی فیزیک تجربی نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور

 


9- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی امتحان نهایی شیمی دوازدهم دی خرداد شهریور


10- بارم بندی زیست شناسی دوازدهم

بارم زیست شناسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زیست شناسی دوازدهم نوبت دوم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی امتحان نهایی زیست شناسی دوازدهم دی خرداد شهریور

 

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه بار بندی عربی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی بارم بندی عربی دوازدهم نهایی نوبت دوم خرداد،شهریور،دی


3- بارم بندی دین و زندگی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی دین و زندگی نهایی ترم اول و ترم دوم دوازدهم

 


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم اجتماعی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی درس علوم اجتماعی امتحان نهایی دوازدهم


6- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور

 


7- بارم بندی حسابان دوازدهم

بارم بندی حسابان دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی حسابان دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی حسابان دوازدهم دی خرداد شهریور

 

 


8- بارم بندی هندسه دوازدهم

بارم بندی هندسه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی هندسه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی هندسه دوازدهم دی خرداد شهریور

 


9- بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ریاضیات گسسته دوازدهم دی خرداد شهریور


10- بارم بندی شیمی دوازدهم

بارم بندی شیمی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

 


11- بارم بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

بارم بندی فیزیک دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فیزیک دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

برم بندی فیزیک ریاضی دوازدهم دی خرداد شهریور

– بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم انسانی

1- بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی ادبیات فارسی دوازدهم

 


2- بارم بندی عربی انسانی دوازدهم

بارم عربی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

بارم بندی عربی انسانی دوازدهم دی ماه بارم بندی عربی انسانی دوازدهم دی

بارم بندی عربی دوازدهم انسانی نوبت دوم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی عربی انسانی دوازدهم خرداد شهریور

بارم بندی عربی انسانی دوازدهم خرداد شهریور


3- بارم بندی دین و زندگی انسانی دوازدهم

بارم بندی دینی دوازدهم انسانی نوبت اول دی ماه

بارم بندی دین و زندگی دوازدهم انسانی نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی دین و زندگی انسانی دوازدهم دی خرداد شهریور


4- بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی زبان انگلیسی دوازدهم

 


5- بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی سلامت و بهداشت دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی سلامت و بهداشت نهایی دوازدهم دی خرداد شهریور


6- بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی ریاضی و آمار دوازدهم انسانی دی خرداد شهریور


7- بارم بندی علوم و فنون دوازدهم

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی علوم و فنون دوازدهم انسانی

 


8- بارم بندی تاریخ دوازدهم

بارم بندی تاریخ دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی تاریخ دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی تاریخ دوازدهم انسانی دی خرداد شهریور

 


9- بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جامعه شناسی دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

بارم بندی جامع شناسی دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

 


10- بارم بندی جغرافیا دوازدهم

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی جغرافیا دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی جغرافیا دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

 


11- بارم بندی فلسفه دوازدهم

بارم بندی فلسفه دوازدهم نوبت اول دی ماه

بارم بندی فلسفه دوازدهم نهایی خرداد،شهریور،دی

 

بارم بندی فلسفه دوازدهم انسانی دی خراد شهریور

 دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم سال تحصیلی 98 – 99

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم ریاضی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم تجربی

دانلود بارم بندی دروس امتحان نهایی دوازدهم انسانی

ممکن است شما دوست داشته باشید
134 نظر
 1. پریسا می گوید

  ممنون از سایت خوبتون فقط ای کاش ذکر می کردید فارسی و زبان و عربی زبان قرآن تا درس چند هستند

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام پریسا خانم گرامی
   خوشحالیم از اینکه با پی سی کنکور همراه هستید
   اگه بارم بندی ها رو جزئی تر میخواستیم بررسی کنیم پست زیاد از حد طولانی میشد،برای بررسی دقیق تر می توانید فایل بارم بندی را دانلود کنید.
   موفق باشید

   1. بهار می گوید

    سلام خسته نباشید ببخشید مطمعن هستید که تاریخ بسته ای هست چون توی بعضی بارم بندی ها جور دیگری بود

    1. پی سی کنکور می گوید

     بهار خانم گرامی
     این نسخه،آخرین نسخه ای هست که منتشر شده
     درس 1 تا 6 (6 نمره) – از درس 7 تا پایان (14 نمره) می باشد
     موفق باشید

 2. متین می گوید

  سلام و عرض ادب.ایا از درس جامعه شناسی سوال از بخش بخوانیم و بدانیم طرح نشود یا خیر؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام متین جان
   در مورد جزئیات بیشتر بارم بندی هر درس پیشنهاد می کنیم فایل بارم بندی را از انتهای مطلب دانلود کنید
   موفق باشید

 3. متین می گوید

  سلام و عرض ادب.ایا از درس جامعه شناسی سوال از بخش بخوانیم و بدانیم طرح میشود یا خیر؟

  1. پویا می گوید

   سلام‌بارم بندی دینی و زندگی نوشته درس ۷.۸ هفت نمره ۱۰.۹شش نمره این بارم بندی دی ماه ۹۸ هشته دا یا نه؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام پویا جان
    این آخرین نسخه است که منتشر شده و برای سال 99 هست و کاملا جدیده
    و در تصویر هم بارم ترم اول 7 نمره
    – بارم بندی درس هفت و هشت 7 نمره
    و بارم بندی درس نه و ده 6 نمره
    تعیین شده

 4. سیده زینب می گوید

  سلام کاش بارم دینی دوازده تجربی رو هم میگفتید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زینب خانم گرامی
   بارم بندی دینی رو که قرار دادیم و مجددا با دقت بررسی کنید
   همچنین می توانید فایل بارم بندی را دانلود کنید
   موفق باشید

  2. یاسین لطفی می گوید

   سلام و خسته نباشید این بارم برای دی ماه 98 موثر است؟ کسانی که مانده اند در دیماه این بارم ها کافیه؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام یاسین جان
    تا دو روز آینده بارم بندی را مجددا مورد بررسی قرار می دهیم و اگر تغییری صورت گرفته بود آن را بروز خواهیم کرد

 5. Zahra می گوید

  سلام خب بارم امتحان معرفی نامه هم همین هست یا ن

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   دقیقا متوجه منظورتون نشدیم ،ولی این بارم بندی از طرف آموزش و پرورش برای پایه دوازدهم منتشر شده،برای بررسی کامل بارم هر فصل و دروس می توانید فایل آن را در انتهای مطلب دانلود و مطالعه کنید
   موفق باشید

  2. محمدرضا می گوید

   امتحاناي معرفي امتحاناي داخليه،تازه برخلاف گفته ي مدرسه اصلا ربطي نداره كه بخوان توي امتحان نهايي معرفيتون بكنن يا و

 6. Zahra می گوید

  سلام آیا بارم امتحان معرفی نامه و نهایی یکی هستش تو رو خدا جواب بدین فردا امتحان معرفی تاریخ دارم ولی نمیدونم 6تا درس اول چقدر بارم داره و اینکه من دو تا بارم و دیدیم یکیش این بود که بارم درس 1تا 6اینجوریه که دانش آموز سه درس اول (1,2,3)یا سه درس دوم یعنی(3،4،5)رو انتخاب میکنه و این سه درس 5نمره داره و 6درس آخر 15نمره از طرف دیگه بعضی ها میگن درس 1تا ۶ بارمش 6نمرست خب کدوم و باید برای امتحان معرفی نامه باور کنیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   در کامنت قبلی پاسخ داده شد،لطفا فایل pdf را دانلود و با دقت بررسی کنید،بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم چیزی غیر از این نیست و همه توضیحات در مطلب و فایل pdf وجود داره
   موفق باشید

 7. احمدرضا می گوید

  سلام
  دین و زندگی دوازدهم که همش ده درس
  بعد شما زدید ۱۳ درس ، اون سه درس اضافه از کجا اومد ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام احمد رضا جان
   ممنون از دقت نظر شما،بله بارم دین و زندگی رشته انسانی به اشتباه برای رشته تجربی و ریاضی هم درج شده بود که اصلاح شد
   موفق باشید

 8. مریم می گوید

  سلام لطفا بارم بندی دروس تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی رو هم بذارید، ممنونم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   مجددا اگر بررسی کنید برای بیشتر دروس رشته انسانی نیز در مطلب قرار داده شده،هم چنین می توانید برای بررسی جزئی تر فایل انتهای مطلب رو چک کنید
   موفق باشید

 9. رادین می گوید

  عالللی بود مرسی…فقط یه چیزی اینا از سازمان سنجش به دست شما میرسه؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام رادین جان
   خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   خیر، امتحانات نهایی مرتبط با آموزش و پرورش هستش و توسط آن تهیه می شود
   موفق باشید

 10. مریم می گوید

  سلام میخواستم بدونم برای قسمت های شعر خوانی فقط حفظ شعر مد نظر طراحان سوال هست یا باید ارایه ها و معنی شعر خوانی هارو بلد باشیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مریم خانم گرامی
   بهتره ابتدا نمونه سوالات دوره های قبل رو بررسی کنید تا بهتر با شیوه طرح سوالات آشنا بشید
   دانلود نمونه سوالات نهایی
   موفق باشید

 11. مریم می گوید

  سلام
  میخواستم بدونم برای قسمت های شعر خوانی فارسی دوازدهم تجربی فقط حفظ شعر مد نظر طراحان امتحانات نهایی هست یا اینکه باید معانی و ارایه های شعر خوانی ها رو هم بلد باشیم

 12. الهه می گوید

  سلام. ببخشید مجموع بارم بندی دینی دوازدهم انسانی همراه با قرائت 24 میشود. چرا؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام الهه خانم گرامی
   خیر تنها برای ترم اول قرائت داره،ترم دوم شامل قرائت نمیشه
   موفق باشید

 13. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشید ببخشید توی بارم بندی پی دی اف، زبان انگلیسی برای امتحان نهایی از 20 نمره هست ولی توی سایت گفتین از 40 نمره هست.کدوم یکیش درسته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   ابتدا توسط آموزش و پرورش فایل پی دی اف منتشر شد که بارم زبان انگلیسی از 20 نمره بود اما به تازگی دفتر تالیف آن را اصلاح نموده و به 40 نمره افزایش داده است، پس معیار همان 40 نمره هستش که داخل تصویر هم گفته شده و این نکته رو در فایل پی دی اف هم اصلاح خواهیم کرد
   موفق باشید

 14. مهدی می گوید

  بسیار خب
  خیلی ممنون از تلاش های روزافزونتون

 15. مژگان می گوید

  سلام برای هویت اجتماعی پارت جبرانی گزاشتین منظورتون چیه از جبرانی؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مژگان خانم گرامی
   نوبت دوم که خرداد ماه هستش و نوبت جبرانی هم منظور از شهریور و دی ماه برای بزرگسال هستش
   موفق باشید

 16. حانیه می گوید

  سلام. باتوجه به اینکه برای درس تاریخ تو بارم بندی گفته بود یا درس یک تا سه رو بخونیم یا درس چهار تا شش، توی امتحان معرفی از کل ترم اول سوال اومده بود و بسته ای نبود که ما انتخاب کنیم. واسه نهایی چیکار کنیم؟ همه رو بخونیم؟؟

  1. اعتصام می گوید

   سلام خسته نباشید ببخشید می خواستم بدونم آیا خرداد امتهانی که دادیم در شهریور از سوالات خرداد هست یاکلا سوالات فرق داره ممنون اگه پاسخ دهید.مرسی

   1. پی سی کنکور می گوید

    سوالات که هر بار فرق می کنه ولی کلیت یکسانه شما نمونه سوالات دی ماه و خرداد دوازدهم رو بررسی کنید بهتر راهنمایی میشید

    لینک دانلود سوالات نهایی دوازدهم :
    https://p30konkor.com/category/file-amozeshi/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/davazdahom-nahai/

 17. حانیه می گوید

  سلام. با توجه به اینکه توی بارم بندی درس تاریخ ، واسه ترم اول بهمون بسته میدن که انتخاب کنیم کدوم بسته رو جواب بدیم، اما تو امتحان معرفی از کل ترم اول سوال طرح شده بود میخواستم ببینم واسه نهایی کل ترم اول رو بخوونیم یا نه. مرسی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حانیه خانم گرامی
   هم اکنون مجددا بررسی کنید بارم بندی تاریخ را،از دروس ترم اول نیز سوال طرح می شود
   موفق باشید

 18. آقا مهدی می گوید

  آادمطمئنین بلرم بندی تاریخ درشته؟من یه سایت دیگه دیدم 6نمره ترم اول 14 نمره ترم دوم.

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آقا مهدی عزیز
   بله درسته،بارم بندی تاریخ مجددا از طرف دفتر تالیف ویرایش شده،که هم اکنون نسخه اصلاح شده را قرار دادیم
   موفق باشید

 19. sama sg می گوید

  ای کاش میشد بعضی ازدرس ها دو روز وقت داشتن تا بخونیم عین تاریخ و زبان امروز هم که جغرافیا 6 درس بود سوال هاش سخت بود

 20. سارینا می گوید

  سلام یه سوال داشتم برای امتحان فارسی دوازدهم باید همه شعر هایی که هست رو حفظ کنیم؟ اگ اینطوره چرا باید همشو حفظ کنیم حداقل مشخص میکردن یه چندتارو نه این همه رو فرجه ی زیادی هم براش نداریممم نمیدونم چی بگم واقعاااااااا…‌‌…………..

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سارینا خانم گرامی
   حتما مطلب زیر رو بخونید،میتونه تا حد زیادی بهتون کمک کنه
   روش مطالعه ادبیات برای امتحان نهایی دوازدهم
   موفق باشید

 21. Vpr می گوید

  میشه بگین بخش اول تاریخ و برای نهایی چطور باید بخونیم؟باید کل ۶ درس و بخونیم یا به دوبخش تقسیم کنیم انتخابی بخونیم.؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله از اون 6 درس اول هم سوال طرح میشه و باید بخونید
   موفق باشید

 22. setayedh می گوید

  سلام مطمئنید بارم بندی تاریخ اینه بعضی جاهازدن ترم دوم 14نمره کل درسای ترم اولم هست کدومش درسته

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام ستایش خانم گرامی
   احتمالا برای شما نسخه قبلی لود میشه، ولی همون طور که در مطلب بالا هم ذکر شده، برای خرداد و شهریور به صورت زیر خواهد بود :
   درس 1 و 2 = 2 نمره
   درس 3 و 4 = 2 نمره
   درس 5 و 6 = 2نمره
   ——————————-
   درس 7 =2 نمره
   درس 8 = 3 نمره
   درس 9 = 3 نمره
   درس 10 = 2 نمره
   درس 11 = 2 نمره
   درس 12 = 2 نمره
   مجموع :20نمره

   موفق باشید

 23. Mrywm می گوید

  عالیه ممنون از سایت خوبتون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   موفق باشید

 24. امير می گوید

  سلام. حفظ شعر فارسي از بخش دوم كناب مياد ؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   پیشنهاد می کنیم مطلب زیر را بخوانید
   روش مطالعه ادبیات برای امتحان نهایی دوازدهم

 25. مهدی می گوید

  سلام خسته نباشین برای حفظ شعر باید کلیه شعر هارو حفظ کنیم یا فقط 2 تا دلخواه؟چون شنیدم 2 تا دلخواه کافیه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   پیشنهاد می کنیم مطلب زیر را بخوانید
   روش مطالعه ادبیات برای امتحان نهایی دوازدهم

 26. shakiba می گوید

  سلام ببخشید منظور از درک مطلب ادبیات همون مفهمومه نثر و نظم هستش یا چیزه دیگه میشه توضیح بدید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شکیبا خانم گرامی
   برای بررسی بهتر می توانید از نمونه سوال برگزار شده در دی ماه 97 دیدن کنید
   سوالات دوازدهم دی ماه 97

 27. فاطمه می گوید

  سلام
  در امتحان نهایی ادبیات دوازدهم،سوالی از نام نویسنده ها و شاعر ها و کتاباشون طرح میشه؟

 28. Mobin می گوید

  معدل لازم برا پیام نور تهران چنده؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مبین جان
   برای پذیرش بدون کنکور منظورتونه؟،بهتره دفترچه زیر رو مطالعه کنید
   دفترچه ثبت نام انتخاب رشته بدون کنکور 98

 29. محمد می گوید

  سلام خسته نباشید ممنون از سایتتون
  آیا فایل صوتی امتحان زبان منتشر شده مشخص هست از چه فایلی میاد؟
  یا جایی گفته نشده

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید
   تا حالا همچین چیزی منتشر نشده،ولی شاید اگر امکانش باشه برای امروز یا فردا در سایت نمونه فایل شنیداری را قرار خواهیم داد

   1. Cream the Rabbit می گوید

    برای امتحان زبان انگلیسی

 30. Cream the Rabbit می گوید

  سلام خسته نباشید.میشه لطفا فایل صوتی امتحان هایی دوازدهم دی ماه رو قرار بدید؟ممنونم
  #cream

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   تا به الان فایل صوتی زبان نهایی دوازدهم منتشر نشده،ولی اگر فایلی به دستمون رسید امروز و یا فردا قرار خواهیم داد

  2. سوگند می گوید

   سلام ببخشید میخواستم بیینم برای زبان چطور باید بخونیم میشه طرز خوندنش رو مثل فارسی در سایت قرار بدید.ممنون

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام سوگند خانم گرامی
    خوشحالیم از اینکه با پی سی کنکور همراه هستید،خیر در حال حاضر برای روش مطالعه زبان نهایی مطلبی نداریم،ولی اکثر داوطلبان در قسمت سوالات شنیداری نگران هستند که فردا در مطلبی جداگانه توضیحاتی را در این مورد منتشر می کنیم

 31. میثم می گوید

  سلام من فکر کنم جمع بارم بندی نهایی فلسفه خرداد 19 هستش

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام میثم جان
   این بارم بندی توسط دفتر تالیف آموزش و پرورش منتشر شده و اگر دارای اشتباهی هم باشد تا به این لحظه اصلاحیه ای برای آن منتشر نشده

 32. majid می گوید

  سلام ببخشید..تویه فلسفه دوازدهم انسانی..مطالب مطالعه ازاد هر درس هم میاد؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مجید جان
   برای توضیحات بیشتر در مورد بارم بندی هر درس فایل پی دی اف انتهای متن را دانلود کنید

 33. sima می گوید

  سلام بارم بندی فلسفه قطعا درسته؟؟؟ ببخشید این مطالعات آزاد که تو اول هر درس فلسفه اومده تو امتحان نهایی ازش سوال میاد یا خیر ؟؟؟ممنون

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سیما خانم گرامی
   این دقیقا چیزی هستش که توسط دفتر تالیف آموزش و پرورش منتشر شده ،در مورد مباحث مطالعه آزاد هم لطفا فایل انتهای مطلب رو دانلود کنید چون دارای توضیحات بیشتری درباره بارم بندی هر درس هستش

 34. sima می گوید

  سلام بارم بندی فلسفه قطعا درسته ؟؟؟ببخشید مطالعات آزاد که در اول هر درس فلسفه هست اونا میاد تو امتحان نهایی؟؟ممنون

 35. fatemeh می گوید

  سلام خسته نباشید بارم کتاب عربی میشه درس به درس بگویید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   لطفای فایل پی دی اف انتهای مطلب را دانلود کنید

  2. محمد می گوید

   سلام یه سوال داشتم میشه سریع جواب بدید برای سلامت موردی های در درس چند مورد را باید حفظ کنیم؟؟ از بین ۷ یا ۶ مورد !!!

 36. EE.manson می گوید

  سلام . چجوریه تو همین صفحه دو فصل آخر حسابان 15 نمره میشه ولی تو pdf دو فصل آخر میشه 13 نمره ؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   تشکر از نظر شما،بله چون بارم بندی ها دارای اصلاحیه های متعددی در طول سال بودند،تنها فایل آن را بروز کرده بودیم که هم اکنون بارم داخل مطلب نیز بروز شد و از این دو درس 13 نمره ملاک خواهد بود

 37. نگین می گوید

  سلام ببخشید در امتحان نهایی فلسفه دوازدهم از بخش مطالعه آزاد سوال طرح میشه ?

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   برای مشاهده دقیق بارم بندی و جزئیات آن،فایل پی دی اف انتهای متن را دانلود کنید

 38. محمد می گوید

  سلام ببخشید اگ بخواییم نمرات قبلیمون رو بدونیم باید از کجا بفهمیم؟؟ الان به مدارس نمرات امتحانات اول و قبلی رو گفتن؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام محمد جان
   معمولا ده تا 14 روزه تصحیح میشن ولی اینکه به مدرسه اطلاع داده شده یا نه اطلاع نداریم

 39. محمد می گوید

  من پایه دوازدهم هستم

 40. Amir می گوید

  بارم گسسته درسته؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر جان
   بارم بندی گسسته ریاضی دوازدهم مجددا تغییر کرد،هم اکنون آخرین نسخه آن را می توانید مشاهده کنید

 41. مهران می گوید

  سلام بارم بندی انسانی شهریور 98 رو کی میگذارید ممنون

 42. مهران می گوید

  سلام بارم بندی 98شهریور انسانی
  رو کی میگذارید

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهران جان
   بارم بندی برا هر سال ثابته مثلا برای سال تحصیلی 97-98 برای دی و خرداد و شهریور ثابته و تغییر نمی کنه،برای سال تحصیلی جدید که از مهرماه شروع میشه شاید تغییراتی داشته باشه که قرار میدیم،ولی شما الان از همین بارم بندی ها می توانید استفاده کنید

 43. مهران می گوید

  ممنون میشم زود جواب بدین

 44. Yegane می گوید

  سلام یه سوال داشتم واسه ی هندسه بودجه بندیه شهریور رو به روی فصل ۳ خالیه، می خواستم بدونم برنامه اشتباهه؟ یا اینکه تو شهریور ازش سوال نمیاد

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   بله درسته این دقیقا بارم بندی هست که برای درس هندسه منتشر شده و اگر دقت کنید جمع نمرات هم 20 شده ،ولی به هر حال اینکه طراحان طبق بارم بندی هم عمل کنند مشخص نیست

 45. .....R می گوید

  سلام ۱ سوال داشتم میخواستم بدونم زبان ۴۰ نمره هستش چند بگیریم قبولیم برای شهریور و اینکه آیا دوباره فایل صوتی میزارن سر امتحان؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   فعلا که فایل صوتی پخش میشه

 46. .....R می گوید

  سلام خسته نباشید زبان از ۴۰ چند بگیرم قبولیم نمیدونم کجاها رو بخونم یه توضیح از درس های زبان بدین کجاهاشو بخونم مهم تره نمره بیشتری داره چون اصلا تو بارم بندی همچنین چیزی خوبی ننوشته نگفته هر درس چند نمره داره

  1. پی سی کنکور می گوید

   نمونه سوالات خرداد و دی ماه رو بررسی کنید تا حد زیادی براتون مشخص میشه که کدوم مباحث مهم تره

 47. .....R می گوید

  ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم هندسه تو بارم بندی که گذاشتین برای شهریور فصل ۳ خالیه یعنی در امتحان شهریور از فصل ۳ نمیاد فقط فصل ۱و ۲ بخونیم

  1. پی سی کنکور می گوید

   بله این بارم بندی هندسه دقیقا چیزی هستش که توسط دفتر تالیف منتشر شده، حالا مشخص نیست تا چه حد بهش عمل می کنن

 48. Tri می گوید

  سلام ببخشید زبان که از ۴۰ نمره ۱۰ بگیریم قبولیم ؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   به احتمال خیلی زیاد نمره تون در امتحان زبان انگلیسی تقسیم بر دو میشه

 49. هما می گوید

  سلام من خرداد ریاضی 4 گرفتم و فردا هم امتحان ریاضی نهایی شهریور دارم اگر من توی برگه ده بگرم قبول هستم یا نه میشه به من بگید چه جور نمرات شهریور و با خرداد و دی جمع میکنن ترخدا جواب بدید ضروریه فردا امتحان دارم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام هما خانم گرامی
   بله اگر 10 بگیرید که حتما قبول هستید،بالاتر از 7 هم امکانش هست تک ماده زده بشه،در حال حاضر از نحوه محاسبه اطلاعی نداریم

 50. شروین می گوید

  سلام و خسته نباشید هندسه ۱۲ برای شهریور فصل ۳ نمیاد یا …

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام شروین خانم گرامی
   بله این فایلی هست که در مورد بارم بندی هندسه منتشر شده

 51. علی می گوید

  باسلام فصل آخر هندسه برای شهریور حذف شده آیا ممنون

 52. امیرعلی می گوید

  سلام ببخشید بارم فصل ۳ هندسه دوازدهم برای امتحان شهریور ماه گذاشته نشده یعنی امتحان از فصل اول و دوم!؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام امیر علی جان
   بارم بندی هندسه مجددا اصلاح شده
   و شامل :
   6 نمره فصل اول
   8 نمره فصل دوم
   6 نمره فصل سوم می باشد

 53. فاطمه می گوید

  سلام من دوتا از امتحانام رو افتادم ، شهریور هم قبول نشدم ، باید چی کار کنم ، پایه دوازدهم هستم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   احتمالش خیلی کمه که ثبت نام بشید ولی شاید اگر بررسی و پیگیری جدی داشته باشید موافقتشون رو بگیرید که تا دی ماه مدرک رو بگیرید

   1. فاطمه می گوید

    ببخشید منظورتون چیه ، چی احتمالش کمه که ثبت نام بشم؟ ینی نمی زارن که دی ماه امتحان بدم دوباره؟ نهایی هستم من ، خب اگه نزارن دی ماه امتحان بدم پس باید چی کار کنم

    1. پی سی کنکور می گوید

     ببینید فاطمه خانم گرامی
     شما مشکلی برای ثبت نام دروس جبرانی در دی ماه ندارید،اگر نمره لازم رو به دست بیارید که می توانید از تک ماده هم استفاده کنید در غیر اینصورت در خرداد ماه باز هم شرکت خواهید کرد

     1. فاطمه می گوید

      من خرداد از دو تک ماده نهایی استفاده کردم ، ینی دی ماه اگه نمره ی لازم رو بگیرم بازم میتونم از تک ماده استفاده کنم؟

      1. پی سی کنکور می گوید

       سلام فاطمه خانم گرامی
       نمی توانید استفاده کنید، برای اطمینان بیشتر می توانید از مدرسه سوال کنید

 54. فاطمه می گوید

  سلام چرا کسی جواب ما رو نمیده ، من دو درس رو افتادم و شهریور هم قبول نشدم ، اگر دی ماه هم قبول نشم باید چی کار کنم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فاطمه خانم گرامی
   دوباره خرداد امتحان میدید

   1. فاطمه می گوید

    اگه دی ماه قبول نشدم میتونم تک ماده بزنم؟
    برای تک ماده هر سال میشه دوتا زد؟ یا اینکه کلا تو مقطع دبیرستان فقط دوتا میشه زد

    1. پی سی کنکور می گوید

     برای دوازدهم دو درس نهایی و دو درس هم داخلی(امتحاناتی که توسط دبیر مدرسه طراحی می شوند) می توانید از تک ماده استفاده کنید
     برای دهم و یازدهم هم می توانید از تک ماده استفاده کنید
     لینک مطلب تک ماده :
     https://p30konkor.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87/

 55. علی می گوید

  سلام سلامت و بهداشت چرا نهاییه؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام علی جان
   این مورد رو باید سایر دوستان آموزش و پرورش نظر بدن

   1. امیر می گوید

    سلام. ببخشید من شهریور 98 ریاضی و آمار دوازدهم هم افتادم. الان این بارم بندی ریاضی آمار 3 برای دی ماه 98 هست یا نه ؟ اگه نیست میشه بگید بارم بندی ریاضی آمار 3 دی 98 رو ؟؟؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     سلام امیر جان
     بله بارم بندی ها کاملا به روز هستش و برای دی 98 و خرداد و شهریور 99 هستش

 56. نگین می گوید

  سلام ببخشید فلسفه دو بارم بندی دی ماه نزدین یعنی بارم بندیش تغییر کرده؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام نگین خانم گرامی
   بارم بندی فلسفه و سایر دروس آخرین نسخه هستند و کاملا بروز

 57. شاهین می گوید

  دست شماااااااااااا واقعا درد نکنه خیلی عالیه سایتتون…مرسی:)

  1. پی سی کنکور می گوید

   سپاس شاهین عزیز
   خوشحالیم که با پی سی کنکور همراه هستید

 58. فائزه می گوید

  سلام خسته نباشید بارم امتحانات دی ماه برای پایه دهم یازدهم چه جوریه؟سه سالو خوندم ولی از پایه دهم چند تا درس مونده بارمشون به چه صورته؟تو مدرسه خودمون امتحان میدم نرفتم بزرگسالان دیپلمم مهر مدرسه خودمون میخوره یا بزرگسالان؟

   1. فائزه می گوید

    خیلی ممنون فقط درباره دیپلمم چی؟مهر مدرسه خودمون میخوره؟

    1. پی سی کنکور می گوید

     در هر مدرسه ای که ثبت نام کرده باشید،اسم آن مدرسه در مدرک شما قید می شود .

 59. فائزه می گوید

  بعد ببخشید من دی ماه چند تا از امتحانارو نتونستم برم تو نوبت خرداد میتونم مدرسه میتونم مدرسه خودمون امتحان بدم؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام فائزه خانم گرامی
   اگر غیرحضوری میخوانید که مشکلی ندارید
   اگر هم حضوری دانش آموز هستید و در امتحانات دی غایب بودید باید از مدرسه سوال کنید

 60. سعدی می گوید

  ببخشید این بارم ها تقریبی هست یا دقیق هستش؟
  برای امتحانات نهایی دی ماه…

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام سعدی جان
   بارم های اعلام شده توسط دفتر تالیف آموزش و پرورش است و کاملا بروز شده

 61. فائزه می گوید

  سلام من دی ماه واقعا مشکل داشتم نتونستم برم امتحانایی ک از سالای دهم یازدهمم مونده بودو …

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

* مهم : لطفا هر گونه بحث و سوال غیر مرتبط با مطلب فوق را تنها در انجمن پرسش و پاسخ پی سی کنکور مطرح کنید.

*ورود به صفحه ارسال سوال*