تام لند 1400tamlandمازتام لند 1400تحلیلازتحلیلازمازماز

اخبار کنکور
اخبار دانش آموزی
مشاوره کنکور
سوالات کنکور
جزوات آموزشی
امتحانات نهایی

حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم کنکور و امتحان نهایی اعلام شد

حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم اعلام شد
حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم اعلام شد

پی سی کنکور : مرکز سنجش آموزش و پرورش طی اطلاعیه ای میزان حذفیات 20 درصدی از کتب دوازدهم تجربی انسانی و ریاضی را اعلام نمود. که با این اوصاف می توان گفت میزان منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم برای امتحانات نهایی خرداد 99 مشخص شد.

حذفیات شامل :

– حذفیات 20 درصدی کتب درسی دوازدهم تجربی کنکور و امتحان نهایی

– حذفیات 20 درصدی کتب درسی دوازدهم ریاضی کنکور و امتحان نهایی

– حذفیات 20 درصدی کتب درسی دوازدهم انسانی کنکور و امتحان نهایی

– حذفیات 20 درصدی کتب درسی دوازدهم معارف کنکور و امتحان نهایی

– بخشنامه حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی کتب درسی دوازدهم برای کنکور سراسری 99

رديفنام كتاب80 درصد محتواي تحت پوشش20 درصد حذفيات
1فيزيك 3رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 102 (تا ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 124 (تا ابتداي مدل اتم رادرفوردـ بور)رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 125 (پايان فصل 4) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 122 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 156 (پايان فصل 6) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 134 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 10 جزو آزمون هستند.
2زيستشناسي 3صفحه 1 تا 100صفحه 101 تا 124
3تاريخ 3صفحه 1 تا 124 (تا پايان درس 9)صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)
4زبان انگليسي 3صفحه 1 تا 82صفحه 83 تا 102
5فارسي 3 (كليه رشتهها) كد 112201صفحه 10 تا 147صفحه 148 تا 163
6علوم و فنون ادبي 3 (علوم انساني و معارف اسلامي)صفحه 10 تا 94صفحه 95 تا 122
7جغرافياي (3) (كاربردي) رشته علوم انسانيصفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمين لغزش)صفحه 93 تا 115
8عربي، زبان قرآن (3) كد 112206 رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيكصفحه 1 تا پايان صفحه 48 يعني از درس اول تا پايان درس سومصفحه 49 تا پايان صفحه 65 يعني همه درس چهارم
9عربي، زبان قرآن (3) كد 112207 رشته ادبيات و علوم انسانيصفحه 1 تا پايان صفحه 70 يعني از درس اول تا پايان درس چهارمصفحه 71 تا پايان صفحه 82 يعني همه درس پنجم
10عربي، زبان قرآن (3) كد 112208 رشته علوم و معارف انسانيصفحه 1 تا پايان صفحه 124 يعني تا پايان درس هشتمصفحه 125 تا پايان صفحه 164 يعني همه درس نهم و دهم
11شيمي 3صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونياك و بهرهوري در كشاورزي)صفحه 101 تا 121
12حسابان 2 (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 110 پايان فصل 4از صفحه 111 تا 144
13رياضيات گسسته (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 72 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 73 تا 84
14هندسه 3 (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 76 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 77 تا 86
15رياضي 3 (رشته تجربي) كد 112211از صفحه 1 تا 120 پايان فصل 5از صفحه 121 تا 150
16رياضي و آمار 3 (رشته انساني)از صفحه 1 تا 85 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 86 تا 104
17فلسفه 2از صفحه 1 تا 63از صفحه 65 تا 90
18جامعه شناسي 3از صفحه 1 تا 92از صفحه 93 تا 116
19دين و زندگي 3 كد 112204از صفحه 1 تا 109از صفحه 10 1 تا 140
20دين و زندگي 3 كد 112205از صفحه 1 تا 135از صفحه 136 تا 175
21تاريخ 3 كد 112233 رشته علوم و معارف اسلامياز صفحه 1  تا 135

 

حذفیات دوازدهم کنکور 99
منابع 20 درصدی و 80 درصدی دوازدهم کنکور سراسری 99 تمام رشته ها

 

– بخشنامه حذفیات 20 درصدی حذفیات کتب درسی برای امتحان نهایی خرداد 99 دوازدهم

با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و تغییر در فرآیند آموزش در سال تحصیلی 99-1398 که در جریان آن :

1- فرآیند آموزش حضوری، طبق بررسي هاي انجام گرفته از اول مهرماه تا پايان بهمن ماه استمرار داشته و 80 درصد محتواي كتب درسي به صورت حضوري تدريس شده است.

2- از اول اسفند ماه تا پايان سال تحصيلي جاري، 20 درصد باقيمانده محتواي كتب درسي به صورت غير حضوري و از طرق شبكه هاي راديويي و تلويزيوني، ابتكارات دبيران محترم در بستر پيام رسان ها و نیز شبكه شاد تدريس مي شود.

در طراحي سؤالات امتحانات نهايي پايه دوازدهم نیز دو بخش در نظر گرفته شده است:

1- سئوالات الزامي؛ براي كسب 16 نمره از 80 درصد محتواي كتب درسي كه به صورت حضوري تدريس شده است و دانش آموزان ملزم به پاسخگويي به تمام سئوالات آن هستند.

2- سئوالات انتخابي؛ براي كسب 4 نمره كه در دو نوع طراحي مي شوند، نوع اول از 20 درصد محتواي كتب درسي كه به صورت غير حضوري تدريس و نوع دوم از محتواي 80 درصدي كه به صورت حضوري تدريس شده است در اين بخش دانش آموزان اختيار دارند سئوالاتي را كه براي پاسخگويي آنها آمادگي بيشتري دارند انتخاب و پاسخ دهند.

بدیهی است در اين شيوه ضمن ارزشگذاری به تلاش دانش آموزان و همكاراني كه آموزش هاي غير حضوري را دنبال كرده اند، به همه دانش آموزان، بويژه افرادي كه به هر دليل نتوانسته اند از آموزش هاي غير حضوري استفاده كنند نيز با پاسخگويي كامل به سئوالاتي كه از بخش تدريس حضوري طرح شده، فرصت كسب نمره 20 داده مي شود تا بدليل عدم دسترسي به آموزش هاي غير حضوري حقي از آنها تضييع نشود. همچنین به جهت تعیین دقیق محتوای کتب درسی در قالب دو بخش 80 و 20 درصد، برای تمام موضوعات درسی پایه دوازدهم، عناوین دروس و محدوده مورد نظر برای هر عنوان کتاب تعیین ودرجدول پیوست مشخص شده است که توجه دانش آموزان عزیر به آن جلب می شود.

همچنين براي حفظ سلامت دانش آموزان و رعايت پروتكل هاي بهداشتي در حوزه هاي امتحاني، تعداد 637 هزارو 968 دانش آموز به دو گروه تقسيم شده اند ؛

گروه اول، دانش آموزان رشته هاي علوم تجربي و رياضي- فيزيك .

گروه دوم، دانش آموزان رشته هاي ادبيات و علوم انساني، علوم و معارف اسلامي ، سوم متوسطه و پيش دانشگاهي نظام قبلي .

که برای رعايت فاصله گذاری اجتماعي بین صندلی ها 1.8 تا 2 متر فاصله در نظر گرفته شده و حوزه های امتحانی نیز به تعداد کافی پیش بینی و مهيا شده است . همچنین تدابيري اتخاذ شده كه با جلب همکاری مراقبين سلامت و كارشناسان شبكه هاي بهداشت و درمان، سلامت دانش آموزان رصد و آنها ملزم به استفاده از ماسك و دستكش شوند و در فاصله هر جلسه امتحان تا امتحان بعدي، سالن، صندلي ها و ملزومات حوزه ها ضد عفوني شوند.

 

دانلود برنامه امتحان نهایی دوازدهم خرداد 99

عناوین دروس و تفکیک محدوده ۸۰  درصدی و ۲۰ درصدی محتوای کتب درسی پایه دوازدهم  امتحان نهایی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

حذفیات 20 درصدی دوازدهم تجربی ریاضی انسانی
حذفیات 20 درصدی و منابع 80 درصدی دوازدهم تجربی ریاضی انسانی

برای دیدن وضوح بیشتر،فایل پی دی اف را دانلود کنید

دانلود pdf حذفیات کتب درسی دوازدهم امتحان نهایی 99

 

آیا در نظام قدیم کنکور 99 حذفیات جداگانه ای وجود دارد؟

فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش و آموزش کشور در گفتگو با شبکه خبر درباره سرانجام متجانس سازی حذفیات کنکور ۹۹ بین داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید، اظهار کرد: سازمان سنجش همانند سال قبل بر حسب روش‌های آماری ضریب هم ترازی متجانس سازی بین داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید کنکور سراسری را به کار می‌برد.

سخنگوی سازمان سنجش در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا منابع درسی نظام قدیم حذف خواهند شد یا خیر، گفت: داوطلبان نظام قدیم منابع و محتوای درسی را خوانده اند و سازمان سنجش متجانس سازی بین این دو نظام را بر اساس روش های سنجش و آماری که برای تراز نمرات دارد انجام می دهد. او در ادامه با بیان اینکه ۲۰ درصد محتوای حذف شده برای داوطلبان نظام جدید شامل داوطلبان نظام قدیم کنکور سراسری سال ۹۹ نمی‌شود، افزود: سازمان سنجش برای برقراری عدالت بین این دو دسته، از ضریب هم ترازی استفاده می کند.

 

 

لینک کوتاه مطلب : https://p30konkor.com/?p=14387

ممکن است شما دوست داشته باشید
77 نظر
 1. حسن می گوید

  سلام پایه دوازدهم هستم ویه تجدید دارم ومونده دی ماه مثل خرداد و شهریور تو دی ماه هم بعضی فصل ها رو حذف میکنن؟؟درس ریاضی

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حسن جان
   قطعی نمی دونیم ولی احتمالش زیاده

 2. اکبر می گوید

  سلام
  آیا در کنکور ۱۴۰۱ بیست درصد کتاب های دهم حذف خواهد شد؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام اکبر جان
   احتمالا باید هیمنطور باشه ولی خب از الان زوده و نمیشه قطعی گفت که به چه شکل خواهد بود

 3. Erfan می گوید

  من تهران هستم و سهمیه منطقه 1 میشم دیگه

  حالا شما میتونید طبق قبولی های پارسال یا سال های قبلی بگید کسایی که دبیری عربی یا ادبیات دبیرستان یا راهنمایی قبول شده اند ترازشون چقدر بوده حداقل مثلا که قطعی قبول شده اند و الان دارن درس میخونن، ممنونم بابت پاسخگویی شما

  1. پی سی کنکور می گوید

   حالا به طور تخمینی بوده برای دبیری عربی با رتبه های 1100 تا 3500

 4. Erfan می گوید

  سلام خسته نباشید برای دبیری راهنمایی یا دبیرستان فرهنگیان حداقل تراز باید مثلا 7000 به بالا باشه یا 8000

  میدونم که 6500 مجاز هست اما این سوال رو پرسیدم چون شما تجربه دارید در این زمینه میخواستم حدودش رو بدونم که قطعی قبول میشه یعنی طبق سال های گذشته و … که مهرماه بدونم مصاحبه رو برم یا صبر کنم 1400 کنکور بدم دوباره چون آموزش ابتدایی رو نمیخوام برم و اینکه شهر های دیگه هم نمیخوام برم برای تحصیل

  ممنون میشم توضیح بدید من میخوام حدودش رو بدونم که تراز تقریبا رو چند باشه ممنون میشم بتونید بگید حدود تراز برای آموزش عربی یا ادبیات راهنمایی یا دبیرستان، باتشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان جان
   ما هم دقیقش رو نمی دونیم ،چون بخشی رتبه ست و بخشی هم نتیجه مصاحبه
   حالا در کدوم منطقه رو منظورتونه

 5. John می گوید

  nmsn wtf ? 6 mah mdrse nrftim 10 safe kam kardid khaste nashid bawa

 6. Erfan می گوید

  سلام، اگر درسی را در کنکور به هیچ سوال پاسخی ندهیم
  و 2 سوال یا 1 سوال را جواب بدیم و اگر اشتباه باشه آیا اون درس منفی میشه یا نه همون 0 میمونه؟؟!! میخواستم بدونم میشه زد 1 یا 2 سوال بدون اینکه منفی باشه( اگه اشتباه بزنیم

  در درسی که به هیچ یک از سوال ها پاسخی داده نشده است

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام عرفان
   خب از درصدگیر آنلاین زیر استفاده کنید
   https://p30konkor.com/calculate-percentages/

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- نظرات بدون اسم تایید نمی شوند!

2- نظرات خود را به دور از توهین، تحقیر و تمسخر دیگران ارسال کنید.

3- نظرات شما پس از ارسال، حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

یادت نره ! اسمت رو وارد کن

X   
[TITLE]