کنکور
امتحان نهایی
سوالات کنکور سراسری
حل تمرین کتاب درسی
جزوه درسی
porsesh

راهنمای تمام سهمیه های کنکور سراسری ۱۴۰۳ (مناطق،شهدا،ایثارگران و …)

سهمیه های کنکور سراسری (شهدا و جانبازان،ایثارگران،رزمندگان،بهیاران)
نحوه استفاده از سهمیه های کنکور 1403

 یکی از مواردی که هر ساله در برگزاری و ثبت نام کنکور مورد توجه قرار می گیرد،سهمیه ها است. در چند سال اخیر نیز مورد بحث های فراوانی بوده است به همین دلیل قصد داریم تا در این مطلب طبق دفترچه ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ تمام سهمیه های کنکور سراسری ۱۴۰۳ را از جمله خانواده شهدا،جانبازان و ایثارگران،رزمندگان و بهیاران را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

هم چنین می توانید از شرایط ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ ، مدارک لازم برای ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ نیز دیدن کنید.

سهمیه مناطق 1 و 2 و 3 کنکور سراسری ۱۴۰۳

شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران کنکور سراسری :

شركت كنندگان متقاضي سهميه مناطق با توجه به ملاكهاي زير جزء يكي از مناطق ١، ٢ و ٣ محسوب ميشوند.

متقاضيان سهميه مناطق بايد قسمت مربوط در بند ٣٦ فرم تقاضانامه ثبتنام اينترنتي را علامتگذاري كنند.

الف) براي متقاضيان نظام آموزشي جديد ٣-٣-٦، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان (پايه دهم تا دوازدهم).

ب) براي متقاضيان نظام ترمي – واحدي و سالي – واحدي آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي دوره پيشدانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان.

ج) براي متقاضيان نظام قديم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دبيرستان يا هنرستان.

د) در صورتي كه بخش محل اخذ مدرك تحصيلي متقاضيان سهمية مناطق، متفاوت باشد، سهمية متقاضي براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي منطقة مرفه تر (حتي يك سال از سه سال) تعيين ميشود.

هـ) فارغ التحصيلان دورههاي كارداني (فوق ديپلم) پيوسته آموزشكدههاي فني و حرفهاي (براي متقاضيان دارنده مدرك كارداني كه فاقد مدرك پيشدانشگاهي هستند، ديپلمه هاي فني و حرفهاي يا كاردانش نظام سالي – واحدي يا ترمي – واحدي)، براساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره دبيرستان و يا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان)، جزء يكي از سهميههاي مناطق ١، ٢ و يا ٣ محسوب ميشوند.

و) متقاضياني كه حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دوره متوسطه و يا سال آخر دوره متوسطه خود را در خارج از كشور گذرانده اند، جزء سهميه منطقه ٣ محسوب ميشوند.( براساس مصوبه جلسه يازدهم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو به تاريخ ٢٢/١٢/١٣٩٦).

ز) همه متقاضيان معلول (بينايي، شنوايي، جسمي حركتي، آسيب گفتار و زبان، تكاملي رشد(اتيسم) و اعصاب و روان) جزء سهميه منطقه ٣ محسوب ميشوند.

ح) طبق مصوبات جلسه ٣٣ به تاريخ ١٢/٩/١٤٠١ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو سهميه مناطق براي داوطلبان طلاب سطح يك حوزههاي علميه، بر اساس بخش محل اخذ مدرك سه سال آخر سطح يك حوزه تعيين ميشود. در صورت تفاوت بخش اين سه منطقه، سهميه براساس بخش منطقه مرفهتر (مطابق ساير داوطلبان) لحاظ ميشود.

⦁ براي متقاضيانيكه در آزمونهاي ايجاد سوابق تحصيلي يا ترميم نمرات شركت ميكنند، بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه كه ملاك تعيين سهميه منطقه متقاضي است، تغيير نميكند.

⦁ در صورتي كه متقاضي، بخشهاي محل اخذ مدرك تحصيلي خود را اشتباه درج كند به طوري كه سهميه منطقه وي تغييركند، قبولي او لغو خواهد شد. لذا متقاضيان در درج صحيح كد بخشهاي محل اخذ مدارك تحصيلي دقت كنند.

سهمیه ایثارگران کنکور سراسری ۱۴۰۳

شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران کنکور سراسری :

«جانبازان ٢٥% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان ،«جانبازان زير ٢٥% و همسر و فرزندان آنان»،«آزادگان و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر» براي استفاده از سهميه ايثارگران بايستي نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام كنند. همچنين »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« ضمن علامتگذاري بند مربوطه لازم است كد ١٢ رقمي از ارگان ذيربط را دريافت و در قسمت مربوطه در تقاضانامه درج كنند كه در صورت تأييد ارگان، در سهميه گزينش مي شوند.

با توجه به تصويب «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (١٤٠٠-١٣٩٦)» در تاريخ ١٤/١٢/١٣٩٥ توسط مجلس شوراي اسلامي، ماده ٩٠ اين قانون علاوه بر ماده ٧٠ «قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» و اصلاحيه بعدي آن در ماده ٤٧ »قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(٢)»، در اين آزمون اجرا و گزينش متقاضيان براساس اين قوانين صورت ميگيرد.

براساس قوانين فوق:
١- بيست و پنج درصد (٢٥%) از ظرفيت هر كدرشته محل به »همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران ،« »آزادگان و همسر و فرزندان آنان ،« »جانبازان ٢٥% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان« اختصاص دارد.(سهميه ايثارگران ٢٥% ظرفيت)

٢- پنج درصد (٥%) از ظرفيت هر كد رشته محل نيز به »جانبازان زير ٢٥% و همسر و فرزندان آنان و« »همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه« اختصاص دارد.(سهميه ايثارگران ٥% ظرفيت)

يادآوري: طبق تبصره بند الف ماده ٩٠ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي

ايران، در صورتي كه سهميه ٢٥ درصدي ايثارگران توسط متقاضيان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه ٥ درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، مابقي آن به متقاضيان سهميه آزاد اختصاص مي يابد.

  • مطابق مادة ٦ آييننامه اجرايي ماده (٧٠) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوبه جلسه ١٢/٥/١٤٠١ هيأت وزيران، مشمولين سهميه پنج درصدي، ابتدا همانند ساير داوطلبان در سهميه مناطق و آزاد گزينش ميشوند و در صورت عدم قبولي، با شرايط ايثارگران در سهميه ايثارگر ٥ درصد و سپس در خالي مانده ظرفيت سهميه ايثارگران ٢٥ درصد گزينش ميشوند.

يادآوري هاي مهم:
1- براساس قوانين مذكور حدنصاب نمره ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت ٢٥ درصدي و يا ٥ درصدي) ٧٠% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ٧٥% نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر كدرشته محل است.

2- ظرفيت در كد رشته محل هايي به سهميه هاي فوق تخصيص مييابد، كه امكان گرد كردن رياضي براي آنها وجود داشته باشد.

3- سهميه هاي فوق براساس قوانين و مقررات اختصاص يافته و در صورت هرگونه تغيير در اين سهميه ها توسط مراجع ذيصلاح، ضوابط و مقررات اعمالي اطلاعرساني خواهد شد.

4- متقاضيان سهميه ايثارگران، علاوه برسهميه ايثارگران همانند ساير متقاضيان در سهميه منطقه خود نيز گزينش ميشوند و سهميه مناطق آنها نيز در كارنامه نتايج علمي درج ميشود.

5- متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان (شخص رزمنده داوطلب بسيجي) و ايثارگران (همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجي) سازمان بسيج مستضعفين، لازم است ضمن مراجعه به محل نگهداري پرونده جبهه (نواحي مقاومت بسيج سراسر كشور)، كد پيگيري ١٢ رقمي را دريافت كرده و آن را در فرم تقاضانامه اينترنتي آزمون درج كنند. آمار و اطلاعات پس از اتمام ثبت نام از طريق سپاه هاي استاني به سازمان بسيج مستضعفين ارسال شده و پس از تجميع اطلاعات، براي اعمال در اطلاعات ثبت نامي متقاضيان به سازمان سنجش آموزش كشور ارائه خواهد شد. لذا اكيداً توصيه ميشود كه از مراجعه مستقيم به سازمان بسيج مستضعفين براي دريافت كد پيگيري ١٢ رقمي خودداري شود.

سهمیه رزمندگان کنکور سراسری ۱۴۰۳

شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان کنکور سراسری :

١- الف) رزمندگاني كه براساس ماده ١ و تبصرههاي چهارگانه ماده مذكور در آييننامه اجرايي قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از تاريخ ٣١/٦/١٣٥٩ لغايت ٣١/٦/١٣٦٧ حداقل شش ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهههاي نبرد حق عليه باطل حضور داشتهاند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذيربط (سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهاد كشاورزي) نسبت بهتكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان اقدام نمايند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط سازمان بسيج مستضعفين يا وزارت جهاد كشاورزي مورد تائيد نهايي قرار گيرد. اين افراد در صورت تائيد نهايي توسط ارگانهاي ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش ميشوند.

٢-الف) با توجه به مصوبه هيئت محترم وزيران در جلسه به تاريخ ١٤/٧/١٤٠٠ ( موضوع تصويب نامه شماره٧٥٨٠٤/ت٥٩٢٤١ ه به تاريخ ١٩/٧/١٤٠٠ ) رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به دارا بودن حداقل ٦ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأييد ستادكل نيروهاي مسلح (سازمان بسيج مستضعفين و ستادكل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) ميتوانند از تسهيلات ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بهره مند شوند.

يادآوري مهم: متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سازمان بسيج مستضعفين و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كد پيگيري ١٢ رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبتنام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج كنند.

تبصره ١: متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان (سازمان بسيج مستضعفين، نيروهاي مسلح و وزارت جهاد كشاورزي) در صورت عدم تأييد سهميه و درج سهميه مناطق بر روي كارت شركت در آزمون، به واحدهاي تابعه شهرستان هاي محل تشكيل پرونده مراجعه كنند.

تبصره ٢: كد پيگيري ١٢ رقمي سازمان بسيج مستضعفين و يا نيروهاي مسلح براي هر آزمون در هر سال متفاوت است. لذا متقاضيان ضرورت دارد براي ثبتنام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دريافت كد پيگيري ١٢ رقمي مخصوص همان آزمون اقدام كنند.

تبصره ٣: مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين ميشود.

تبصره ٤: مدت حضور در جبهه براي افراد داراي تعهدات و مأموريتهاي خدمتي كاركنان وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهاي نظامي در جبهه و نيز طرح شش ماهه دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نميشود.

تبصره ٥: نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاه هاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه رزمندگان نميشوند.

٣- الف) آن دسته از كاركنان كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه علاوه بر ميزان موظفي، از تاريخ ٣١/٦/١٣٥٩ تا ٣١/٦/١٣٦٧ حداقل ٦ ماه پيوسته و يا ٩ ماه ناپيوسته شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأييد بالاترين مقام هريك از نيروهاي مسلح (ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران »آجـا«، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح »ودجـا ،« فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران » فراجا«) مي توانند از مزاياي اين قانون استفاده كنند. اين قبيل افراد ميتوانند ابتدا به سازمانهاي تابعه مراجعه و پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون ذيربط كد پيگيري ١٢ رقمي دريافت كنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري

اسلامي ايران مورد تأييد نهايي قرار گيرد. اين قبيل متقاضيان لازم است بند مربوط به سهميه خود را در تقاضانامه ثبت نامي علامت گذاري و نسبت به درج كد ١٢ رقمي پيگيري در محل مربوط اقدام كنند. اين افراد در صورت تأييد نهايي توسط ارگان ذيربط در سهميه رزمندگان گزينش ميشوند.

تبصره: متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان »آجــا« لازم است براي دريافت كد پيگيري ١٢ رقمي به نشاني اينترنتي:www.aja.ir مراجعه كنند.

يادآوري مهم: متقاضيان واجد شرايط كه با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون سراسري سنوات گذشته شركت كردهاند لازم است براي استفاده از سهميه رزمندگان در اين آزمون طبق توضيحات فوق عمل كنند.

نكته بسيار مهم: توضيحات درخصوص آيين نامه اجرايي ماده (٧٠) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب جلسه به تاريخ ١٢/٥/١٤٠١ هيئت محترم وزيران و استفساريه ١٠٣٥٩٥/٤٧٢٣٤ به تاريخ ١٤/٦/١٤٠١ معاونت حقوقي رئيس جمهور:  
براساس ماده ٣ آيين نامه اجرايي ماده (٧٠) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب جلسه به تاريخ ١٢/٥/١٤٠١ هيئت محترم وزيران: »مشمولين استفاده از سهميه صرفاً يكبار در هر مقطع آزمون سراسري و تحصيلات تكميلي ميتوانند در دوره روزانه دانشگاههاي دولتي از سهميه استفاده نمايند. چنانچه پس از قبولي و ثبتنام در رشته محل مذكور از ادامه تحصيل انصراف دهند و يا ثبتنام ننمايند، مجددامجدداً حق استفاده از سهميه را در آن مقطع تحصيلي ندارند.»
براساس ماده ٤ آييننامه اجرايي ماده (٧٠) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب جلسه به تاريخ ١٢/٥/١٤٠١ هيئت محترم وزيران: »استفاده مجدد مشمولين پذيرفته شده در هر مقطع در آزمونهاي سراسري و تحصيلات تكميلي در دورههاي شبانه (نوبتدوم) پيامنور، غيرانتفاعي، پرديس بينالملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دورههاي شهريهپرداز از سهميه مشمولين اين آييننامه در صورت انصراف از تحصيل علاوه بر         ماده (٣) اين آيين نامه حداكثر تا يكبار ديگر بلامانع است.»
با توجه به موارد فوق متقاضيان آزمون سراسري سال ١٤٠٣ كه از سهميه ايثارگران استفاده كرده و در آزمونهاي سال  ١٤٠٢ و يا قبل از آن در دوره روزانه و يا رشته هاي فرهنگيان و يا مناطق محروم پذيرفته شده اند و در رشته قبولي خود ثبت نام نكرده يا از رشته قبولي خود انصراف داده اند، سهميه ايثارگران براي آنان فقط در دوره هاي غير روزانه  لحاظ و گزينش ميشوند  و متقاضياني كه داراي يكبار قبولي در دوره هاي غير روزانه (شبانه »نوبت دوم«، پيام نور، غير انتفاعي، پرديس بينالملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دوره هاي شهريه پرداز) هستند و در رشته قبولي  خود ثبت نام نكرده و يا از رشته قبولي خود انصراف داده اند، ميتوانند يكبار ديگر از سهميه ايثارگران در  دوره هاي اعم از روزانه و غير روزانه استفاده كنند.
متقاضياني كه با استفاده از سهميه ايثارگران حداقل دو بار در دوره هاي غيرروزانه پذيرفته شده اند و يا در رشته قبولي دوره غير روزانه فارغ التحصيل شده اند، امكان استفاده مجدد از سهميه ايثارگران را ندارند.
لازم به توضيح است متقاضيانيكه مشمول ماده ٤ آيين نامه اجرايي فوق هستند لازم است گواهي عدم ثبت نام و يا  انصراف خود را در زمان ثبتنام در رشته قبولي سال ١٤٠٣ به دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوط ارائه كنند.

سهمیه خانواده شهدا کنکور سراسری ۱۴۰۳

سهمیه خانواده شهدا: خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد) براي استفاده از سهميه مذكور لازم است نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبتنامي اقدام كنند و نيازي به مراجعه به »درگاه اينترنتي ايثار« ندارند، در صورت تأييد نهايي توسط »بنياد شهيد و امور ايثارگران ،« اين متقاضيان در سهميه خانواده شهدا گزينش ميشوند.

سهمیه بهیاران کنکور سراسری ۱۴۰۳

طبق مصوبات جلسات ١٤٠ به تاريخ ١٨/٩/١٣٩٩ و جلسه ١٦٥ به تاريخ ١٨/٥/١٤٠١ شوراي ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور شوراي عالي انقلاب فرهنگي سهميه ويژه بهياران به مدت ٥ سال (در رشته پرستاري تا سال ١٤٠٤(شروع اجرا سال ١٤٠٠) و سهميه بهياري براي رشته هاي اتاق عمل و هوشبري از سال ١٤٠٢ الي ١٤٠٦) به ميزان حداكثر ٥ درصد از ظرفيت هر يك از كدرشته محل هاي پرستاري، اتاقعمل و هوشبري، در تمامي دورههاي (روزانه،شهريه پرداز، دانشگاه آزاد اسلامي و غيرانتفاعي) به جز رشته محل هاي مخصوص مناطق محروم، بلاياي طبيعي و داراي تعهد خدمت و بورسيه، مقطع كارشناسي پيوسته رشته هاي پرستاري، اتاق عمل و هوشبري به بهياران حائز شرايط به شرح ذيل اختصاص مي يابد.

1- برخورداري از سلامت كامل جسمي و رواني.

2- داشتن گواهينامه اشتغال به خدمت، اعم از دولتي و يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل خدمت پس از اخذ مدرك ديپلم بهياري به تاييد دفتر پرستاري محل خدمت.

3- داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت اعم از دولتي و غيردولتي بهعنوان »بهـيار« در استان محل خدمت پس از دريافت مدرك ديپلم بهياري به تأييد دفتر پرستاري محل ارائه خدمت.

4- داشتن ديپلم بهياري نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله) و يا ديپلم بهياري نظام جديد آموزش متوسطه (سه ساله٦-٣-٣) و يا ديپلم بهياري نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي به اضافه دريافت مدرك پيشدانشگاهي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش. پذيرفته شدگان رشته محلهايي كه شروع تحصيل آنها در مرحله انتخاب رشته، نيمسال اول سال تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ اعلام ميشود بايد تا ٣١/٦/١٤٠٣ داراي حداقل سه سال سابقه خدمت به عنوان بهيار و پذيرفتهشدگان رشته محلهايي كه شروع تحصيل آنها در مرحله انتخاب رشته، نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ اعلام ميشود بايد تا ٣٠/١١/١٤٠٣ داراي حداقل سه سال سابقه خدمت به عنوان بهيار باشد.

5- اين تسهيلات براي استفاده از سهميه بهياري در رشته محلهاي پرستاري، اتاق عمل و هوشبري، فقط در استان محل خدمت (محل اشتغال) بهيار اعمال ميشود. متقاضيان حق استفاده از سهميه بهياري در استانهاي ديگر را ندارند. در صورت عدم رعايت اين ضابطه، در صورت قبولي با سهميه بهياري، قبولي متقاضي لغو خواهد شد.

توجه١: طول دوره تحصيل و نظام آموزشي مطابق آييننامه آموزشي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسيناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است.

توجه٢: پذيرفته شدگان اين سهميه مجاز به انتقال و جابجايي نيستند.

توجه٣: برنامه آموزشي مطابق برنامه آموزشي مقطع كارشناسي پيوسته رشته هاي پرستاري، اتاق عمل و هوشبري مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي است. درس هايي كه دانشجو در دوره بهياري گذرانده است در مقطع كارشناسي پيوسته، تطبيق واحد داده نميشود و دانشجو ملزم است تمامي دروس مقطع كارشناسي پيوسته رشت ههاي پرستاري، اتاق عمل و هوشبري را بگذراند.

6- براي ديپلمه هاي بهياري كه درگروه علوم تجربي شركت ميكنند آزمون درس بهياري بعنوان يك درس تخصصي با ضريب ١٢ برگزار ميشود. تاثير نمره اين درس در نمره كل مربوط به رشتههاي پرستاري، اتاق عمل و هوشبري براي پذيرش اين رشتهها با استفاده از سهميه بهياري بصورت تاثير قطعي است.

7- حدنصاب نمره لازم براي پذيرش متقاضيان حايز شرايط در سهميه بهياري هر يك از كدرشته هاي پرستاري، اتاقعمل و هوشبري، كسب حداقل ٧٠ درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد آن كدرشته محل خواهد بود.

متقاضيان بهيار حائز شرايط داري حدنصاب نمره، با توجه به ظرفيت مربوطه با يكديگر رقابت كنند.

8- در شكست ظرفيت حاصل ضرب سهم در ظرفيت هر كد رشته محل به صورت رياضي گرد ميشود.

9- متقاضي بهيار دركدرشتهمحلهاي انتخابي دورههاي مجازشده، در سهميههاي مجاز گزينش ميشود و براي كدرشتههاي پرستاري، اتاقعمل و هوشبري انتخابي، ابتدا با سهميه بهياري، سپس در سهميههاي مجاز نيز گزينش خواهد شد.

10- ميزان تعهد خدمت استفادهكنندگان از اين سهميه دو برابر طول مدت تحصيل و مطابق مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

متقاضياني كه با توجه به ضوابط فوق علاقه مند به استفاده از سهميه بهياران در رشته پرستاري هستند، لازم است علاوه بر انتخاب يكي از سهميه ها (بند ٣٦)، برحسب مورد وضعيت خود را با علامتگذاري قسمت مربوط در بند ٣٠ فرم تقاضانامه ثبتنام اينترنتي مربوط تعيين نموده و همچنين استان محل خدمت (استان محل خدمت شاغلين بهياري) خود را در همين بند درج و مدارك لازم را نيز تهيه كنند تا از اولويت اختصاص داده شده براي رشته ذيربط استفاده كنند.

متقاضيان استفاده از سهميه بهياري، نميتوانند در آزمون اختصاصي پذيرش دانشجو- معلم در دانشگاه فرهنگيان شركت كنند.

ساير شرايط و ضوابط مربوط به سهميه بهياران در دفترچه راهنماي انتخاب رشته (شماره ٢) درج خواهد شد.

 

منبع : دفترچه ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ منتشر شده توسط سازمان سنجش

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

1- کامنت های مربوط به اشکالات و مشاوره درسی پاسخ داده نمی شود.

2- نظرات حاوی توهین، تحقیر و تمسخر به افراد یا سازمان ها دولتی یا خصوصی به هر شکلی تایید نمی شوند. 

3- نظرات شما پس از ارسال، در اولین فرصت (حداکثر 24 تا 48 ساعت) تایید می شوند.

نکته مهم : پاسخ به کامنت ها نظر قطعی نمی باشد و توصیه می شود حتما از منابع مرجع همچون سازمان سنجش، آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی اطمینان لازم را به عمل آورید.

:: ارسال کامنت به معنی پذیرفتن شرایط ارسال دیدگاه می باشد. ::

guest
(منتشر نخواهد شد)
275 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
error: محتوای محفاظت شده!
X
[تام لند]