شرایط تغییر رشته در سال یازدهم به دوازدهم چگونه است؟

همه چیز درباره نحوه تغییر رشته یازدهم

شرایط و روش تغییر رشته در متوسطه دوم

پی سی کنکور : گاهی اوقات شرایطی برای دانش آموز به وجود می آید که از رشته خود و ادامه تحصیلی در آن راضی نیست با اینکه یک سال را در آن پایه به تحصیلی ادامه داده اما احساس می کند به دروس رشته دیگری علاقه مند است،خوشبختانه آموزش و پرورش در بخشنامه ای برای دانش آموزان یازدهم که در سال دوازدهم هستند قابلیت تغییر رشته را فراهم آورد و آن را طی بخشنامه ای به مدارس اعلام کرده است. این بخشنامه شامل بندها و توضیحات جامعی همراه هست که برای دانستن آن ،تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

سوالات مهمی که در این مطلب پاسخ داده می شود :

1- دروس تغییر رشته در پایه یازدهم چیه؟

2- تغییر رشته از ریاضی به تجربی یازدهم و سایر رشته ها چگونه است؟

3- نحوه درخواست تغییر رشته در پایه یازدهم چگونه است؟

4- آیا در تغییر رشته یازدهم دروس قبلی تطبیق داده می شوند؟

5- کی باید در امتحان تغییر رشته یازدهم شرکت کنیم؟

مراحل انجام تغییر رشته در پایه یازدهم:

دانش آموز شاخه نظری که در پایه یازدهم مشغول به تحصیل است، چنانچه متقاضی تغییر رشته درون شاخه ای باشد، می تواند با معرفی مدیر واحد آموزشی و موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه محل تحصیل اقدام نماید.

تذکر: به منظور آمادگی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته ضرورت دارد اطلاع رسانی و راهنمایی لازم توسط مدیر واحد آموزشی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان پایه یازدهم صورت گیرد.

الف) تکمیل نمودن فرم درخواست تغییر رشته یازدهم

1- این نمون برگ حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد یا شهریورماه توسط دانش آموز پایه یازدهم تکمیل و پس از تأیید ولی وی، جهت اقدام لازم به مدیر واحد آموزشی تحویل داده شود.

۲- نمون برگ درخواست تغییر رشته دانش آموز در دو نسخه تکمیل و یک نسخه آن تحویل دانش آموز و نسخه دیگر در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود.

3- چنانچه دانش آموز در دو مرحله خرداد و شهریور ماه در امتحان تغییر رشته شرکت کند، باید نمون برگ درخواست تغییر رشته را برای هر مرحله به طور جداگانه تکمیل نماید.

فرم درخواست تغییر رشته یازدهم (توسط دانش آموز پر شود)

نمون برگ شماره (1)

فرم درخواست تغییر رشته یازدهم

ب) معرفی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای

پس از ارائه نمون برگ تکمیل شده درخواست تغییر رشته دانش آموز، مدیر واحد آموزشی تقاضای دانش آموز را در صورت تأیید، به صورت مکتوب به اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحيه ارسال نموده تا در صورت تأیید کمیسیون خاص شهرستان، منطقه، ناحيه مجوز شرکت در امتحان تغيير رشته دریافت شود. به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغییر رشته باید محل برگزاری امتحان وی متناسب با رشته ای که تقاضا نموده است مشخص شود.

چنانچه رشته مورد تقاضا در واحد آموزشی محل تحصیل وی موجود باشد، در همان واحد آموزشی در امتحان تغییر رشته شرکت می کند. چنانچه رشته مورد تقاضا در آن واحد آموزشی موجود نباشد از طریق اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحيه دبیرستان موردنظر تعیین و دانش آموز تا یک هفته قبل از شروع امتحانات بر اساس نمون برگ شماره ۲ جهت شرکت در امتحان تغییر رشته به آن واحد آموزشی معرفی می شود.

لازم به ذکر است واحد آموزشی مقصد موظف به اخذ امتحان از دانش آموز معرفی شده است و پس از انجام امتحان تغییر رشته باید بخش (ب) نمون برگ مذکور (شماره ۲) را تکمیل و از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به واحد آموزشی مبدأ ارسال کنند.

 

فرم درخواست تغییر رشته یازدهم (توسط مدرسه و یا واحد آموزشی پر شود)

نمون برگ شماره (2)

فرم تغییر رشته پایه یازدهم

ج) نحوه شرکت دانش آموزان در امتحان تغییر رشته یازدهم

با توجه به اینکه تغییر رشته درون شاخه ای دانش آموزان در هر یک از رشته های شاخه نظری، مستلزم اخذ موافقت کمیسیون خاص آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و شرکت آنان در امتحان تغییر رشته برخی از دروس اختصاصی پایه یازدهم و کسب نصاب نمره قبولی در دروس مربوط است، لذا جدول دروس تغییر رشته به شرح زیر اعلام می گردد.

 دروس تغییر رشته از یازدهم به دوازدهم

دروس تغییر رشته یازدهم* چنانچه برخی از دروس تغییر رشته مندرج در جدول فوق با رشته قبلی دانش آموز مشترک باشد و دانش آموز از آن درس یا دروس در خرداد یا شهریورماه پایه یازدهم نمره قبولی کسب کرده باشد، نمره آن درس یا دروس از وی پذیرفته می شود و نیاز به شرکت در امتحان تغییر رشته برای آن درس یا دروس نیست.

د) تطبيق دروس رشته قبلی با رشته جدید

پس از موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه، ناحیه و کسب نصاب قبولی در امتحان تغییر رشته درون شاخه ای، دروس مربوط از دانش آموز به شرح ذیل پذیرفته میشود و دانش آموز می بایست باقیمانده دروس پایه های دهم و یازدهم رشته جدید را در دوره تابستانی و یا دی ماه پایه دوازدهم انتخاب کرده و بگذراند.

1) دروس گذرانده شده در رشته قبلی که با دروس رشته جدید دارای کد درسی یکسان هستند به عنوان دروس گذرانده شده در رشته جدید پذیرفته میشود.

۲) دروس گذرانده شده که کد یا عنوان آن مشابه با دروس رشته جدید نیست ولی از نظر محتوا مشابهت دارند بر اساس جدول زیر قابل تطبيق است و نمره درس گذرانده شده از دانش آموز پذیرفته و جایگزین نمره آن درس در رشته جدید میشود.

۳) چنانچه تعداد واحدهای گذرانده شده با تعداد واحدهای دروس تطبيقي (مطابق جدول دروس قابل تطبيق) یکسان نباشد، تعداد واحدهای درسی رشته جدید ملاک محاسبه خواهد بود.

۴) پس از ثبت نام دانش آموز در رشته جدید، تطبيق دروس از طریق سیستم رایانه ای انجام میشود و دروسی که دانش آموز برای فارغ التحصیلی ملزم به گذراندن آنها است با درج کلمه کمبود در کارنامه مشخص خواهد شد.

۵) دروس پایه های دهم و یازدهم رشته قبلی دانش آموز که در رشته جدید پذیرفته نمی شوند (علیرغم کسب حد نصاب قبولی) با درج کلمه مازاد در کارنامه تحصیلی وی مشخص خواهد شد.

۶) مطابق ماده ۸۴ آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه (روزانه) مصوب جلسه ۹۳۲ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1395/03/17 ، اعطای گواهینامه پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه (دیپلم) به دانش آموز، مشروط به گذراندن همه واحدهای درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است. جدول دروس قابل تطبيق در تغییر رشته درون شاخه ای که دارای کد یا عنوان یکسان نیستند.

* دروس قابل تطبیق در تغییر رشته درون شاخه نظری که دارای عناوین یکسان نیستند

تطبیق دروس تغییر رشته یازدهم

بند و) چگونگی ثبت نمرات امتحان تغییر رشته

۱- با توجه به اینکه امتحان تغییر رشته همزمان با امتحانات خرداد / شهریورماه پایه یازدهم انجام می شود، لذا پس از برگزاری امتحان، سیاهه نمرات به تفکیک دروس تنظیم و نمرات دروس تغییر رشته در کارنامه دانش آموز در خردادماه در ستون نمره سالانه و در شهریورماه در ستون نمره شهریور ثبت میشود. در صورت کسب نمره قبولی در تمامی دروس مربوط، با تغییر رشته وی موافقت می شود. در این صورت تمامی سوابق مرتبط با تغییر رشته دانش آموز اعم از نمون برگ درخواست تغییر رشته نمون برگ شماره ۱) و نمون برگ شماره (۲) در پرونده تحصیلی وی نگهداری شود و دانش آموزبه استناد این نمون برگ ها و نمرات مندرج در کارنامه تحصیلی می تواند در پایه دوازدهم رشته جدید
ثبت نام نماید.

2- چنانچه دانش آموز پس از شرکت در امتحان تغییر رشته و کسب نمره قبولی در دروس مربوط، ترک تحصیل نماید و در همان سال با سالهای بعد مراجعه نماید و یا به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل شود و یا به صورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد، نمرات قبولی دروس امتحان تغییر رشته معتبر بوده و از وی پذیرفته میشود.

– نکات مهم تغییر رشته یازدهم

1- امتحان تغییر رشته در خرداد / شهریورماه پایه یازدهم برگزار می شود و دانش آموز می تواند برخی از دروس را در خردادماه و برخی را در شهریورماه و یا کل دروس را در خرداد یا شهریورماه امتحان دهد و چنانچه در خردادماه در امتحان تغییر رشته درسی شرکت کند و موفق به کسب نمره قبولی نشود می تواند آن درس را مجددا در شهریورماه امتحان دهد.

٢- دانش آموز متقاضی تغییر رشته همزمان با شرکت در امتحان دروس رشته اصلی خود می تواند در آزمون دروس تغییر رشته شرکت نماید و چنانچه زمان برگزاری امتحان دروس تغییر رشته دانش آموز در خرداد / شهریورماه با امتحانات سایر دروس وی تداخل داشته باشد دانش آموز باید دروس تغییر رشته را همراه با سایر دانش آموزان در امتحانات غائبین موجه مطابق با مقررات موجود امتحان دهد.

٣- نمره دروس امتحان تغییر رشته همانند نمره دروس غیر حضوری محاسبه می شود و نمرات مأخوذه، صرفا در معدل کل دانش آموز در رشته جدید تأثیر خواهد داشت.

۴- هزینه طرح سؤال و تصحیح اوراق و برگزاری امتحانات دروس تغییر رشته مطابق با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دریافت و هزینه می شود.

۵- دروسی را که دانش آموز برای تغییر رشته انتخاب می نماید جزو سقف واحدهای درسی آن سال تحصیلی منظور نمی شود.

۶- دانش آموز پایه یازدهم متقاضی تغییر رشته به سایر رشته ها و شاخه های تحصیلی، می تواند با رعایت مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ فصل پنجم آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی (بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور) مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۹۶/ ۰۷ / ۱۲ در مدارس بزرگسالان با مدارس آموزش از راه دور مطابق ضوابط و مقررات ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

– بخشنامه تغییر رشته پایه یازدهم

 

خب دانش آموزان عزیز امیدواریم که از توضیحات گفته شده در این مطلب نهایت استفاده را برده باشید،همچنین می توانید از شرایط تک ماده دهم و یازدهم و دوازدهمنحوه تطبیق دیپلم نظام قدیم به نظام جدید نیز دیدن کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
13 نظر
 1. مهدی می گوید

  سلام من دانش آموز کلاس یازدهم انسانی هم . متاسفانه در کلاس نهم نتونستم تجربی و ریاضی فیزیک بیارم فقط انسانی آوردم آیا میشه تغییر بدم .؟؟؟؟؟؟؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام مهدی جان
   در این مورد چیزی منتشر نشده و اطلاع دقیقی نداریم،بهتره شما مسئله رو با مدیر مدرسه در میان بگذارید و درخواست تغییر رشته بدید که اگر موافقت کنند میره تو کمیسیون و اگر اونجا موافقت بشه بعضی از دروس رو امتحان میدید و تغییر رشته انجام میشه

 2. N.rh می گوید

  سلام
  ببخشيد من فرم تغير رشته از يازدهم رياضي به دوازدهم تجربيما پر كردم و فقط مونده امتحانش
  ميخاستم بيينم ملاك رفتن به رشته تجربي قبولي تو زيسته ١ يا زيسته ٢؟

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام دوست عزیز
   لطفا از مدرسه و آموزش و پرورش -بخش متوسطه منطقه محل سکونت تون سوال کنید

 3. زهرا می گوید

  سلام ببخشین من دانش آموز یازدهم انسانی هستم اما ب این رشته علاقه ای ندارم و میخوام هنر بخونم …حال با وجود اینکه از سال تحصیلی ۹۷_۹۸ چند هفته ای میگذره میتونم تغییر رشته بدم

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام زهرا خانم گرامی
   باید از مدرسه سوال کنید،ولی شاید احتمالش کمتر باشه،ولی در هر صورت بهتره سریعتر پیگیر باشید از معاونت مدرسه و یا مراجعه به آموزش و پرورش منطقه

 4. زهرا می گوید

  سلام ببخشین من دانش آموز یازدهم انسانی هستم اما ب این رشته علاقه ای ندارم و میخوام هنر بخونم…..حال با وجود اینکه از سال تحصیلی ۹۷_۹۸چند هفته ای میگذره میتونم تغییر رشته بدم……….¿¿¿

  1. امیر می گوید

   سلام من دانش آموز پایه یازدهم مکانیک هستم میخواستم بدونم الان که یک ماهی از سال تحصیلی میگذره میتونم تغییر به رشته برق بدم یا باید در پایان یازگزدهم اینکارو بکنم؟؟؟

   1. پی سی کنکور می گوید

    سلام امیر جان
    لطفا از طریق مدرسه و در صورت پاسخگو نبودن از آموزش و پرورش منطقه سوال کنید،با این حال احتمالش کمه و شاید در تابستان سال آینده بتوانید اقدام کنید

 5. آیلین می گوید

  سلام ببخشید من از رشته تجربی به رشته انسانی اومدم و الان میخوام برگردم به رشته خودم ایا میشه

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام آیلین خانم گرامی
   باید از مدرسه سوال کنید و برای پیگیری بیشتر از معاونت متوسطه آموزش و پرورش منطقه سوال کنید

 6. حمیدرضا می گوید

  نمره تطبیقی آیا باید نمره سالانه باشد یا نمره پایانی دوم سال یازدهم به دوازدهم با تشکر

  1. پی سی کنکور می گوید

   سلام حمیدرضا جان
   باید از مدرسه سوال کنید

نظــــر شما چیه ؟

نظرتون در رابطه با مطلب بالا چیه؟

نظرات شما پس از ارسال،حداکثر ظرف چند ساعت توسط مدیریت تائید خواهند شد

ایمیل شما در سایت منتشر نمی شود و تنها برای پاسخ احتمالی در نظر گرفته می شود.