شرایط ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ اردیبهشت و تیر چیه؟ (نظام جدید و نظام قدیم)

شرایط شرکت در کنکور سراسری 1400
شرایط ثبت نام کنکور ۱۴۰۰

اگر شما هم داوطلب کنکور ۱۴۰۳ هستید، لازم است که آخرین شرایط ثبت نام در کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ و شرایط شرکت در کنکور تیر ۱۴۰۳ را مطالعه کنید. در ادامه آخرین شرایط دفترچه ثبت نام را برای شما داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم در رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان ارائه می کنیم.

– شرایط عمومی ثبت نام در کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ و تیر ۱۴۰۳

الف) عدم احراز عناد (نه اعتراض نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.)

تبصره : در صورتی که متقاضی سابقا با نظام جمهوری اسلامی عناد داشته، باید تغییر نظر او احراز شود.

ب) نداشتن سابقه عضویت خود و وابستگان آن ها در سازمانهای غیرقانونی، فراماسونری.

ج) عدم احراز فساد اخلاقی

د) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

 

– شرایط اختصاصی شرکت در کنکور اردیبهشت ۱۴۰۳ و تیر ۱۴۰۳ :

الف) داشتن يا دريافت گواهينامه دوره پيش دانشگاهی (نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي) و يا ديپلم نظام آموزشي جديد ٣-٣-٦ (اعم از شاخه هاي نظري، فني و حرفه اي و يا كاردانش) حداكثر تا تاريخ ٣١/٦/١٤٠٣ و يا ديپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قديم آموزش متوسطه و يا داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم).

تبصره ١- ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در رشته هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ آغاز ميشود به شرط دريافت مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد ٣-٣-٦ و يا پيش دانشگاهي و يا مدرك كارداني حداكثر تا تاريخ ٣٠/١١/١٤٠٣، بلامانع است.

تبصره ٢- دارندگان مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و دارندگان مدرك كارداني پيوسته و همچنين آن دسته از متقاضيان مذكور كه حداكثر تا ٣١/٦/١٤٠٣ در مقطع كارداني (فوق ديپلم) فارغالتحصيل ميشوند، ميتوانند در آزمون سراسري ثبت نام كنند.

تبصره ٣- فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت بهداشت (مشمولين خدمات اجباري قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان) در مقطع كارداني كه بايد حداكثر تا تاريخ ٣١/٦/١٤٠٣ و يا ٣٠/١١/١٤٠٣ (در صورت قبولي در رشته هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ آغاز ميشود) خدمات خود را شروع نكرده باشند، چنانچه در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي پذيرفته شوند، ميتوانند خدمات موضوع اين قانون را پس از اتمام تحصيل با مقطع جديد به انجام برسانند. بديهي است در صورت انجام قسمتي از خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، موظف به انجام مابقي خدمات پس از فراغت از تحصيل در مقطع جديد هستند.

تبصره ٤- فارغ التحصيلان رشته هاي تحصيلي بهداشت دهان، تكنسين سلامت دهان، پروتز دندان و ساخت پروتز دنداني مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان نيستند.

تبصره ٥- فارغ التحصيلان دوره كارداني رشته هاي تحصيلي گروههاي آموزشي غيرپزشكي حداكثر تا تاريخ ٣١/٦/١٤٠٣ بهشرطي ميتوانند در آزمون سراسري سال ١٤٠٣ شركت كنند كه تعهدات و خدمات قانوني را انجام داده باشند.

تبصره ٦- براساس مصوبه جلسه ٥٤٨ به تاريخ ٢٨/٧/١٣٨٣ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد مدارك تحصيلي صادر شده توسط مديريت يكي از حوزه هاي علميه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزه هاي علميه كه براساس مدرك صادر شده توسط مديريت يكي از حوزه هاي علميه قم و خراسان دوره سطح ١ را گذرانده اند و يا تا تاريخ ٣١/٦/١٤٠٣ فارغ التحصيل ميشوند، منحصراً ميتوانند در گروه آزمايشي علوم انساني ثبتنام و در آزمون آن شركت كنند و در صورت پذيرفته شدن مشروط به گذراندن دروس پيش نياز به تشخيص گروه آموزشی، ادامه تحصيل دهند. اين دسته از متقاضيان بايد تصوير مدرك فراغت از تحصيل خود كه توسط مديريت حوزه هاي علميه صادر شده است را در اختيار داشته باشند.

ب) پذيرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسري سال ١٤٠٢ ميتوانند در آزمون سراسري سال ١٤٠٣ ثبت نام و شركت كنند. درضمن متقاضيان مذكور و نيز دانشجويان در حال تحصيل در دوره روزانه و غير روزانه (نوبت دوم »شبانه ،« دانشگاه آزاد اسلامي، مجازي، شهريهپرداز و پرديسخودگردان، پيامنور و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتيـ غيرانتفاعي) همه مقاطع تحصيلي اعم از كارداني (پيوسته و ناپيوسته)، كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، كارشناسيارشد (پيوسته و ناپيوسته) و دكتري عمومي يا تخصصي، براي شركت در آزمون سراسري سال ١٤٠٣ به شرط نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) ميتوانند هم زمان با تحصيل در دانشگاه و بدون انصراف از تحصيل براي شركت در آزمون سراسري سال ١٤٠٣ ثبت نام كنند و در صورت قبولي، بايد از رشته قبلي خود انصراف داده و انصراف قطعي از رشتة قبلي را به دانشگاه جديد محل تحصيل خود ارائه دهند. لازم به توضيح است كه اين دسته از متقاضيان حق بازگشت و ادامه تحصيل در رشته محل قبولي قبلي خود را ندارند و همچنين دانشجويان شاغل به تحصيل مقطع كارداني (فوقديپلم) كه حداكثر تا تاريخ ٣١/٦/١٤٠٣ فارغالتحصيل ميشوند، براي ثبتنام و شركت در اين آزمون نياز به انصراف ندارند.

تبصره١- دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيدرجايي، دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر و همچنين دانشجويان داراي تعهد به دستگاههاي اجرايي كشور و بورسيه مجاز به ثبتنام در آزمون اختصاصي پذيرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگيان نيستند.

تبصره٢- دانشجويان دوره هاي فوق كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند، بهمنظور ثبتنام و شركت مجدد در آزمون سراسري لازم است به ضوابط مربوط به مقررات وظيفه عمومي توجه و براساس آن ضوابط اقدام كنند.

تبصره٣- دانشجويان اخراجي آموزشي موضوع موارد مرتبط آييننامه آموزشي و همچنين دانشجويان دوره كارشناسي كه مدرك معادل كارداني (اعم از كارداني عمومي و يا كارداني) را دريافت كرده اند نيز مانند مقررات مربوط به دانشجويان انصرافي پس از تسويه حساب كامل با مؤسسه ذيربط و همچنين اداره كل امور دانشجويان داخل و صندوق رفاه دانشجويان وزارت ذيربط و در صورت نداشتن مشكل نظام وظيفه (براي برادران) حق ثبتنام داشته و محدوديتي در انتخاب رشته ندارند. اين دسته از متقاضيان ميتوانند تمامي تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصيلات خود به صورت يكجا به انجام برسانند.

تبصره٤- دانشجويان دوره هاي فوق كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند، به منظور ثبتنام و شركت مجدد در آزمون سراسري لازم است به ضوابط مربوط به مقررات وظيفه عمومي توجه و براساس آن ضوابط اقدام كنند.

(بیشتر بخوانید نحوه انصراف و شرکت مجدد در کنکور سراسری 1403)

 

ج) دانش آموختگان مقطع كارشناسي در صورت شركت مجدد در آزمون سراسري و قبولي، با رعايت شرايط ذيل اين بند ميتوانند ادامه تحصيل دهند.

1- فارغ التحصيلان رشته های تحصيلي مورد نياز وزارت بهداشت (مشمولين خدمات اجباري قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان) در مقطع كارشناسي كه بايد حداكثر تا تاريخ ٣١/٦/١٤٠٣ و يا ٣٠/١١/١٤٠٣ (در صورت قبولي در رشته هايي كه پذيرش آنان از نيمسال دوم تحصيلي ١٤٠٤-١٤٠٣ آغاز ميشود) خدمات خود را شروع نكرده باشند، چنانچه در مقطع دكتري عمومي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي پذيرش شوند، ميتوانند خدمات موضوع اين قانون را پس از اتمام تحصيل با مقطع جديد به انجام برسانند. بديهي است در صورت انجام قسمتي از خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، موظف به انجام مابقي خدمات پس از فراغت از تحصيل در مقطع جديد هستند.

2- نداشتن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاه هاي اجرايي، تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

(مشاهده کد نظام وظیفه کنکور ۱۴۰۳)

 

د) دانش آموختگان مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و پيوسته تمامي رشته هاي تحصيلي و دكتري عمومی پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي و دكتري حرفه اي دامپزشكي متقاضي تحصيل مجدد، ميتوانند با رعايت شرايط زير از طريق قبولي در آزمون سراسري در مقطع دكتري عمومي رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي تحصيل كنند و محدوديتي در انتخاب دوره هاي مختلف (روزانه و شهريه پرداز) ندارند.

1- انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي مشمولين اين قانون الزامي است.

2- نداشتن هرگونه تعهد خدمت به ارگان يا دستگاههاي اجرايي و عدم دارا بودن تعهدات سهميه بومي و يا سهميه مناطق محروم.

3- نداشتن ممنوعيت تحصيل از نظر سازمان نظام وظيفه.

هـ) انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي فارغ التحصيلان رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت الزامي است.

توجه براي متقاضيان فارغ التحصيل رشته هاي گروه پزشكي: انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي متقاضياني كه فارغالتحصيل رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت هستند الزامي است. يادآور ميشود فهرست مناطق و رشته هاي مورد نياز قانون مذكور و همچنين گروههاي مازاد بر نياز، در ابتداي هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي فارغ التحصيلان آن سال تعيين و اطلاع رساني ميشود. در حال حاضر رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پرستاري، علوم آزمايشگاهي، تكنولوژي پرتوشناسي، تكنولوژي اتاقعمل، هوشبري، فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني، مامايي، بهداشت عمومي، بينايي سنجي، شنوايي شناسي، كاردرماني، گفتاردرماني، فيزيوتراپي، فنّّاوري اطلاعات سلامت و علوم تغذيه مشمولين اجباري خدمات پزشكان و پيراپزشكان هستند».

 

خب به پایان مطلب شرایط شرکت در کنکور سراسری 1403 رسیدیم، در راستای آگاهی بیشتر می توانید از مطالب مدارک لازم برای ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ دیدن کنید.

 

منبع : دفترچه ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ منتشر شده توسط سازمان سنجش

ممکن است شما دوست داشته باشید

guest
(منتشر نخواهد شد)
201 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
X
[تام لند]